Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I UK 100/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 12 kwietnia 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący,
sprawozdawca)
SSN Zbigniew Hajn
SSN Maciej Pacuda
w sprawie z odwołania A.G.
przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
z udziałem zainteresowanych: P. G. i małoletnich K. G. i J. G.
o rentę rodzinną wypadkową,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 12 kwietnia 2016 r.,
skargi kasacyjnej ubezpieczonej od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 7 października 2014 r.,
oddala skargę kasacyjną.
UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w K. zmienił decyzję
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 kwietnia 2013 r. w ten sposób, że
2
przyznał żonie A. G. oraz dzieciom P. G. i małoletniemu K. G. oraz J.G. rentę
rodzinną po zmarłym D. G.
Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia. D. G. od dnia 12
listopada 2012 r. zatrudniony był w T. spółce cywilnej […]. W ramach tego
zatrudnienia został delegowany do wyjazdu służbowego do miejscowości S., gdzie
miał się zająć przygotowywaniem miejsca i zorganizowaniem pracy na obiekcie
pobliskiej autostrady A2. W dniu 23 listopada 2012 r. D. G. zakończył pracę
ok. godziny 16.00, a po godzinie 17.00 wraz z kolegą udał się do sklepu
spożywczego na zakupy. Obaj pili piwo przy stoliku przed sklepem. Następnie D. G.
udał się pieszo w stronę kwatery. Około godziny 18.19 na drodze K-70 wtargnął na
jezdnię w bezpośredniej bliskości nadjeżdżającego samochodu dostawczego
kierowanego przez Z. G. Wskutek potrącenia D. G. zmarł. Jego wtargnięcie na
jezdnię było bezpośrednią przyczyną wypadku drogowego, gdyż kierujący
samochodem nie miał możliwości uniknięcia potrącenia. Wyniki badań wskazały, że
zmarły miał 3,24 o
/oo alkoholu we krwi oraz 4,53 o
/oo w moczu.
W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał przedmiotowe
zdarzenie za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadku przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r.,
poz. 1242 ze zm.; dalej jako ustawa wypadkowa). W ocenie Sądu pierwszej
instancji, przepis ten ustanawia szerszą gwarancję ochrony pracownika w trakcie
podróży służbowej (delegacji), gdyż obejmuje ona również zdarzenia, które miały
miejsce poza faktyczną dyspozycją pracodawcy, bez związku z wykonywaniem
przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń. Zdaniem Sądu Okręgowego,
sama okoliczność, że D. G. w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwości, nie
przesądza o zerwaniu związku z pracą. Niewątpliwie swoim zachowaniem
przyczynił się on do wypadku, jednak przebywał w delegacji i do picia alkoholu
doszło po godzinach pracy. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego
przysługuje, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła wskutek wypadku przy pracy
(wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy), a ewentualne przyczynienie się
pracownika znajdującego się w stanie nietrzeźwości do wypadku nie ma wpływu na
uprawnienie członków jego rodziny do renty rodzinnej wypadkowej. Nie sprzeciwia
3
się temu okoliczność, że D. G. był wówczas po godzinach pracy, gdyż będąc w
delegacji nadal pozostawał w dyspozycji pracodawcy. Nie doszło zatem do
zerwania związku z pracą, gdyż z uwagi na delegację nie miało miejsca przejście
ze sfery spraw pracowniczych do sfery spraw prywatnych. Skoro zaś zdarzenie,
jakiemu uległ D. G. było wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy,
to członkom jego rodziny przysługuje renta rodzinna zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8
ustawy wypadkowej.
Wyrokiem z dnia 7 października 2014 r. Sąd Apelacyjny, w uwzględnieniu
apelacji organu rentowego, zmienił powyższy wyrok i oddalił odwołanie.
W ocenie Sądu odwoławczego, sam stan nietrzeźwości D. G. w chwili
zdarzenia oraz przyczynienie się do jego spowodowania, nie mają wpływu na
kwalifikację tego zdarzenia jako wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy,
gdyż nie wpływają na uprawnienia członków rodziny pracownika zmarłego w wyniku
takiego wypadku (art. 21 ust. 2 ustawy wypadkowej). Stan nietrzeźwości oraz
przyczynienie się pracownika nie zawsze powoduje też zerwanie związku z pracą w
rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 1 in fine ustawy wypadkowej. Decyduje o tym szereg
innych okoliczności, takich jak brak gotowości do pracy, niemożliwość jej
świadczenia lub sytuacja, w której pracownik w ogóle nie wykonuje pracy i zajmuje
się czynnościami związanymi ze sferą prywatną. Rozważenia wymagało zatem,
czy w łączności z pracą (wykonywaniem powierzonych w podróży służbowej zadań)
pozostawał cel zachowania D. G. w chwili zaistnienia wypadku, czy też zachowanie
jego miało wyłącznie prywatny charakter.
Zdaniem Sądu drugiej instancji, okoliczności w jakich doszło do zdarzenia
wypadkowego wskazują, że zachowanie poszkodowanego poprzedzające to
zdarzenie było sprzeczne z celem podróży służbowej oraz nie pozostawało w
związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. W dniu 23 listopada 2012 r. po
zakończeniu pracy D. G. wraz z kolegą udał się na zakupy oraz w celu spożywania
alkoholu. Wyniki badań zawartości alkoholu wskazują, że spotkanie to miało
dłuższy przebieg, a stan nietrzeźwości D. G. wyłączał w ogóle możliwość
podejmowania czynności mających na celu wykonywanie obowiązków
pracowniczych. Takie postępowanie wskazuje, że dysponował on swoim wolnym
czasem i jego zachowanie miało wyłącznie prywatny charakter nienależący do sfery
4
pracowniczej (służbowej), gdyż nie były to zachowania konieczne z punku widzenia
celu i warunków odbywania podróży służbowej. Była to w istocie przerwa w czasie
podróży służbowej zrywająca związek z celem podróży. D. G. wykonywał wówczas
czynności z kręgu jego spraw prywatnych. To prywatny cel jego zachowania
(spotkanie ze znajomym i wspólne spożywanie alkoholu) górował nad głównym
celem podróży służbowej związanym z zatrudnieniem i wykonywaniem zadań w
interesie pracodawcy. Wypadek nastąpił w czasie powrotu z tego spotkania i był
wynikiem wkroczenia przez D. G. na jezdnię w sposób nagły, bez zwrócenia uwagi
na panujący tam ruch. Skoro zatem przedmiotowe zdarzenie nie było wypadkiem
zrównanym z wypadkiem przy pracy, to nie zostały spełnione przesłanki wymagane
do nabycia prawa do świadczenia rentowego z tego tytułu.
W skardze kasacyjnej wnioskodawczyni zarzuciła naruszenie prawa
materialnego, a mianowicie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy wypadkowej, przez błędną
wykładnię polegającą na przyjęciu, że zdarzenie z dnia 23 listopada 2012 r.,
w wyniku którego zmarł D. G., nie stanowiło wypadku zrównanego z wypadkiem
przy pracy na skutek zerwania więzi z celem podróży służbowej i wykonywaniem
powierzonych mu zadań, co doprowadziło do przyjęcia, iż brak było podstaw do
objęcia ochroną ubezpieczenia wypadkowego ubezpieczonej i zainteresowanych.
Wskazując na powyższy zarzut skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego
wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez oddalenie apelacji organu
rentowego w całości, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i
przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
Skarga kasacyjna okazała się nieusprawiedliwiona.
W myśl art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy wypadkowej, na równi z wypadkiem przy
pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się
wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej w okolicznościach
innych niż określone w ust. 1 (podczas lub w związku z wykonywaniem przez
pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z
wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez
5
polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze
między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze
stosunku pracy), chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem
pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu
zadań.
W judykaturze Sądu Najwyższego przyjmuje się, że powołany przepis
ustanawia ochronę ubezpieczeniową przez cały czas pobytu pracownika w podróży
służbowej, rozciągając ją na okoliczności należące do sfery jego prywatnych spraw
(np. prawo do skorzystania z odpoczynku, spacerów, zakupów, przygotowania
posiłków lub ich spożywania poza miejscem wykonywania obowiązków
służbowych). Różnica między wypadkiem przy pracy a wypadkiem w czasie
podróży służbowej dotyczy okoliczności wypadku, a w szczególności tego, że ten
pierwszy powinien pozostawać w związku z pracą, zaś drugi - wiązać się z
wykonywaniem zadań powierzonych na czas podróży służbowej. W konsekwencji,
przy kwalifikowaniu danego zachowania jako pozostającego w związku z podróżą
służbową należy badać, czy w łączności z nią pozostawał cel zachowania
pracownika, czy też miało ono wyłącznie prywatny charakter, przy czym
zachowaniami niepozostającymi w związku z wykonywaniem powierzonego
zadania i sprzecznymi z celem podróży służbowej są te zachowania ze sfery
prywatnych spraw pracownika, które nie były konieczne z punktu widzenia celu i
warunków odbywania podróży służbowej, to znaczy z potrzebą realizacji
powierzonych pracownikowi zadań. W czasie podróży służbowej pracownik może
być zatem pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej wówczas, gdy zerwał związek z
wykonywaniem powierzonych mu zadań służbowych poprzez sprowokowanie lub
spowodowanie zdarzenia wypadkowego zachowaniem niepozostającym w żadnym
związku z celem tej podróży (por. wyroki z dnia 13 maja 1997 r., II UKN 98/97,
OSNAPiUS 1998 nr 4, poz. 132; z dnia 5 sierpnia 1998 r., II UKN 146/98,
OSNAPiUS 1999 nr 15, poz. 496; z dnia 8 października 1999 r., II UKN 545/98,
OSNAPiUS 2001 nr 1, poz. 21; z dnia 22 października 2015 r., II UK 370/14, LEX nr
1929085 i powołane w nim wcześniejsze orzecznictwo).
Wyrażany jest również pogląd, że stan nietrzeźwości pracownika nie
przesądza automatycznie o zerwaniu związku z pracą lub wykonywaniem zadań
6
powierzonych pracownikowi w czasie podróży służbowej, ale decydują o tym
okoliczności konkretnej sprawy. Do zerwania tego związku nie dochodzi w sytuacji,
gdy nietrzeźwy pracownik nie mógł mieć wpływu na zajście wypadku lub gdy
istnieją istotne współprzyczyny zdarzenia wypadkowego, wskazujące, że bez stanu
nietrzeźwości pracownika i tak wypadku nie można by uniknąć (por. wyroki z dnia
24 października 2007 r., I UK 127/07, OSNP 2008 nr 23-24, poz. 365; z dnia 5
listopada 2009 r., II UK 100/09, LEX nr 558586; z dnia 25 czerwca 2010 r., II UK
75/10, Monitor Prawa Pracy 2010 nr 11, s. 604-606; z dnia 8 czerwca 2011 r., I UK
418/10, LEX nr 950428).
O ile zatem w niekwestionowanych okolicznościach sprawy można podzielić
pogląd skarżącej, że samo udanie się do sklepu w celu dokonania zakupów,
a nawet spotkania ze znajomym i spożycia piwa nie zerwało związku z
wykonywaniem zadań powierzonych D. G. w czasie podróży służbowej, to związek
ten został zerwany jego postępowaniem polegającym na wprowadzeniu się w stan
głębokiego upojenia alkoholowego (3,24 o
/oo alkoholu we krwi oraz 4,53 o
/oo w
moczu). Takie zachowanie niewątpliwie nie pozostawało w jakimkolwiek związku z
realizacją zadań powierzonych D. G. w czasie podróży służbowej, a jego
konsekwencją było spowodowanie zdarzenia wypadkowego wskutek nagłego
wtargnięcia na jezdnię. Podnosząc, że „do wypadków komunikacyjnych dochodzi
także z udziałem pieszych nieznajdujących się w takim stanie” skarżąca pomija, iż
ze stanu faktycznego sprawy nie wynikają okoliczności, które mogłyby wskazywać
na istnienie jakiejkolwiek współprzyczyny wypadku (np. nadmierna prędkość
pojazdu, niewłaściwa lub spóźniona reakcja osoby kierującej, niedostateczna
widoczność) lub pozwalałyby na wyciągnięcie wniosku, że bez stanu nietrzeźwości
- w stopniu powodującym dezorientację w otoczeniu, niemożność utrzymania
pionowej pozycji oraz zaburzenia świadomości - wypadek i tak by nastąpił.
Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 39814
k.p.c.
kc