Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Cz 1218/16

POSTANOWIENIE

Dnia 13.10.2016 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jolanta Janas

Sędziowie: SSO Janina Ignasiak

SSO Leszek Mazur (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13.10.2016 r.

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko S. B., Ł. B.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

na skutek zażalenia pozwanych: S. B. i Ł. B.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 20 lipca 2016r.

sygn. akt I C 1491/16

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w pkt. 1 w ten sposób, że wniosek oddalić.

Sygn. akt VI Cz 1218/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 20.07.2016 r. sygn. akt IC 1491/16 k.74 Sąd Rejonowy w Częstochowie udzielił zabezpieczenia roszczenia pozwu powodowi M. K. poprzez ustanowienie zakazu zbywania nieruchomości położonej w C. przy ulicy (...), dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr (...) a w pozostałej części wniosek oddalił. Jako prawną podstawę swojego rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał art. 736 § 1 k.p.c. w z art. 730 1 k.p.c.

Zażalenie k.82-84 od tego postanowienia złożyli pozwani zarzucając Sądowi I instancji:

1.  naruszenie prawa materialnego tj. art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i udzielenie zabezpieczenia roszczenia w sytuacji, gdy powód nie uprawdopodobnił swego roszczenia ani interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia;

2.  naruszenie prawa materialnego tj. art. 736 § 1 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że powód uprawdopodobnił okoliczności uzasadniające wniosek o zabezpieczenie powództwa w sytuacji, gdy powód nie wykazał spełnienia przesłanek faktycznych zasadności roszczenia z art. 527 k.c., w szczególności wobec faktu sprzedaży przez pozwanych nieruchomości objętej przez Sąd zakazem zbywania.

Wskazując na powyższe skarżący wnieśli o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie w całości wniosku powoda o zabezpieczenie powództwa w niniejszej sprawie; ewentualnie o wyrażenie zgody na złożenie kwoty równej wartości przedmiotu sporu, ewentualnych odsetek za opóźnienie kosztów sądowych tj. kwoty 25 000 zł, do czasu uprawomocnienia orzeczenia w sprawie, depozytu sądowego.

Sąd odwoławczy zważył, co następuje.

Zażalenie jest zasadne.

I. Oceniając wniosek o zabezpieczenie Sąd Rejonowy skupił się na jego części dotyczącej zajęcia ruchomości w postaci 2 samochodów osobowych i w tym zakresie wniosek oddalił obszernie go uzasadniając (por. uzasadnienie zaskarżonego postanowienia k.76-77). W tym zakresie postanowienie Sądu Rejonowego nie było kwestionowane. W części w jakiej wniosek o udzielenie zabezpieczenia został uwzględniony, tzn. odnośnie wpisania zakazu zbywania nieruchomości położonej w C. przy ulicy (...), objętej Kw. nr (...) uzasadnienie ogranicza się do deklaratywnego potwierdzenia spełnienia przesłanek ustawowych określonych w art. 730 k.p.c., tj. uprawdopodobnienia roszczenia i interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia bez odniesienia do konkretnych okoliczności sprawy.

II. Jak chodzi o interes prawny to Sąd Rejonowy odwołał się do okoliczności przytoczonych w pozwie, dokładnie ich nie precyzując, ale oceniając, że uzasadniają one obawy zbycia przedmiotowej nieruchomości przez pozwanych (por. następujący fragment uzasadnienia zaskarżonego postanowienia k.76: „…Przytoczone w pozwie okoliczności pozwalają na domniemanie, że istnieje ryzyko rozporządzenia przez pozwanych wskazanym wyżej składnikiem majątku w celu uniemożliwienia wykonania przyszłego wyroku…”). Przypuszczenia Sądu Rejonowego uzyskały pewne potwierdzenie, gdyż pozwani przyznali fakt zbycia tej nieruchomości umową z dnia 26.07.2016 r., choć nie przedłożyli odpisu tej umowy. Potwierdzenie ocen Sądu Rejonowego co do interesu w uzyskaniu zabezpieczenia nastąpiło jednak w sposób uniemożliwiający jego realizację, ponieważ skutek umowy sprzedaży w postaci przeniesienia własność następuje z chwilą jej zawarcia, wobec czego nie jest możliwe wpisanie zakazu zbywania do księgi wieczystej obejmującej już własność osoby trzeciej.

III. Zasadniczym powodem oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia jest brak uprawdopodobnienia roszczenia przez powoda. W tym zakresie Sąd Rejonowy ograniczył się do ustalenia, że powodowi przysługuje względem dłużnika wierzytelność wynikająca z tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty z dnia 3.03.2014 r. wydanego w sprawie sygn. akt VI Nc-e 39375/14, oraz że ma prawo żądać ochrony dla swojego roszczenia. Tymczasem roszczenie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną wymagają dla jej uprawdopodobnienia odniesienia się do przesłanek takiego roszczenia, a mianowicie zamiaru pokrzywdzenia wierzyciela, a w tym przypadku przyszłego wierzyciela. Samo zestawienie tych dwóch okoliczności tzn. powstanie wierzytelności o zapłatę z tytułu wykonania usługi oraz zbycie nieruchomości przez dłużnika, bez bliższego wyjaśnienie kontekstu przez odwołanie się do konkretnych szczegółów i okoliczności nie może być wystarczające, zwłaszcza w sytuacji gdy darowizna nieruchomości nastąpiła niemal 2 lata wcześniej i dotyczyła, jak można się domyślać, zabudowanej nieruchomości miejskiej, a wierzytelność nie przekracza kwoty 15 000 zł. Nie jest zasadne zakładanie, że celem uniknięcia ewentualnej egzekucji stosunkowo niewysokiego długu, jaki mógł powstać w przyszłości dłużnik zdecydował się z wyprzedzeniem 2 lat na zbycie nieruchomości o wielokrotnie wyższej wartości, zwłaszcza, że jego sytuacja w dacie zawierania umowy darowizny z 5.08.2011 r. była dobra tak z punktu widzenia bieżących dochodów jak i perspektyw działalności gospodarczej (por. zestawienie dochodów z lat 2009 – 2013, oraz zestawienie umów o prace budowlane za lata 2009 – 2013 k.51). Siedem z tych umów dotyczy okresu po zawarciu spornej umowy darowizny.

Mając na względzie wskazane argumenty Sąd odwoławczy na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie.