Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 6042/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca SSO Zofia Falkowska

Protokolant stażysta Wiktoria Furmaniak

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku T. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

na skutek odwołania T. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 9 września 2013 roku znak (...)

oddala odwołanie.