Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. II Cz 701/16

POSTANOWIENIE

Dnia 12 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SO Piotr Rajczakowski

Sędziowie: SO Jerzy Dydo

SO Agnieszka Terpiłowska

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) w W.

przeciwko E. D.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 10 maja 2016 r., sygn. akt I C 2179/15,

na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 25 lipca 2016r., sygn. akt II Cz 701/16

postanawia:

odrzucić zażalenie.

(...)

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2016r. oddalone zostało zażalenie skarżącej na postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 10 maja 2016r. w przedmiocie odrzucenia apelacji. Skarżąca złożyła dalsze zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego.

Na postanowienie sądu drugiej instancji zażalenie przysługuje o ile zostało przewidziane w treści art. 394 1 k.p.c. i art. 394 2 k.p.c. Zaskarżone postanowienie zostało wydane w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie Sądu pierwszej instancji a zatem nie przysługuje na nie zażalenie.

Wniesione zażalenie zatem, podlegało odrzuceniu na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

(...)