Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII GC 42/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2013 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Kądziołka

Protokolant: stażysta Patrycja Predko

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2013 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o zwolnienie spod egzekucji

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powódki (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 3617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt VIII GC 42/13

UZASADNIENIE

Powódka (...) spółka akcyjna w W. pozwem z dnia 17 stycznia 2013 roku wniosła o zwolnienie spod egzekucji ruchomości w postaci materaców gabionowych ((...); (...); (...); (...)) w liczbie 525 sztuk oraz pokryw materacy ((...); (...)) w liczbie 364 sztuk. Powódka wniosła także o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że opisane w pozwie ruchomości, stanowiące jej własność, zostały zajęte przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży w dniu 17 grudnia 2012 roku, działającego na wniosek pozwanej w sprawie o sygnaturze Km (...) i oddane pod dozór R. K. (1). Dalej podniosła, że na wniosek pozwanej komornik sądowy P. L. wszczął egzekucję przeciwko dłużnikom M. D. (1) i R. K. (1), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P. P.U.H. (...) spółka cywilna M. D. (1), R. K. (1), celem wyegzekwowania wierzytelności w kwocie 186.759,37 zł wynikającej z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 31 października 2012 roku, wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie XXVI GNc (...) Tymczasem wszystkie zajęte rzeczy zostały nabyte przez powódkę od dłużników - M. D. (1) i R. K. (1) na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2010 roku na kompleksowe wykonanie robót budowlanych na budowie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki R. ze szczególnym uwzględnieniem miasta T. - nr zad. (...) 3.1-15” oraz na podstawie przelewu na rzecz pozwanej wierzytelności przysługujących dłużnikom do spółki (...).

W odpowiedzi na pozew pozwana (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (wcześniej działająca pod firmą (...)) wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwana podniosła, że ruchomości zajęte w toku postępowania w sprawie egzekucyjnej KM (...) postanowieniem komornika sądowego z dnia 12 lutego 2013 r. zostały zwolnione spod zabezpieczenia, tym samym powództwo jest niecelowe. Nadto pozwana zarzuciła, że powódka nie wykazała iż zachowała termin do wniesienia niniejszego powództwa. Zdaniem pozwanej powódka nie udowodniła również że przysługiwało jej prawo własności ruchomości, których zwolnienia żąda. Okoliczności te zdaniem pozwanej winny prowadzić do oddalenia powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 1 marca 2007 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS (...) została zarejestrowana (...) spółka akcyjna z siedzibą w W..

W dniu 21 października 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS (...) została zarejestrowana została (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W..

dowód: odpis aktualny KRS nr (...) - karta 11-13

odpis pełny KRS nr (...) - karta 126-130

M. D. (1) i R. K. (1) jako wspólnicy spółki cywilnej prowadzą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe (...) spółka cywilna M. D. (1), R. K. (1) z siedzibą w S..

fakt niesporny

W dniu 4 marca 2010 roku Województwo (...) Zarząd Melioracji i (...) w S. oraz (...) spółka akcyjna w W. zawarły „Umowę w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane nr NP./ (...) (...)”. W ramach umowy spółka (...) przyjęła do wykonania roboty budowlane na zadaniu określonym jako „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki R. ze szczególnym uwzględnieniem miasta T.”.

Spółka (...) miała wykonywać umowę jako generalny wykonawca.

dowód: umowa z dnia 04.03.2010 r. - karta 92-99

W dniu 1 kwietnia 2010 roku (...) spółka akcyjna w W. zawarła z M. D. (1) i R. K. (1) - wspólnikami spółki cywilnej P. P.H.U. (...) - umowę, na mocy której zleciła M. D. (1) i R. K. (1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych dotyczących odbudowy koryta rzeki R. wraz z modernizacją istniejącego obwałowania.

Zlecone M. D. (1) i R. K. (1) prace stanowiły część robót objętych zadaniem inwestycyjnym realizowanym w trybie zamówienia publicznego określonego jako „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki R. ze szczególnym uwzględnieniem miasta T.”. Wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące podwykonawcom strony ustaliły na maksymalną kwotę 18.198.086,63 zł.

W aneksie nr (...) z dnia 10 maja 2012 roku w pkt 1 strony ustaliły, że zamawiający – spółka (...) – dostarczy materiały do wykonania przedmiotu umowy opisane jako: rura stalowa spiralnie karbowana typu (...) zabezpieczona warstwą cynku o grubości 70 um zgodnie z normą PN- (...):2006. W punkcie 2 aneksu strony postanowiły, że w zawiązku dostarczeniem przez zamawiającego materiałów do wykonania robót będących przedmiotem umowy ulega zmianie wynagrodzenie określone umową o kwotę 77.033,69 zł netto.

dowód: umowa z dnia 01.04.2010 r. wraz z załącznikami - karta 15-65

aneks nr (...) do umowa z dnia 01.04.2010 r. - karta 66-79

W dniu 9 czerwca 2011 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zawarła z M. D. (1) i R. K. (1) - wspólnikami spółki cywilnej P. P.H.U. (...) - umowę nr (...).

Przedmiotem umowy była dostawa i sprzedaż koszy i materacy gabionowych z pokrywami oraz drutem do związania. W umowie zaznaczono, że zamówione towary zostaną wbudowane przez zamawiających M. D. (1) i R. K. (1) w ramach umowy zawartej ze spółką (...) na kompleksowe wykonanie robót budowlanych na budowie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki R. ze szczególnym uwzględnieniem miasta T. - nr zad. (...) 3.1-15”.

W § 1 postanowiono, że szczegółowy asortyment, ilość, ceny jednostkowe oraz wartość umowy określono w załączniku nr 1 (§ 1).

W § 2 określono miejsce dostawy - plac budowy w miejscowości N..

W § 7 umowy strony ustaliły, że zamawiający M. D. (1) i R. K. (1) będą realizowali płatności za towar za pośrednictwem generalnego wykonawcy inwestycji, tj. spółki (...) na podstawie osobnego porozumienia, które zostanie zawarte w dniu 27 czerwca 2011 roku.

W § 5 wartość umowy określono na kwotę 596.265,44 zł brutto. Ustalono, że cena dostawy obejmuje również koszt transportu do miejsca dostawy.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy całość dostawy obejmowała:

1.  materac gabionowy R. 4 x 2 x 0,17/6 x 8/2,2 Zn (201 sztuk),

2.  materac gabionowy (...) (684 sztuki),

3.  materac gabionowy (...) (201 sztuk),

4.  materac gabionowy (...) (165 sztuk),

5.  pokrywa materaca (...) (885 sztuk),

6.  pokrywa materaca (...) (366 sztuk),

7.  kosz (...),7 Zn (671 sztuk)

8.  drut do wiązania 2,2-3,2 mm (2.000 kg).

dowód: umowa z dnia 09.06.2011 r. z załącznikami - karta 83-87

W dniu 27 czerwca 2011 roku M. D. (1) i R. K. (1) – wspólnicy spółki cywilnej P. P.H.U. (...) – zawarli ze spółką (...) umowę przelewu wierzytelności.

W umowie M. D. (1) i R. K. (1) oświadczyli, że będą wierzycielami spółki (...) z tytułu umowy o kompleksowe wykonanie robót budowlanych na budowie dotyczącej inwestycji „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki R. ze szczególnym uwzględnieniem miasta T.”. Oświadczyli również, że wskazana powyżej wierzytelność będzie ich własnością i nie jest obciążana prawami osób trzecich.

Dalej wskazali, że będą dłużnikami spółki (...) z tytułu dostawy koszy i materacy gabionowych na budowę wskazanej powyżej inwestycji na kwotę 596.265,44 zł brutto.

W § 4 umowy M. D. (1) i R. K. (1) oświadczyli, że niniejszą umową przenoszą na rzecz spółki (...) wierzytelność wobec spółki (...) na kwotę 575.921,23 zł jako zapłatę długu wobec spółki (...). Spółka (...) wyraziła na to zgodę.

dowód: umowa o przelewie wierzytelności z dnia 27.06.2011 r. - karta 80-81

W piśmie oznaczonym datą 22 czerwca 2011 roku M. D. (1) i R. K. (1) - działając jako wspólnicy P.P.H.U. (...) spółki cywilnej - zawiadomili spółkę (...), że przysługującą im wierzytelności z tytułu umowy z dnia 1 kwietnia 2010 roku na kompleksowe wykonanie robót budowlanych na budowie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki R. ze szczególnym uwzględnieniem miasta T.”, które przenieśli na podstawie art. 509-518 k.c. na rzecz spółki (...) jako zabezpieczenie umowy na dostawę koszy i materacy gabionowych.

Dalej zaznaczyli, że przejście wierzytelności na spółkę (...) nastąpi z chwilą powstania roszczenia wobec M. D. (1) i R. K. (1) z tytułu zawartej umowy o przelewie wierzytelności z dnia 27 czerwca 2011 roku. W piśmie wskazano również, że przedmiotowy przelew nie może być odwołany bez pisemnej zgody spółki (...). Do chwili, gdy spółka (...) nie zostanie powiadomiona o powstaniu wierzytelności, będzie dokonywała zapłaty należności bezpośrednio cedentowi.

Pismo podpisali : M. D. (1) i R. K. (1).

W dniu 27 czerwca 2011 roku J. D. – dyrektor regionu północ (...) S.A. – podpisał oświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia do wiadomości faktu zawarcia umowy przelewu wierzytelności z dnia 27 czerwca 2011 roku oraz zobowiązanie do przekazywania kwot wierzytelności objętych umową na podany w piśmie numer konta spółki (...) w terminie do 8 sierpnia 2011 roku.

dowód: oświadczenie z dnia 22.06.2011 r. - karta 82

W dniu 30 lipca 2011 roku P.P.H.U. (...) spółka cywilna obciążyła spółkę (...) fakturą VAT nr S.C.- (...) (...) na kwotę 1.334.265,44 zł (1.084.768,65 zł netto). W rubryce „przedmiot sprzedaży” wskazano: „Odbudowa koryta rzeki R. wraz z modernizacją istniejącego obwałowania”, Etap II zadania 1.

Na tą samą kwotę, tj. 1.084.768,65 zł netto, opiewa protokół stanu zaawansowania robót, podpisany przez kierownika budowy spółki (...).

dowód: faktura VAT nr (...) i protokół zaawansowania robót - karta 88-89

W dniu 12 sierpnia 2011 roku spółka (...) zapłaciła spółce (...) przelewem na rachunek bankowy kwotę 596.265,44 zł. Jako tytuł zapłaty wskazano: (...).

W dniu 1 września 2011 roku spółka (...) zapłaciła P.P.H.U. (...) spółce cywilnej kwotę 723.982,69 zł. Jako tytuł zapłaty wskazano: (...) i (...).

dowód: potwierdzenie polecenia przelewu nr (...) - karta 90

potwierdzenie polecenia przelewu (...) - karta 91

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. uzyskała przeciwko M. D. (1) i R. K. (1) tytuł zabezpieczenia w postaci z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, który został wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 31 października 2012 roku w sprawie XXVI GNc (...)

Na wniosek spółki (...) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży P. L. na podstawie tytułu w postaci nakazu zapłaty wydanego w sprawie XXVI GNc (...) postępowanie zabezpieczające przeciwko dłużnikom - M. D. (1) i R. K. (1) - w celu zabezpieczenia wierzytelności w kwocie 186.759,73 zł

Sprawa została przez komornika zarejestrowana pod sygnaturą KM (...).

fakty niesporne

Po wszczęciu postępowania komornik sądowy przystąpił do czynności zabezpieczenia ruchomości.

Z czynności tych w dniu 17 grudnia 2012 roku sporządzony został „Protokół zabezpieczenia ruchomości”. Przy sporządzeniu protokołu obecny był dłużnik R. K. (1).

W protokole wskazano, że zabezpieczeniu podlegają ruchomości pozostające we władaniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego (...) spółki cywilnej M. D. (1), R. K. (1), znajdujące się pod adresem (...).

W protokole wymieniono następujące ruchomości podlegające zajęciu: materac gabionowy R. (...)n, materac gabionowy (...), materac gabionowy (...), materac gabionowy (...) w łącznej liczbie 525 sztuk oraz pokrowiec materaca (...) i pokrowiec materaca (...) w łącznej liczbie 364 sztuk.

W protokole zaznaczono, że zajęte ruchomości pozostawiono we władaniu dłużnika i oddano pod dozór R. K. (1).

Zaznaczono również, że dłużnik R. K. (1) nie wymienił żadnego podmiotu jako właściciela wyszczególnionych w protokole rzeczy.

dowód: protokół zajęcia ruchomości z dnia 17.12.2012 r. - karta 14

Spółka (...) wniosła do Sądu Rejonowego w Gryficach skargę na czynność komornika pojętą w toku postępowania zabezpieczającego, polegającą na zajęciu i oddaniu pod dozór ruchomości wyszczególnionych w protokole z dnia 17 grudnia 2012 roku.

W piśmie z dnia 9 stycznia 2013 roku - stanowiącym odpowiedź na skargę - M. D. (1) i R. K. (1) wnieśli o jej oddalenie.

dowód: pismo procesowe M. D. i R. K. z 09.01.2013 r.- karta 132-134

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2013 roku komornik sądowy P. L. stwierdził zakończenie postępowania prowadzonego pod sygnaturą KM (...) wskutek zabezpieczania całości roszczenia. Stwierdził również, że w toku postępowania zabezpieczona została kwota 229.280,55 zł. W punkcie 4 postanowienia komornik zwolnił spod zabezpieczenia ruchomości zabezpieczone w toku postępowania opisane w protokole zabezpieczenia ruchomości.

dowód: postanowienie komornika sądowego Km (...) z 12.02.2013 r. - karta 131

W dniu 26 lutego 2013 roku w rejestrze sądowym dokonano wpisu nowej firmy spółki (...): M. Polska.

dowód: odpis pełny KRS nr (...) - karta 126-130

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest nieuzasadnione.

Podstawą prawną powództwa jest art. 481 k.p.c., zgodnie z którym osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

Powódka uzasadniając pozew wskazała, że przedmioty wymienione w pozwie stanowią jej własność, zostały zajęte przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży w dniu 17 grudnia 2012 roku, działającego na wniosek pozwanej w sprawie o sygnaturze Km (...), prowadzonej przeciwko dłużnikom M. D. (1) i R. K. (1).

Pozwana w odpowiedzi na pozew w pierwszym rzędzie wskazała, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2013 roku komornik sądowy stwierdził zakończenie postępowania prowadzonego pod sygnaturą KM (...) i zwolnił spod zajęcia będące przedmiotem sporu ruchomości, opisane w protokole zabezpieczenia ruchomości z dnia 17 grudnia 2012 roku. W dalszej kolejności pozwana podniosła, że powódka nie wykazała, iż zachowała określony w art. 841 § 3 k.p.c. termin do wniesienia powództwa. Ponadto pozwana odnosząc się do materiału dowodowego przedstawionego przez powódkę zarzuciła, że nie wykazała ona, że przysługuje jej prawo własności ruchomości, których zwolnienia żąda.

Pierwszy z wymienionych zarzutów okazał się uzasadniony.

Z załączonego do odpowiedzi na pozew odpisu postanowienia komornika sądowego z dnia 12 lutego 2013 roku, wydanego w sprawie KM (...) wynika, że komornik sądowy stwierdził zakończenie postępowania, natomiast w punkcie 4 postanowienia zwolnił spod zabezpieczenia ruchomości zabezpieczone w toku postępowania, opisane w protokole zabezpieczenia ruchomości. Protokół zabezpieczenia w sprawie KM (...) został załączony do pozwu, przedmiotem sporu są wymienione w protokole ruchomości.

Postanowieniem z dnia 21 marca 2013 roku, wydanym w niniejszej sprawie, Sąd zobowiązał powódkę na podstawie art. 207 § 3 k.p.c. do złożenia pisma przygotowawczego zawierającego stanowisko strony powodowej wobec twierdzeń zawartych w odpowiedzi na pozew, w szczególności do wskazania, czy podtrzymuje powództwo wobec wydania przez komornika postanowienia z dnia 12 lutego 2013 roku, pod rygorem przyjęcia, że powódka przyznaje twierdzenia przytoczone przez stronę pozwaną. W piśmie procesowym z dnia 8 kwietnia 2013 roku powódka wniosła o przedłużenie terminu do złożenia pisma przygotowawczego do dnia 22 kwietnia 2013 roku, ostatecznie jednak powódka nie ustosunkowała się do odpowiedzi na pozew ani we wskazanym w piśmie procesowym z dnia 8 kwietnia 2013 roku terminie, ani na rozprawie w dniu 19 września 2013 roku, na którą nie stawił się żaden przedstawiciel powódki.

Stosownie do art. 230 k.p.c. gdy strona nie wypowie się do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, Sąd mając na uwadze wyniki całej sprawy może fakty te uznać za przyznane. W rozpoznawanej sprawie zebrany materiał dowodowy potwierdza, że będące przedmiotem sprawy ruchomości zostały zwolnione spod egzekucji, powódka nie wypowiedziała się w przedmiocie twierdzeń pozwanej dotyczących tych faktów, należy więc przyjąć je za przyznane.

Wobec zwolnienia spod zajęcia będących przedmiotem sporu przedmiotów powództwo polegało oddaleniu.

Nieuzasadniony okazał się natomiast zarzut pozwanej dotyczący tego, że powódka nie wykazała zachowania terminu określonego w art. 841 § 3 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Zabezpieczenie rzeczy objętych sporem nastąpiło – jak wynika z protokołu zajęcia – w dniu 17 grudnia 2012 roku, pozew został złożony w dniu 17 stycznia 2013 roku, miesięczny termin do wytoczenia powództwa został więc zachowany.

Uzasadniony okazał się natomiast trzeci z kolei podniesiony w odpowiedzi na pozew zarzut. Analiza materiału dowodowego nie pozwala przyjąć, że powódka jest właścicielem objętych sporem rzeczy sporem, co jest kolejną, niezależną od przedstawionej powyżej podstawą oddalenia powództwa w niniejszej sprawie.

Z dokumentów załączonych do pozwu wynika, że spółka (...) zawarła z M. D. (1) i R. K. (1) – wspólnikami spółki cywilnej działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe (...) – umowę o roboty budowlane z dnia 1 kwietnia 2010 roku. W ramach umowy wykonawcy - M. D. (1) i R. K. (1) - zobowiązani byli nabywać na własny koszt materiały budowlane, w tym objęte pozwem ruchomości. Z aneksu nr (...) do umowy wynika, że spółka (...) zobowiązała się do nabycia części materiałów budowlanych, w związku z czym zmniejszono wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, wśród tych materiałów aneks nr (...) nie wymienia jednak objętych pozwem ruchomości. Wynika stąd, że miały one zostać nabyte przez M. D. (1) i R. K. (1). M. D. (1) i R. K. (1) kupili objęte pozwem ruchomości na mocy umowy z dnia 9 czerwca 2011 roku od pozwanej spółki (działającej wówczas pod firmą (...)), przy czym w § 7 umowy strony zastrzegły, że płatności będzie realizował generalny wykonawca – spółka (...) na podstawie osobnego porozumienia.

Jak wynika z materiału dowodowego porozumieniem tym jest umowa nazwana przez strony - M. D. (1) i R. K. (1) oraz pozwaną spółkę - umową „o przelewie wierzytelności” z dnia 27 czerwca 2011 roku. M. D. (1) i R. K. (1) na mocy tej umowy przenieśli na rzecz pozwanej swoją przyszłą wierzytelność wobec spółki (...) z tytułu zapłaty za roboty budowlane do kwoty 575.921,23 zł. Następnie – w dniu 30 lipca 2011 roku – M. D. (1) i R. K. (1) wystawili za II etap robót fakturę VAT nr (...) 2011 na rzecz spółki (...), obciążając ją kwotą 1.084.768,65 zł netto (na tą samą kwotę wystawiono protokół stanu zaawansowania robót). Spółka (...) zapłaciła należność z tej faktury bezpośrednio na konto pozwanej, o czym świadczą dwa polecenia przelewu, w których jako tytuł wpłaty wskazano faktury nr (...) 2011 i 88/B/U 2011.

Wpłaty te nie oznaczają jednak, że spółka (...) nabyła własność materiałów budowlanych od pozwanej. Zapłata dokonana przez spółkę (...) na konto pozwanej oznacza jedynie, że wygasła wierzytelność M. D. (1) i R. K. (1) wobec spółki (...) stwierdzona fakturą VAT nr (...) 2011 oraz że wygasła wierzytelność pozwanej wobec M. D. (1) i R. K. (1) z tytułu ceny materiałów budowlanych (ruchomości będących przedmiotem sporu).

Jak już wskazano z umowy o roboty budowlane z dnia 1 kwietnia 2010 roku, zmienionej aneksem nr (...) wynika, że materiały budowlane, z wyjątkiem tych wymienionych w aneksie nr (...), zobowiązani byli nabywać wykonawcy M. D. (1) i R. K. (1) na własny koszt. Rzeczy objęte sporem nie zostały wymienione w aneksie nr (...). (...) budowlane pozostają własnością wykonawcy, który po zakończeniu budowy może je zabrać (o ile nie zostaną wbudowane). Jeżeli materiały te zostaną wbudowane, zapłata za nie jest dokonywana w ramach wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. W rozpoznawanej sprawie rzeczy objęte sporem nie zostały wbudowane – wynika to z protokołu zabezpieczenia sporządzonego przez komornika w sprawie K.M. (...), w protokole tym wskazano bowiem, że ruchomości oznaczone zostały kartkami z pieczęcią komornika oraz pozostawione we władaniu dłużnika R. K. (1) – oddano mu je pod dozór. Rzeczy te nie zostały więc „wbudowane” w elementy inwestycji.

W tych okolicznościach nie doszło do nabycia przez powódkę objętych sporem rzeczy ani od pozwanej, ani od M. D. (1) i R. K. (1). Z dokumentów załączonych do pozwu wynika natomiast, że rzeczy te nabyli od pozwanej M. D. (1) i R. K. (1) w celu wywiązania się z umowy o roboty budowlane.

Mając na uwadze powyższe przyjąć należy, że powódka nie udowodniła, iż jest właścicielem objętych sporem rzeczy, tym samym nie wykazała, że skierowanie egzekucji wobec tych rzeczy narusza jej prawa.

Dodać należy, że egzekucja z tych rzeczy w ogóle nie była prowadzona, rzeczy te zostały bowiem zajęte w postępowaniu zabezpieczającym, na mocy tytułu zabezpieczenia, jakim jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, a nie w postępowaniu egzekucyjnym.

W tym stanie rzeczy powództwo podlegało oddaleniu.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. i art. 98 § 1 i 2 k.p.c. oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z 2002 roku), przy założeniu, że sprawę wygrała strona pozwana. Na rzecz pozwanej zasądzono więc z tytułu kosztów procesu kwotę 3.617 zł, w tym : 3.600 zł - koszty zastępstwa procesowego w stawce minimalnej (przy wartości przedmiotu sporu wynoszącej 186.760 zł ), 17 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa.