Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 679/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 sierpnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Wojciech Borten

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński

SR Małgorzata Sosińska-Halbina

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko S. M.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 11 lutego 2016 roku, sygn. akt I C 148/15

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od S. M. na rzecz A. M. kwotę 2.400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.