Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I PK 104/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 5 kwietnia 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Jolanta Frańczak (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Bogusław Cudowski
SSN Piotr Prusinowski
w sprawie z powództwa A. W.
przeciwko Wojewódzkiemu Parkowi […]o odszkodowanie,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 5 kwietnia 2016 r.,
skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 12 grudnia 2014 r.,
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o
kosztach postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
Powód A. W. domagał się od strony pozwanej Wojewódzkiego Parku […]
zasądzenia na jego rzecz na podstawie art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p. kwoty
109.704,21 zł tytułem odszkodowania za szkodę jaką poniósł na skutek utraty
2
wynagrodzenia przysługującego z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej
pozwanej Spółki za okres od dnia 12 listopada 2009 r. do dnia 29 maja 2012 r.
W uzasadnieniu pozwu wskazał, że w dniu 28 września 2009 r. otrzymał od
strony pozwanej oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z
winy pracownika. Jednocześnie uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia
wspólników z dnia 15 października 2009 r. doszło do zmiany statutu pozwanej
Spółki, stosownie do której członkiem rady nadzorczej wybranym przez
pracowników mogła być jedynie osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
W konsekwencji powód otrzymał pismo z dnia 12 listopada 2009 r. o odwołaniu go
z funkcji członka rady nadzorczej. Gdyby nie te działania, pełniłby funkcję członka
rady nadzorczej do końca III kadencji, czyli do dnia 29 maja 2012 r. Wówczas
doszło do podjęcia uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie w przedmiocie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i wygasał mandat
członka rady nadzorczej III kadencji. A zatem do tego dnia otrzymywałby
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w dochodzonej
pozwem wysokości, a poniesiona przez niego szkoda polegała na nieuzyskaniu
spodziewanej korzyści (lucrum cessans). Zdaniem powoda, wyrządzona mu szkoda
powstała w wyniku bezprawnego działania organu zarządzającego pozwanej Spółki
bowiem prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w C. z dnia 22
sierpnia 2012 r., sygn. akt V P …/11, został on przywrócony do pracy u strony
pozwanej na poprzednich warunkach.
Sąd Okręgowy – Sąd Pracy w K. wyrokiem z dnia 19 marca 2014 r. oddalił
powództwo oraz zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 3.600 zł
tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Ze względu na chorobę sędziego
referenta nie sporządzono uzasadnienia wyroku.
Od powyższego wyroku apelację wywiódł powód zarzucając naruszenie
prawa materialnego - art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p. przez ich
niezastosowanie, mimo że strona pozwana ponosi odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną mu bezprawnym zachowaniem, polegającym na zamierzonym
naruszeniu przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia,
co zostało ostatecznie potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu pracy
przywracającym powoda do pracy na poprzednich warunkach. W ocenie powoda,
3
rozwiązanie umowy o pracę stanowiło źródło jego szkody, gdyż było ono zawinione,
zaś pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w pozwanej Spółce odbywa się za
wynagrodzeniem. Skoro odwołanie go ze stanowiska członka rady nadzorczej
wywołało szkodę w postaci utraconego przez niego zysku z tego tytułu, to
uzasadniona jest odpowiedzialność strony pozwanej na podstawie art. 415 k.c. w
związku z art. 300 k.p. Powód wskazał, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., SK 18/05 (OTK-A 2007 nr 10,
poz. 128) podstawą prawną uzupełniającej odpowiedzialności odszkodowawczej
pracodawcy w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 § 1
k.p.) są przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności deliktowej (art. 415 k.c. w
związku z art. 300 k.p.). Co prawda orzeczenie to jest wiążące tylko w odniesieniu
do art. 58 k.p., niemniej jednak powinno być brane pod uwagę w procesie wykładni
pozostałych przepisów Kodeksu pracy.
Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 2
grudnia 2014 r. oddalił apelację.
Sąd Apelacyjny w pierwszej kolejności podniósł, że regulacje Kodeksu
cywilnego dotyczące naprawienia szkody (art. 363 k.c.), jak zresztą każde inne
uregulowanie tego Kodeksu, nie może być w mechaniczny sposób przenoszone na
grunt przepisów prawa pracy, właściwych do rozpoznania niniejszej sprawy.
W szczególności nie można dopuszczać stosowania przepisów Kodeksu cywilnego
w ramach stosunku pracy tam, gdzie prowadziłoby to do poszerzania granic
odpowiedzialności pracodawcy czy pracownika poza ramy wyznaczone przez
Kodeks pracy lub inne akty prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p. bez wyraźnego
oparcia normatywnego. Przepisy Kodeksu pracy (art. 56 - art. 61) w sposób
wyczerpujący regulują kwestie związane z uprawnieniami pracownika w razie
niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez
wypowiedzenia, z zastrzeżeniem wynikającym z tak zwanego zakresowego wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., SK 18/05. W wyroku tym
stwierdzono, że art. 58 k.p. rozumiany w ten sposób, iż wyłącza dochodzenie
innych, niż określone w art. 58 k.p., roszczeń odszkodowawczych, związanych z
bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jest niezgodny z
art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Tym samym jedynie w przypadku
4
zasądzenia na rzecz pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę bez
wypowiedzenia w sposób niezgodny z prawem, odszkodowania w wysokości
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia na podstawie art. 56 k.p. w związku z
art. 58 k.p., pracownik może skutecznie zgłaszać roszczenia odszkodowawcze,
mające oparcie w odpowiednio stosowanych unormowaniach Kodeksu cywilnego.
Oznacza to, że roszenie powoda wywodzone z faktu odwołania go ze stanowiska
członka rady nadzorczej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez
wypowiedzenia jest pozbawione podstawy prawnej. Ponadto obecne postępowanie
zostało zainicjowane w sytuacji, gdy toczyło się jeszcze postępowanie o
przywrócenie powoda do pracy w pozwanej Spółce. Dlatego, już w dacie wniesienia
pozwu w niniejszej sprawie, powód powinien był zdawać sobie sprawę, że jego
powództwo „odszkodowawcze” - przy założeniu osiągnięcia przez niego
pożądanego rozstrzygnięcia w sprawie o przywrócenie do pracy - nie będzie mogło
być oceniane przez pryzmat regulacji art. 58 k.p., lecz art. 57 k.p. Jest to
szczególnie istotne albowiem art. 58 k.p. ma zastosowanie jedynie w przypadku
orzeczenia odszkodowania, o którym mowa w art. 56 k.p. Podstawę prawną
roszczenia odszkodowawczego w przypadku orzeczenia przez sąd pracy o
przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach pracownika, z którym
rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o
rozwiązywaniu umów w tym trybie, stanowi art. 57 k.p. Zgodnie z tym przepisem,
pracownikowi podejmującemu pracę w wyniku przywrócenia do pracy przysługuje
wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3
miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. Porównując art. 57 k.p. z art. 363 k.c. Sąd
Apelacyjny stwierdził, że Kodeks pracy wprowadza restytucję jako zasadę
naprawienia szkody, przyznając dodatkowo prawo do limitowanego wynagrodzenia.
W tej sytuacji wybór powoda zawężał granice jego roszczeń, wyraźnie wskazując
ich podstawę prawną w postaci art. 57 k.p. limitującego granice odpowiedzialności
pracodawcy. Sąd Apelacyjny uwypuklił, że przepis ten został uznany przez
Trybunał Konstytucyjny za zgodny z Konstytucją RP wyrokiem z dnia 22 maja
2013 r., P 46/11 (OTK-A 2013 nr 4, poz. 42). Z tych względów odwoływanie się
przez powoda do art. 58 k.p., z uwzględnieniem wykładni tego przepisu dokonanej
5
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., SK 18/05,
nie mogło zostać uznane za pozwalające na uwzględnienie powództwa.
Powód w całości zaskarżył wyrok Sądu drugiej instancji skargą kasacyjną,
w której zarzucił naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 415 k.c. w
związku z art. 300 k.p. przez ich niezastosowanie i przyjęcie, że przepis ten nie
mógł znaleźć zastosowania w sprawie w związku z wyczerpującą regulacją
uprawnień pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez
pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia zawartą w art. 56-61 k.p., podczas
gdy brak jest normatywnych podstaw do wyłączenia odpowiedzialności pracodawcy
za szkodę, jeżeli rozwiązanie umowy o pracę stanowiło jednocześnie delikt w
rozumieniu art. 415 k.c. Zdaniem skarżącego, oba roszczenia z art. 56 k.p., a to o
przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, jak i o
odszkodowanie mają charakter kompensacyjny. Mają na celu wyrównanie szkody
wyrządzonej pracownikowi przez naruszenie obowiązku umownego, polegające na
niezgodnym z prawem rozwiązaniu stosunku pracy. Charakteru tych roszczeń nie
przekreśla fakt ich limitowania. Stąd w razie wyrządzenia pracownikowi szkody
czynem niedozwolonym dopuszczalne jest poszukiwanie przez bezprawnie
zwolnionego pracownika ochrony prawnej na podstawie przepisów ogólnych
dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, znajdujących się w Kodeksie
cywilnym, których art. 57 § 1 k.p. ani też ogólne zasady prawa pracy (art. 300 k.p.)
nie wyłączają. Wynika to wprost z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 22 maja 2013 r., P 46/11.
Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie
sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o
kosztach postępowania.
W odpowiedzi na skargę kasacyjną strona pozwana wniosła o jej oddalenie
w całości oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania kasacyjnego
motywując swoje stanowisko tym, że skarżący nie wykazał winy pozwanej, szkody,
jej wysokości oraz adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy szkodą a
działaniem bądź zaniechaniem strony pozwanej.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
6
Rozważając zasadność przedstawionego w skardze zarzutu naruszenia
prawa materialnego w pierwszej kolejności wskazać należy, że uprawnienia
pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy
o pracę bez wypowiedzenia zostały przez ustawodawcę określone w Rozdziale II,
Oddział 6 Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 56 k.p. pracownik, z którym rozwiązano
umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu
umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na
poprzednich warunkach albo o odszkodowanie, którego wysokość określa art. 58
k.p. W myśl tego przepisu - w brzmieniu obowiązującym do dnia 22 lutego 2016 r. -
odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
Jeżeli rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony albo na czas
wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości
wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej niż za 3
miesiące. Pracownikowi przysługuje prawo wyboru pomiędzy tymi roszczeniami,
gdyż mają one w założeniu równorzędny charakter. Pracownikowi, który podjął
pracę w wyniku przywrócenia do pracy stosownie do treści art. 57 § 1 k.p.
przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż
za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. Do 2007 r. jednolicie przyjmowano, że
roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania z nim stosunku pracy przez
pracodawcę zostały w sposób wyczerpujący uregulowane w Kodeksie pracy i brak
podstaw do sięgania tu do przepisów Kodeksu cywilnego z mocy art. 300 k.p.
Wobec tego uznawano, że art. 58 k.p. ma charakter samoistny i wyczerpuje
kompensatę szkody jakiej doznał pracownik wskutek wadliwego zwolnienia z pracy
w trybie natychmiastowym. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 27 listopada
2007 r., SK 18/05 (OTK-A 2007 nr 10, poz. 128 z glosą Anny Musiał, PIP 2008 nr
12, poz. 126) orzekł, że art. 58 w związku z art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych,
niż określone w art. 58 Kodeksu pracy, roszczeń odszkodowawczych, związanych z
bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jest niezgodny z
art. 64 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.
7
W orzecznictwie i literaturze prawa pracy, po wydaniu przez Trybunał
Konstytucyjny wyroku z dnia 27 listopada 2007 r., SK 18/05, został zaprezentowany
pogląd, zgodnie z którym dopuszczono możliwość domagania się przez pracownika
zasądzenia od pracodawcy odszkodowania uzupełniającego na podstawie art. 415
k.c. w związku z art. 300 k.p. i nie miało przy tym znaczenia, czy pracownik został
przywrócony do pracy i przyznano mu wynagrodzenie za czas pozostawania bez
pracy, czy też zasądzono na jego rzecz odszkodowanie na podstawie art. 58 k.p.
W obu tych przypadkach uznano, że może on domagać się odszkodowania na
podstawie przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności deliktowej.
Odpowiedzialność taką uzasadnia (przy spełnieniu pozostałych przesłanek)
działanie pracodawcy polegające na zamierzonym (umyślnym) naruszeniu
przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracownik
obowiązany jest wówczas wykazać wszystkie przesłanki odpowiedzialności
pracodawcy wynikające z art. 415 k.c. (por. między innymi wyroki Sądu
Najwyższego z dnia 28 stycznia 2009 r., I PK 135/08, OSNP 2010 nr 15-16,
poz. 188; z dnia 22 czerwca 2010 r., I PK 38/10, OSNP 2011 nr 23-24, poz. 290;
z dnia 18 sierpnia 2010 r., II PK 28/10, OSNP 2011 nr 23-24, poz. 296 z glosą
A. Drozda, OSP 2012 nr 4, s. 240 oraz z glosą M. Bednarz Monitor Prawa Pracy
2012 nr 8, s. 442; z dnia 4 listopada 2010 r., II PK 112/10, LEX nr 707870; z dnia 1
kwietnia 2011 r., II PK 238/10,LEX nr 898417; z dnia 22 listopada 2012 r., I PK
113/12, LEX nr 1619132 oraz M. Gersdorf, Otwarte drzwi dla odpowiedzialności
cywilnej pracodawcy za wadliwe zwolnienie pracownika – i co dalej, PiZS 2008 nr 1;
E. Sochacka, Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
bez wypowiedzenia, Monitor Prawa Pracy 2010 nr 3, s. 163-164; K. Wielichowska –
Opalska, Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy w razie niezgodnego z prawem
rozwiązania umowy o pracę, PiZS 2010 nr 5, s. 22-29; W. Ostaszewski, Ustalenie
rozmiarów szkody majątkowej w przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę
w trybie natychmiastowym, PiZS 2012 nr 6, str. 18-23; W. Sanetra, Odszkodowanie
cywilne za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę – czyli o poglądach nadal godnych
uwagi, (w) Problemy zatrudniania we współczesnym ustroju pracy, Księga
jubileuszowa na 55 – lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza
Piotrowskiego, red. Z. Niedbała i M. Skąpski, Poznań 2009 r., s. 177-183).
8
Nie budzi więc wątpliwości, że w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania
umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownik, na rzecz którego sąd pracy zasądził
odszkodowanie w wysokości określonej w art. 58 k.p. może domagać się
naprawienia szkody wyrządzonej mu przez pracodawcę w pełnej wysokości na
zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. Ustanowione w art. 58
k.p. odszkodowanie stanowi bowiem swoiste minimum, nieumożliwiające
późniejsze występowanie z dalej idącymi roszczeniami odszkodowawczymi
dochodzonymi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
Kolejnym orzeczeniem, w którym Trybunał Konstytucyjny zajmował się
określeniem rozmiaru świadczeń przysługujących pracownikowi, z którym
rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa i
dokonał on wyboru roszczenia o przywrócenie do pracy, był wyrok z dnia 22 maja
2013 r., P 46/11 (OTK-A 2013 nr 4, poz. 42 z glosą Karola Kuliga, Monitor Prawa
Pracy 2013 nr 12, s. 666-669). Trybunał uznał w nim, że art. 57 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest zgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 i w
związku z art. 24 zdanie pierwsze Konstytucji RP. Przeprowadzając analizę
zgodności z Konstytucją art. 57 § 1 k.p. w uzasadnieniu wyroku wskazano,
że przepis ten, chociaż stanowi wyłączne źródło naprawienia szkody, jakiej doznał
pracownik na skutek niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia, pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność deliktową pracodawcy
wobec pracownika. Trybunał podzielił pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w
uzasadnieniu wyroku z dnia 4 listopada 2010 r., II PK 112/10 (LEX nr 707870),
zgodnie z którym odpowiedzialność za delikt ma tę cechę (walor), że nie można
wyłączyć jej zastosowania przez określone zadekretowanie, gdyż obowiązuje z
mocy ustawy (art. 415 k.c.). Również z samej istoty nie może pozostawać w kolizji z
odpowiedzialnością określoną w prawie pracy (art. 300 k.p.). Konsekwencją tego
nie budzącego wątpliwości spostrzeżenia jest twierdzenie, że gdy pracodawca z
winy swej wyrządza szkodę pracownikowi zobowiązany jest do jej naprawienia na
zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania
cywilnego. Bycie pracodawcą nie stwarza immunitetu po stronie pracodawcy ani też
bycie pracownikiem nie pozbawia ochrony odszkodowawczej, jaką prawo cywilne
przyznaje każdemu w razie zawinionego wyrządzenia szkody. Trybunał
9
Konstytucyjny stwierdził, że przyjęta w wyroku z dnia 22 maja 2013 r., P 46/11,
kwalifikacja niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia jako nienależytego wykonania zobowiązania nie wyłącza roszczeń
pracownika opartych na przepisach regulujących czyny niedozwolone, w przypadku
zbiegu podstaw odpowiedzialności. Podsumowując, pracodawca – w wypadku
wyrządzenia pracownikowi szkody czynem niedozwolonym – jest zobowiązany do
jej naprawienia na podstawie przepisów ogólnych, których oceniany art. 57 § 1 k.p.
nie wyłącza (por. również postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23
września 2014 r., SK 26/12, OTK-A 2014 nr 8, poz. 100).
Przenosząc powyższe uwagi na płaszczyznę rozpoznawanej sprawy
zauważyć należy, że skarżący zgłaszając roszczenie odszkodowawcze, jako
podstawę materialnoprawną powództwa wskazał art. 415 k.c. w związku z art. 300
k.p. Zarzucił, że pozwana Spółka w związku z bezprawnym rozwiązaniem umowy o
pracę bez wypowiedzenia wyrządziła mu szkodę, która polega na utracie
wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a nie utraty
zarobku, który uzyskałby, gdyby umowa o pracę nie została rozwiązana. Według
skarżącego statut pozwanej Spółki został zmieniony celowo, aby z uwagi na
rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie mógł pełnić funkcji członka
rady nadzorczej. Oznacza to, że delikt pracodawcy w postaci bezprawnego
rozwiązania umowy o pracę wyrządził mu szkodę również w stosunku prawnym
łączącym go jako członka rady nadzorczej z pozwaną Spółką, nie tylko w
umownym stosunku pracy. Sąd Najwyższy konsekwentnie prezentuje pogląd,
że członkostwo w radzie nadzorczej jest szczególnym stosunkiem organizacyjnym
(korporacyjnym), który jest niezależny od umownego stosunku pracy. Również
wypłata wynagrodzenia członkowi rady nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji nie
wynika ze stosunku umownego, lecz stanowi element treści stosunku
organizacyjnego istniejącego między spółką a członkiem rady nadzorczej od chwili
jego powołania w skład tego organu (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 30
stycznia 2014 r., III CZP 104/13, OSNC 2014 nr 11, poz. 110 oraz wyroki Sądu
Najwyższego z dnia 28 czerwca 2011 r., II PK 5/11, LEX nr 996968; z dnia 19
czerwca 2012 r., II UK 282/11, LEX nr 1229811; z dnia 18 grudnia 2002 r., I PK
296/02, Prawo Pracy 2003 nr 7-8, poz. 49).
10
W okolicznościach sprawy nie ma więc podstaw do uznania, że wybór
roszczenia restytucyjnego i w konsekwencji prawomocny wyrok sądu pracy
przywracający skarżącego do pracy u strony pozwanej na poprzednich warunkach
wykluczają a priori możliwość sięgania do przepisów Kodeksu cywilnego. Sąd
Najwyższy już w wyroku z dnia 16 listopada 2000 r., I PKN 537/00 (OSNP 2002 nr
11, poz. 269 z glosą Heleny Szewczyk, PiP 2003 nr 4, s. 126-129) przyjął, że
uregulowania w zakresie rozwiązywania stosunków pracy przez pracodawców
wykluczają możliwość sięgania do przepisów prawa cywilnego przewidujących
ochronę dóbr osobistych, chyba że w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
pracodawca naruszył jakieś dobro zwalnianego pracownika, które pozostaje poza
zakresem stosunku pracy, a tym samym w istocie podejmuje działania
niemieszczące się w ukształtowanej przez ustawodawcę formie i treści stosunku
pracy. Z powyższego wynika więc oczywista konkluzja, że wadliwe rozwiązanie
stosunku pracy przez pracodawcę może wyrządzić pracownikowi szkodę także w
innych dobrach pozostających poza stosunkiem pracy, a bez wątpienia poza
stosunkiem pracy pozostaje członkostwo w radzie nadzorczej i należne z tego
tytułu wynagrodzenie. W takim wypadku, jeśli celem działania pracodawcy
rozwiązującego stosunek pracy bez wypowiedzenia jest wyrządzenie pracownikowi
szkody może on dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu
cywilnego. Innymi słowy nie można z góry założyć, tak jak czyni to Sąd drugiej
instancji, że jedynie w przypadku zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania
w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia na podstawie art. 56 k.p. w
związku z art. 58 k.p., pracownik taki może skutecznie zgłaszać roszczenia
odszkodowawcze mające oparcie w przepisach Kodeksu cywilnego. Warto w tym
miejscu zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu postanowienia z dnia
23 września 2014 r., SK 26/12, zaprezentował pogląd, że świadczenie wynikające z
art. 57 § 1 k.p. nie ma charakteru ryczałtowego odszkodowania ex delicto i tym
samym nie ma pierwszeństwa stosowania przed ogólnymi przepisami o
odpowiedzialności deliktowej. Świadczenie to ma charakter kontraktowy.
Tymczasem Sąd drugiej instancji nie dokonując jakichkolwiek ustaleń i nie
dysponując ustaleniami Sądu pierwszej instancji z uwagi na niesporządzenie
uzasadnienia do wyroku uznał, że odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy
11
w związku z przywróceniem skarżącego do pracy jest w każdym przypadku
wyłączona przez przepis art. 57 § 1 k.p. Wobec tego nie odniósł się do przesłanek,
które stanowią o odpowiedzialności deliktowej pracodawcy (art. 415 k.c. w związku
z art. 300 k.p.) uzasadniających dochodzone w rozpoznawanej sprawie przez
skarżącego odszkodowanie. Pamiętać przy tym należy, że zgodnie z ogólnymi
regułami rozkładu ciężaru dowodu, w przypadku odpowiedzialności deliktowej,
opartej na art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p., to na pracowniku ciąży wówczas
obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność
odszkodowawczą pracodawcy z tytułu wyrządzenia szkody. Wyrok przywracający
pracownika do pracy na poprzednich warunkach automatycznie nie oznacza
istnienia winy po stronie pracodawcy.
Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie wielokrotnie wskazywał,
że zastosowanie przepisów prawa materialnego do niedostatecznie ustalonego
przez sąd drugiej instancji stanu faktycznego lub w przypadku, gdy wyrok sądu
drugiej instancji nie zawiera ustaleń faktycznych odnoszących się do przesłanek
stosowanej normy prawa materialnego, oznacza wadliwą subsumcję i uzasadnia
zarzut kasacyjny naruszenia prawa materialnego (por. wyroki Sądu Najwyższego z
dnia 11 marca 2003 r., V CKN 1825/00, LEX nr 784216; z dnia 10 marca 2011 r.,
II PK 241/10, LEX nr 817524; z dnia 5 września 2012 r., IV CSK 76/12, LEX nr
1229815; z dnia 5 października 2012 r., IV CSK 89/12, LEX nr 1275008; z dnia 10
kwietnia 2014 r., II UK 393/13, LEX nr 1475166).
Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815
k.p.c. oraz art. 108
§ 2 k.p.c. w związku z art. 39821
k.p.c. orzekł jak w sentencji wyroku.
kc