Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Cz 702/16

POSTANOWIENIE

Dnia 5 września 2016r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący SO Piotr Rajczakowski

Sędziowie SO Jerzy Dydo

SO Agnieszka Terpiłowska

po rozpoznaniu w dniu 5 września 2016r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: P. M.

przeciwko M. Ś.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na Zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu z dnia 14 czerwca 2016r. sygn. akt VIII C 2706/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

(...)

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 14 czerwca 2016r. pozew o zadośćuczynienie został zwrócony. Jak wskazano w uzasadnieniu zarządzenia powód nie podał adresu zamieszkania pozwanego a jedynie adres zakładu pracy. Uzupełnienie pozwu w ten sposób nie stanowi spełnienia wymogu formalnego pozwu, o którym mowa w treści art. 126 § 2 k.p.c. w zw. z art. 187 § 1 k.p.c. i pozew w oparciu o treść art. 130 § 2 k.p.c. został zwrócony.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył powód wnosząc o jego uchylenie lub zmianę. Skarżący zarzucił, iż jest ono dla niego krzywdzące, ponieważ pozwany jako kurator jest osobą publiczną, które chronione są przepisami o ochronie danych osobowych i powód jako osoba karana nie uzyska danych osobowych.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie nie było zasadne.

Obowiązek oznaczenia miejsca zamieszkania pozwanego obciąża powoda wnoszącego pozew (w oparciu o treść art.126 § 2 pkt. 1 k.p.c.). Utrwalony pozostaje pogląd, iż to nie sąd oznacza strony procesu, poprzez podanie danych pozwalających na ich prawidłowa identyfikację (por. m.in. postanowienie SN z dnia 17.11.2005, IV CK 313/05, LEX).

Sąd Okręgowy zaznacza również, iż zwrot pozwu jako skutek braku określenia przez powoda miejsca zamieszkania pozwanego był przedmiotem skargi skierowanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie R.A. v. Polska, 60606/11. W sprawie tej (Decyzja z dnia 10 czerwca 2014r.) Trybunał również nie dopatrzył się naruszeń, które miałyby pozbawić stronę prawa do rzetelnego procesu i dostępu do sądu na skutek nałożenia obowiązku wskazania adresu zamieszkania pozwanego.

Powód ma bowiem możliwość uzyskania niezbędnych danych w trybie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2016.722 j.t. ze zm.) po wykazaniu interesu prawnego - w oparciu o treść art. 46 ust. 2 pkt. 1 cyt. ustawy.

Zasadnie zatem zaskarżone zarządzenie zostało oparte na treści art. 130 § 2 k.p.c. i pozew podlegał zwrotowi ponieważ nie zostały usunięte jego braki uniemożliwiające nadanie mu biegu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. zażalenie podlegało oddaleniu.

(...)