Pełny tekst orzeczenia

III Ca 698/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 sierpnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński

SR Artur Piotr Wewióra ( del., spr .)

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu18 sierpnia 2016 roku w Łodzi

sprawy z powództwa M. D.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie I C 3802/14

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  w punkcie 1:

–  podwyższa zasądzone świadczenie główne z kwoty 9.964,18 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery zł osiemnaście groszy) do kwoty 12.269,93 zł (dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć zł dziewięćdziesiąt trzy grosze),

–  podwyższa zasądzone koszty procesu z kwoty 2.159,15 zł (dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć zł piętnaście groszy) do kwoty 3.553 zł (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote),

b)  w punkcie 1 podpunkt a. podstawę naliczania odsetek podwyższa z kwoty 3.835,18 zł (trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć zł osiemnaście groszy) do kwoty 6.140,93 zł (sześć tysięcy sto czterdzieści zł dziewięćdziesiąt trzy grosze);

2.  zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz M. D. kwotę 716 zł (siedemset szesnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.