Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt SNO 15/16
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 24 maja 2016 r.
Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie:
SSN Dariusz Świecki (przewodniczący)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz
SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca)
Protokolant Katarzyna Wojnicka
przy udziale Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w […]
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 r.,
sprawy A. S.
sędziego Sądu Rejonowego […]
w związku z odwołaniem obwinionego sędziego
od wyroku Sądu Apelacyjnego - Sądu Dyscyplinarnego w […]
z dnia 18 grudnia 2015 r.,
utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok.
UZASADNIENIE
Wyrokiem Sądu Apelacyjnego – Sądu Dyscyplinarnego w […] z dnia 18
grudnia 2015 r., sędzia A. S. został uznany za winnego przewinienia
dyscyplinarnego z art. 107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, polegającego
na tym, że jako sędzia Sądu Rejonowego, w okresie od listopada 2013 r. do 13
czerwca 2014 r., w sposób oczywisty i rażący naruszył przepis prawa, to jest art.
423 § 1 k.p.k. przez przekroczenie terminu ustawowego do sporządzenia
2
uzasadnień i niewystępowanie z wnioskiem o przedłużenie tego terminu w
sprawach II K …/10 (opóźnienie o 191 dni), II K ../12 (opóźnienie o 50 dni), II
K …/13 (opóźnienie o 57 dni), II K …/13 (opóźnienie o 98 dni), doprowadzając tym
samym do przewlekłości toczących się postępowań międzyinstancyjnych w
wymienionych sprawach. Za czyn ten Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny
wymierzył obwinionemu karę dyscyplinarną upomnienia.
W odwołaniu od tego wyroku obwiniony zarzucił obrazę prawa procesowego,
tj. art. 4 i 7 k.p.k. przez dokonanie dowolnej, jednostronnie niekorzystnej dla
obwinionego oceny dowodów i ustalonych na ich podstawie okoliczności, mających
wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu przypisanego obwinionemu,
a w szczególności pominięcie takich okoliczności jak motywacja, niewielka liczba
spraw, których dotyczyło przekroczenie ustawowego terminu do sporządzenia
uzasadnienia, obciążenie innymi sprawami, w tym wieloosobowymi i
wielotomowymi, obciążenie ilością posiedzeń, ilością uzasadnień w innych
sprawach, konkretnych skutków opóźnienia w każdej ze spraw dla stron
postępowania, innych osób, sądu i wymiaru sprawiedliwości, co doprowadziło do
błędu w ustaleniach faktycznych stanowiących podstawę wyroku przez przyjęcie,
że stopień społecznej szkodliwości czynów oraz stopień winy obwinionego jest
znaczny, a okoliczności przedmiotowo-podmiotowe czynów nie pozwalają na ich
zakwalifikowanie jako przewinień mniejszej wagi przez nieuwzględnienie
okoliczności związanych z motywacją obwinionego, niewielkiej ilości spraw, w
których nastąpiło przekroczenie i stopnia zawinienia.
Obwiniony wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w całości przez przyjęcie,
iż przewinienie służbowe z art. 107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych
stanowiło wypadek mniejszej wagi i odstąpienie od wymierzenia kary. Na rozprawie
przed Sądem Najwyższym – Sądem Dyscyplinarnym w dniu 24 maja 2016 r.
obwiniony poparł swojej odwołanie, zaś Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu
Okręgowego w […] wniósł o nieuwzględnienie odwołania i utrzymanie w mocy
zaskarżonego wyroku.
Sąd Najwyższy –Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje.
3
Odwołanie nie jest zasadne. Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w […]
rozważył wszystkie okoliczności wskazane w odwołaniu obwinionego. Mając na
względzie niewielką liczbę spraw, w których doszło do przekroczenia terminu
sporządzenia uzasadnienia w stosunku do ogólnej liczby sporządzonych przez
obwinionego uzasadnień, uznał to za okoliczność łagodzącą. Odniósł się także do
kwestii skutku przekroczenia ustawowego terminu do sporządzenia uzasadnień,
wskazując jakie negatywne konsekwnecje rodzi przypisane obwinionemu
naruszenie prawa dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, co jest wartością
odrębną od zagrożenia interesów stron postępowania. Wbrew twierdzeniom
zawartym w odwołaniu, Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w sposób
szczegółowy analizował zakres obciążeń obwinionego w okresie, w którym doszło
do popełnienia przypisanych mu przewinień służbowych. Okolicznością
niekwestionowaną jest fakt, że w przypadku wystąpienia takich obciążeń,
uniemożliwiających dochowanie ustawowego terminu do sporządzenia
uzasadnienia, należało złożyć wniosek o przedłużenie tego terminu, czego
obwiniony jednak w żadnej ze spraw nie uczynił.
Brak jest w wyroku Sądu Apelacyjnego - Sądu Dyscyplinarnego stwierdzenia,
że przypisane obwinionemu przewinienie służbowe cechuje się znacznym stopniem
społecznej szkodliwości i zawinienia. Przyjęciu takiej oceny przeczy także fakt
wymierzenia obwinionemu najłagodniejszej z kar dyscyplinarnych przewidzianych w
katalogu określonym w art. 109 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.
Mając na względzie te okoliczności, należało orzec jak w sentencji.
kc