Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt KSP 1/16
POSTANOWIENIE
Dnia 5 kwietnia 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Jerzy Grubba (przewodniczący)
SSN Kazimierz Klugiewicz
SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)
po rozpoznaniu skargi skazanego J. S.
na przewlekłość postępowania przed Sądem Apelacyjnym
w sprawie […]
na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2016 r.,
na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i
postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 004 r., Nr 179, poz.
1843 ze zm.) i art. 624 § 1 k.p.k.
p o s t a n o w i ł:
1. zwolnić skazanego od uiszczenia opłaty od skargi,
2. nie uwzględnić wniosku skazanego o ustanowienie obrońcy
z urzędu,
3. oddalić skargę.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 28 stycznia 2016 r. skazany J. S. złożył skargę na
przewlekłość postępowania przed Sądem Apelacyjnym w sprawie […]. W
uzasadnieniu skargi wskazał, że pomimo złożenia zażalenia na postanowienie o
odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia, do chwili złożenia
przedmiotowej skargi, Sąd Apelacyjny nie wyznaczył terminu posiedzenia, na
2
którym miałoby zostać rozpoznane to zażalenie. Zdaniem skarżącego jest to
przewlekłe rozpoznanie sprawy. Ponadto wniósł o ustanowienie obrońcy z urzędu
oraz o zwolnienie od kosztów (k. 4-11 akt SN).
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
Skarga jest bezzasadna, podobnie jak zawarty w niej wniosek o
wyznaczenie skazanemu obrońcy z urzędu. Zasługuje zaś na uwzględnienie
wniosek o zwolnienie skazanego od opłaty.
Przed wykazaniem powodów powyższej oceny na wstępie należy zauważyć,
że skarga J. S. spełnia wymagania formalne określone w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art.
6 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym
prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postepowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki. Respektuje bowiem ogólne wymagania przewidziane dla
pisma procesowego, zawiera żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania
oraz przytacza okoliczności uzasadniające żądanie. Została też, co istotne,
wniesiona w toku postępowania w sprawie. Dlatego podlega merytorycznej ocenie.
Przed przedstawieniem tejże stwierdzić jednak trzeba, że uiszczenie przez
skarżącego opłaty w kwocie 100 zł (art. 17 ust. 1 ustawy o skardze na
przewlekłość), byłoby dlań zbyt uciążliwe, biorąc pod uwagę jego sytuację rodzinną
i majątkową. Dlatego wniosek w tym zakresie podlegał uwzględnieniu.
Nie jest natomiast zasadny wniosek skarżącego o wyznaczenie obrońcy z
urzędu. Wniosek ten w istocie odwołuje się do podstawy prawnej z art. 78 § 1 k.p.k.
Tymczasem przepis ten w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r. w związku z
nowelizacją z dnia 27 września 2013 r. ogranicza działanie tej regulacji jedynie do
podejrzanego, a więc i do postępowania przygotowawczego. Stąd też nie może
mieć w ogóle zastosowania w postępowaniu wszczętym skargą na przewlekłość
postępowania.
Przechodząc do analizy terminowości i celowości czynności dokonywanych
przez sądy w sprawie w przedmiocie warunkowego zwolnienia skazanego
stwierdzić należy, że nie daje ona podstaw do uznania, iżby postępowanie to
toczyło się przewlekle w rozumieniu art. 2 ust. 2 przywołanej ustawy. Świadczy o
3
tym wynikający z akt sprawy przebieg tego postępowania, w którym podejmowano
następujące czynności. I tak skarżący wniosek złożył w dniu 1 lipca 2015 r. Został
on zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w K. pod sygnaturą […].
Zarządzeniem z dnia 7 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w K. zwrócił się do
dyrektora Aresztu Śledczego w K. o nadesłanie opinii o skazanym.
Po uzyskaniu przedmiotowej opinii, zarządzeniem z dnia 22 lipca 2015 r.
wyznaczono termin posiedzenia na dzień 19 sierpnia 2015 r.
Postanowienie z dnia 19 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w K. umorzył
postępowanie w przedmiocie warunkowego zwolnienia J. S., bowiem nie zostały
spełnione warunki formalne do jego udzielenia określone w art. 78 § 2 k.k.
Na powyższe postanowienie w dniu 20 sierpnia 2015 r. osobiste zażalenie
złożył J. S. (zażalenie to wpłynęło do Sądu Okręgowego w dniu 24 sierpnia 2015 r.)
oraz w dniu 26 sierpnia 2015 r. obrońca z urzędu skazanego (data wpływu do Sądu
– 3 września 2015 r.).
Zarządzeniami z dnia 24 sierpnia 2015 r. oraz z dnia 7 września 2015 r. oba
zażalenia zostały przyjęte i przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu
Apelacyjnego – data ekspedycji akt odpowiednio: 1 i 16 września 2015 r.
Zarządzeniem z dnia 22 września 2015 r., sygn. akt […], Przewodniczący
Wydziału II Karnego Sądu Apelacyjnego wyznaczył termin posiedzenia na dzień 1
października 2015 r.
W związku z informacją przesłaną przez skazanego w dniu 17 września
2015 r. (data wpływu do Sądu – 21 września 2015 r.) Sąd Apelacyjny zwrócił się do
Aresztu Śledczego w K. o nadesłanie nowego obliczenia kary w związku z
uprawomocnieniem się wyroku łącznego Sądu Rejonowego w W. z dnia 9 września
2015 r., sygn. akt […].
Zarządzeniem z dnia 8 października 2015 r. wyznaczono termin kolejnego
posiedzenia na dzień 12 listopada 2015 r.
Na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2015 r. Sąd Apelacyjny uchylił
zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi
Okręgowemu w K. Akta sprawy wpłynęły do Sądu Okręgowego w K. w dniu 13
listopada 2015 r.
4
Zarządzeniem z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt […], Sąd Okręgowy w K.
zwrócił się do dyrektora Aresztu Śledczego w K. o nadesłanie kolejnej opinii o
skazanym.
Zarządzeniem z dnia 4 grudnia 2015 r. termin posiedzenia wyznaczono na
dzień 13 stycznia 2016 r.
Na posiedzeniu w tym dniu Sąd Okręgowy w K. odmówił warunkowego
przedterminowego zwolnienia skazanego J. S. z odbycia reszty kary pozbawienia
wolności.
Na powyższe postanowienie w dniu 13 stycznia 2016 r. osobiste zażalenie
złożył J. S. (zażalenie to wpłynęło do Sądu Okręgowego w dniu 18 stycznia 2016 r.)
oraz w dniu 18 stycznia 2016 r. obrońca z urzędu skazanego.
Zarządzeniem z dnia 20 stycznia 2016 r. zażalenia zostały przyjęte i
przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Apelacyjnego – data ekspedycji akt: 26
luty 2016 r.
Zarządzeniem z dnia 26 lutego 2016 r., sygn. akt […], Przewodniczący
Wydziału II Karnego Sądu Apelacyjnego wyznaczył termin posiedzenia na dzień 4
marca 2016 r.
Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt […]uchylił
zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie wykonawcze w przedmiocie
udzielenia skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Powyższe zestawienie terminów i podejmowanych czynności oraz decyzji
procesowych (z uwzględnieniem wykorzystywanej procedury odwoławczej oraz
czasu niezbędnego dla przekazywania związanej z tym korespondencji i doręczeń)
przekonuje, że działania te, choć rzeczywiście nie „z dnia na dzień", podejmowane
jednak były bez nieuzasadnionej zwłoki.
Biorąc powyższe rozważania pod uwagę, Sąd Najwyższy oddalił skargę.
eb