Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CZ 27/16
POSTANOWIENIE
Dnia 20 maja 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Marian Kocon (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Władysław Pawlak
SSN Antoni Górski
w sprawie z wniosku wierzyciela R. R.
przy uczestnictwie dłużnika L.D. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z.
o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Cywilnej w dniu 20 maja 2016 r.,
zażalenia wierzyciela
na postanowienie Sądu Okręgowego w P.
z dnia 4 listopada 2015 r.,
oddala zażalenie.
UZASADNIENIE
2
Postanowieniem z dnia 4 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w P. odrzucił
skargę kasacyjną wnioskodawcy R. R., w sprawie przy udziale L. D. spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w Z., o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz
następcy prawnego.
W zażaleniu na to postanowienie pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o jego
uchylenie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalone jest stanowisko, że skarga
kasacyjna nie przysługuje w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi
egzekucyjnemu. Dostrzega się tu wprawdzie, że postępowanie to nie należy
do właściwego postępowania egzekucyjnego (zmierzającego bezpośrednio
do wyegzekwowania roszczenia), jednak uregulowane zostało w kodeksie
postępowania cywilnego w części trzeciej, dotyczącej postępowania egzekucyjnego.
Dlatego przyjmuje się, że art. 7674
§ 2 k.p.c., stanowiący, iż w postępowaniu
egzekucyjnym skarga kasacyjna nie jest dopuszczalna, dotyczy także
postępowania klauzulowego. Dodatkowo wskazuje się, że postępowanie
klauzulowe nie jest postępowaniem rozpoznawczym i nie stosuje się do niego
przepisów o dopuszczalności skargi kasacyjnej (por. postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 23 maja 2014 r., III CZ 15/14, niepubl., postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2013 r., II CZ 33/13, niepubl., postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 14 stycznia 2010 r., IV CZ 113/09, niepubl., postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r., II CZ 90/05, niepubl.).
Skarga kasacyjna wnioskodawcy dotyczy postanowienia w przedmiocie
nadania klauzuli wykonalności, przeto zasadnie uznał Sąd Okręgowy, że podlegała
odrzuceniu jako niedopuszczalna.
Z powyższych względów orzeczono jak w postanowieniu.
aj
eb
3