Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 141/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lipca 2013r

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR J. U.

Protokolant A. Gustowska

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2013r w Kłodzku

na rozprawie

sprawy:

I. z powództwa M. P.

przeciwko małoletniej A. P. (1) reprezentowanej przez B. P.

o obniżenie alimentów

II. z powództwa M. P.

przeciwko R. P.

o obniżenie alimentów

I. obniża rentę alimentacyjną płaconą przez powoda M. P. na rzecz małoletniej A. P. (1) do kwoty po 300 ( trzysta) złotych miesięcznie, z tym że tak obniżone alimenty powód płacił będzie do rąk matki małoletniej B. P. każdego następującego po sobie miesiąca z góry, najpóźniej do dnia 15 – go z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności każdej raty poczynając od dnia 4 lipca 2013r, w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 18 lutego 2011r sygn. akt I C 1380/10 w kwocie po 500 złotych miesięcznie,

II. obniża rentę alimentacyjną płaconą przez powoda M. P. na rzecz pozwanej R. P. do kwoty po 400 ( czterysta) złotych miesięcznie, z tym że tak obniżone alimenty powód płacił będzie do rąk pozwanej każdego następującego po sobie miesiąca z góry, najpóźniej do dnia 15 – go z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności każdej raty poczynając od dnia 4 lipca 2013r, w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 18 lutego 2011r sygn. akt I C 1380/10 w kwocie po 500 złotych miesięcznie,

III. dalej idące powództwo oddala.

Sygn. akt III RC 141/13

UZASADNIENIE

Powód M. P. wniósł o obniżenie alimentów na rzecz małoletniej A. P. (1) z kwoty po 500 złotych miesięcznie do kwoty po 100 złotych miesięcznie. Wniósł także o obniżenie alimentów na rzecz pozwanej R. P. z kwoty po 500 złotych miesięcznie do kwoty po 100 złotych miesięcznie. W uzasadnieniu podał, że wyrokiem z dnia 18 lutego 2011r w sprawie o sygn. akt I C 1380/10 Sąd Okręgowy w Świdnicy ustalił alimenty na rzecz pozwanych po 500 złotych miesięcznie. Wówczas pracował w Kopalni (...) w B., średnio netto zarabiał 2.703,28 złotych. W listopadzie 2012r w wyniku zwolnień grupowych stracił pracę i od 6 lutego 2013r jest bezrobotny z prawem do zasiłku w wysokości 953,10 złotych brutto do kwietnia 2013r, a w kolejnych miesiącach w wysokości 748,40 złotych brutto. Mimo intensywnego poszukiwania pracy nie znalazł zatrudnienia, nie otrzymał jakiejkolwiek oferty pracy z urzędu pracy. Mieszka z byłą żoną B. P. i córkami małoletnią A. P. (1) i R. P.. Partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania. Nie jest w stanie wykonywać obowiązku alimentacyjnego w rozmiarze większym aniżeli po 100 złotych miesięcznie.

B. P., działająca imieniem małoletniej A. P. (1), na rozprawie w dniu 23 maja 2013r zgodziła się na obniżenie alimentów do kwoty po 300 złotych miesięcznie. Na rozprawie w dniu 4 lipca 2013r oświadczyła zaś, że nie zgadza się na obniżenie alimentów, chce by pozwany alimentował małoletnią kwotą po 500 złotych miesięcznie.

Pozwana R. P. na rozprawie w dniu 23 maja 2013r zgodziła się na obniżenie alimentów do kwoty po 250 złotych miesięcznie. Na rozprawie w dniu 4 lipca 2013r oświadczyła natomiast, że zmienia stanowisko, nie zgadza się na obniżenie alimentów. Wniosła o pozostawienie kwoty alimentów w dotychczasowej wysokości.

Postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia z dnia 23 maja 2013r powód M. P. zobowiązany został do łożenia rent alimentacyjnych na rzecz małoletniej A. P. (1) po 200 złotych miesięcznie, a na rzecz R. P. po 250 złotych miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 18 lutego 2011r małżeństwo powoda M. P. i B. P. zostało rozwiązane przez rozwód. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią A. P. (1) i małoletnią jeszcze wtedy R. P. zostało powierzone matce, a ojciec zobowiązany do ich alimentowania kwotą po 500 złotych miesięcznie. Wówczas powód M. P. mieszkał z żoną B. P. i córkami w Ś. 73. Pracował w Kopalni (...) w B., zarabiał 2.703,28 złotych miesięcznie netto. Opłacał energię elektryczną oraz przekazywał starszej córce 80 złotych miesięcznie na dojazdy do szkoły. B. P. w Urzędzie Miasta i Gminy w R., zarabiała 1.182,62 złote miesięcznie netto. Płaciła 50 złotych za gaz, 40 złotych miesięcznie za wodę, 40 złotych za wywóz nieczystości. Ponosiła koszty zakupu opału. Małoletnia A. P. (1) uczęszczała do IV klasy szkoły podstawowej, a R. P. do I klasy technikum.

dowód: - akta Sądu Okręgowego w Świdnicy sygn. akt I C 1380/10

Powód M. P. ma 52 lata, wykształcenie zawodowe, zawód górnik. Wraz z byłą żoną B. P. oraz córkami A. i R. mieszka w Ś. 73. Opłaca prąd w wysokości 91 złotych miesięcznie oraz naprzemiennie z byłą żoną gaz 56 złotych za dwa miesiące. Za N. płaci 75 złotych miesięcznie. Opłaca ubezpieczenie swojej osoby w kwocie 69,80 złotych miesięcznie. B. P. opłaca podatek od nieruchomości w kwocie 336 złotych rocznie, wodę 62 złote co drugi miesiąc, wywóz nieczystości stałych 20 złotych miesięcznie. Na miniony sezon grzewczy na opał wydała 3.540 złotych.

dowód: - zeznania powoda M. P.

- wal,ty se Posiada rachunek w bno- konsultacynym- zeznania B. P.

Powód M. P. w okresie od 21 lutego 2005r do 30 listopada

2012r pracował w Kopalni (...) Sp. z o.o. w B.. W 2012r jego wynagrodzenie brutto wynosiło: styczeń 2.688 złotych, luty 2.688 złotych, marzec 2.816 złotych, kwiecień 2.432 złote, maj 2.688 złotych, czerwiec 2.560 złotych, lipiec 2.816 złotych, sierpień 2.816 złotych, wrzesień 2.560 złotych, październik 2.944 złote i listopad 2.688 złotych. Stosunek pracy ustał na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 13 marca 2003r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę powód M. P. otrzymał odprawę w wysokości 9.508,47 złotych brutto (7.797,47 złotych netto) oraz odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia w wysokości 6.338,98 złotych brutt (5.196,98 złotych netto). Od dnia 6 lutego 2013r jest osobą bezrobotną z prawem do zasiłku w kwocie 953,10 złotych brutto w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, a w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku w kwocie 748,40 złotych miesięcznie brutto. Zapisał się na szkolenie „Spawanie elektrodą otuloną ( 111), (...) ( 141), MAG ( 135)”.

dowód: - zeznania powoda M. P.

- decyzja Powiatowego Urzędu Pracy w K. z dnia 15 lutego

2013r

- świadectwo pracy z Kopalni (...) w B. Sp.

z o.o. z dnia 30 listopada 2012r

- pisma Kopalni (...) Sp. z o.o. z dnia

3 kwietnia 2013r, 16 maja 2013r i 14 czerwca 2013r

- notatka służbowa Powiatowego Urzędu Pracy w K. z dnia

25 czerwca 2013r

Rodzice powoda M. P. mieszkają w N.. Ojciec pobiera emeryturę w kwocie 3.000 złotych miesięcznie, a matka 1.000 złotych miesięcznie. Raz w tygodniu powód M. P. jada u rodziców obiady. Otrzymuje od nich pomoc finansową w wymiarze 40 złotych miesięcznie. W okresie od 10 do 14 czerwca 2013r był na wczasach w S., pobyt opłaciła konkubina. Konkubina mieszka w N., pracuje w sklepie, zarabia 1.000 złotych miesięcznie.

dowód: - zeznania powoda M. P.

Powiatowy Urząd Pracy w K. nie przedstawiał powodowi M. P. ofert pracy. Nie dysponował ofertami pracy w zawodzie górnik. Powiatowy Urząd Pracy w K. w 2013r dysponował ofertami pracy m.in. w: (...) Sp. z o.o. w P. (pracownik produkcji, pracownik sprzątający, prace przy montowaniu wyłączników, praca w K.), (...) Handel Usługi w K. (barman), (...) w P. (pracownik fizyczny, praca w K.), (...) S.A. w Z. (sprzedawca, praca w K.), ABC Firma (...) w S. (kolporter, praca w K.), (...) (pracownik usług porządkowo czystościowych, praca w L.), Zajazd (...) w K. (kelner, praca w W.), (...) Sp. z o.o. (...) B. (kasjer/sprzedawca), (...) s.c. Hurtownia (...) w K. (magazynier-sprzedawca), Przedsiębiorstwo (...) w J. (sprzedawca, magazynier), P.P.H.U. (...) w K. (przedstawiciel handlowy), (...) w S. (przedstawiciel handlowy) (...) SERWIS Sp. z o.o. we W. (pracownik porządkowy, praca w K.), (...) Sp. z o.o. w S. (pracownik fizyczny, praca w K. i K.), (...) Sp. z o.o. w P. (pracownik bazy paliw, praca w B.), (...) w K. (pracownik fizyczny), Przedsiębiorstwo (...) w W. (pracownik sprzątający, praca w P.), Agencja Ochrony (...) w K. (pracownik ochrony fizycznej bez licencji), (...) K. (monter rolet, magazynier). Oferowano wynagrodzenie 1.600 złotych brutto.

dowód: - pisma Powiatowego Urzędu Pracy w K. z dnia 16 maja

2013r , 17 kwietnia 2013r i 3 lipca 2013r

Małoletnia A. P. (1) urodziła się w dniu (...)w N.. W roku szkolnym 2012/2013 uczęszczała do VI klasy szkoły podstawowej. We wrześniu 2012r matka za jej podręczniki szkolne zapłaciła 150 złotych, a za ubezpieczenie 54 złote. Ojciec przekazał córce tzw. „ kredkowe” w kwocie 300 złotych, które otrzymał z zakładu pracy. Małoletnia nosi okulary. W dniu 17 kwietnia 2013r matka zakupiła jej okulary za 286 złotych. Buty dla małoletniej kosztują około 50 złotych, spodnie 50 złotych. W dniu 23 maja 2013r małoletnia była na jednodniowej wycieczce szkolnej we W., która kosztowała 40 złotych.

dowód: - zeznania B. P.

- zeznania powoda M. P.

Pozwana R. P. urodziła się w dniu (...) w N.. Uczęszcza do IV klasy Technikum w Zespole Szkół (...) w N.. Podręczniki do III klasy Technikum kosztowały około 200 złotych, ubezpieczenie 40 złotych. Ojciec przekazał jej, we wrześniu 2012r, tzw. „kredkowe” w kwocie 300 złotych, które otrzymał z zakładu pracy. Pozwana dojeżdża do szkoły, bilet kosztuje 80 złotych miesięcznie. Jest bliskowidzem. Używa soczewek kontaktowych, na zakup których przeznacza 44 złote miesięcznie. Ubrania i odzież zapewnia jej matka. Ojciec kupuje jej słodycze i owoce. W bieżącym roku pozwana zakupiła spodnie za około 60 złotych i buty za ponad 70 złotych. Wspomagają ja dziadkowie zarówno ze strony matki jak i ojca. Przekazują jej pieniądze gdy jest okazja np. imieniny, urodziny, festyn. Pozwana podejmuje prace dorywcze w okresie wakacji i pod koniec roku szkolnego gdy jest mniej nauki. W czerwcu 2013r z takich prac osiągnęła dochód 250 złotych, a w lipcu 2013r – 150 złotych. Za zarobione pieniądze kupiła bilet lotniczy do Anglii gdzie zamierza polecieć na wakacjach by podjąć pracę. W Anglii mieszka jej starsza siostra A. P. (2).

dowód: - zeznania pozwanej R. P.

- zeznania powoda M. P.

B. P. ma 46 lat. Z zawodu jest zdobnikiem szkła. Pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy w R., zarabia 902,01 złotych miesięcznie netto. Dorabia piekąc ciasta. W bieżącym roku z tego tytułu osiągnęła dochód w kwocie 300 złotych. W Kasie Zapomogowo – Pożyczkowej pobrała pożyczkę w kwocie 5. 000 złotych na zakup opału i oddanie długów. Miesięczna rata pożyczki, wraz z wkładem do Kasy, wynosi około 300 złotych. Rodzice B. P. mieszkają w tym samym budynku, z tym że zajmują osobne mieszkanie. Przebywają na rentach, ich dochody wynoszą łącznie około 2.000 złotych miesięcznie. Wspomagają córkę finansowo i rzeczowo. Opłacają wnuczce R. Internet w kwocie 60 złotych miesięcznie, a córce przekazują 20 złotych miesięcznie, czasami dają jajka albo kurę. B. P. nie pobiera zasiłków rodzinnych na dzieci, nie korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej. B. P. opłaca córce A. C. P. po 60 złotych miesięcznie, w zamian A. zakupuje dla matki i sióstr ubrania w Anglii.

dowód: - zeznania B. P.

- zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy w R. z dnia 15

maja 2013r

W tut. Sądzie toczy się postępowanie z wniosku M. P. przy udziale B. P. o podział majątku wspólnego.

dowód: - akta Sądu Rejonowego w Kłodzku sygn. akt I Ns 956/12

Sąd zważył:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art.138 k.r.o.). Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie (bądź zwiększenie) możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zmniejszenie (bądź zwiększenie) się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie (bądź zwiększenie) się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Należy więc porównać stan istniejący w dacie ostatniego orzekania o alimentach ze stanem obecnym.

Od ostatniego orzekania o alimentach zmieniła się sytuacja zarobkowa powoda M. P.. W lutym 2011r pracował w Kopalni (...) w B. i zarabiał netto 2.703 złote miesięcznie. Od grudnia 2012r nie pracuje, został zwolniony z przyczyn od niego niezależnych. Otrzymał odprawę w wysokości 7.797,47 złotych netto i odszkodowanie za skrócony czas wypowiedzenia w wysokości 5.196,98 złotych netto. Od dnia 6 lutego 2013r pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w K. w 2013r (a także w grudniu 2012r) dysponował wieloma ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji. Były na przykład oferty pracy dla pracownika produkcji czy pracownika sprzątającego w (...) Sp. z o.o. (...), pracownika fizycznego w (...) z P. (praca w K.), sprzedawcy w (...) S.A. w Z. (praca w K.), PHU (...) s.c. w K. czy Przedsiębiorstwie (...) Sp. z o.o. w J., pracownika przy montowaniu wyłączników w (...) Sp. z o.o. (...), przedstawiciela handlowego w P.P.H.U. (...) czy (...) w S., magazyniera w Przedsiębiorstwie (...) Sp. z o.o. w J., A. A. i I. C. Sp.j. w K., pracownika porządkowego w (...) Serwis Sp. z o.o. we W. (praca w K.), pracownika fizycznego w (...) Sp. z o.o. w S. (praca w K. i K.), (...) w K., pracownika sprzątającego w Przedsiębiorstwie (...) w W. (praca w P.), pracownika ochrony fizycznej bez licencji w Agencji Ochrony (...) w K., montera rolet w A. Sp.j. w K.. Oferowano wynagrodzenie 1.600 złotych brutto miesięcznie.

W myśl art. 135§1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego” rozumieć należy nie tylko rzeczywiście osiągane zarobki i dochody, lecz te dochody i te zarobki, które zobowiązany, przy dołożeniu należytej staranności mógłby uzyskać. Powód M. P. mógł skorzystać z wielu ofert pracy, którymi dysponował Powiatowy Urząd Pracy w K. i osiągnąć wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1.600 złotych miesięcznie. Powód M. P. nie jest obarczony obowiązkiem sprawowania bezpośredniej pieczy nad małoletnimi dziećmi. Nie ma więc przeszkód by wyjechał w poszukiwaniu pracy także za granicę. W przeszłości pracował w Niemczech i to nawet podczas urlopu (vide: karta 75 odwrót akt Sądu Okręgowego w Świdnicy sygn. akt I C 1380/10). Przykładem dla niego może być starsza córka R., która pomimo że kontynuuje naukę w systemie stacjonarnym podejmuje prace dorywcze. W czerwcu 2013r, pod koniec roku szkolnego gdy miała mniej nauki, pracowała i zarobiła 250 złotych. W lipcu 2013r też pracowała, zarobiła 150 złotych. Wakacje również spędzi pracowicie w Anglii. Powód M. P. zaś, który od 8 miesięcy nie pracuje, w czerwcu 2013r wybrał się na wczasy.

Powód M. P. na rozprawie w dniu 23 maja 2013r przedstawił kartę z pieczęciami wielu zakładów pracy, które odmówiły jego zatrudnienia (karta 56), co miało potwierdzić, że szuka pracy, ale pracy nie ma. Powód nie był jednak w żadnym z zakładów pracy, które zgłosiły w Powiatowym Urzędzie Pracy w K. chęć zatrudnienia pracowników. Gdyby więc faktycznie chciał znaleźć pracę to po listę potencjalnych pracodawców udałby się do urzędu zatrudnienia i wtedy zapewne pracę by znalazł (vide: pisma Powiatowego Urzędu Pracy w K. z dnia 17 kwietnia 2013r i 3 lipca 2013r).

Sąd zatem uznał, że możliwości zarobkowe powoda M. P. od ostatniego orzekania o alimentach zmniejszyły się i są obecnie na poziomie co najmniej 1.600 złotych miesięcznie brutto. Za takim, bowiem najniższym wynagrodzeniem mógł on podjąć zatrudnienie. Nie można pominąć, że powód M. P. z tytułu zwolnienia z Kopalni (...) w B. otrzymał odprawę i odszkodowanie w łącznej kwocie 12.994 złote. Jest to znaczna kwota, która umożliwiłaby mu płacenie alimentów w dotychczasowej wysokości (po 1.000 złotych miesięcznie) przez ponad rok. Okoliczność, że środki te miał przeznaczyć na opłacenie pełnomocników w toczących się z jego udziałem postępowaniach sądowych i jak twierdzi środków tych już nie posiada, nie może powodować, że Sąd obniżając alimenty nie weźmie pod uwagę, że tak znaczną kwotę uzyskał z tytułu zwolnienia.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że powód M. P. przy swoich możliwościach zarobkowych, otrzymanych świadczeniach z Kopalni (...) w B., winien łożyć alimenty na rzecz małoletniej A. P. (1) po 300 złotych miesięcznie, a na rzecz R. P. po 400 złotych miesięcznie poczynając od dnia 4 lipca 2013r. Dalsze koszty utrzymania pozwanych powinna ponosić ich matka B. P., która pracuje i zarabia 902 złote miesięcznie.