Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 41/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu – II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Piotr Szadkowski (spr.)

Sędzia SO Wojciech Pruss

Ławnicy: Katarzyna Kostecka, Danuta Małecka, Henryka Nawrocka

Protokolant – st. sekr. sąd. Dorota Dziewiątkowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód w T. E. L.

po rozpoznaniu w dniach: 3, 16, 17 czerwca, 11, 12, 31 sierpnia, 25 września, 20 października 2015 roku, 18 stycznia, 9 lutego, 11 marca, 13 maja 2016 r. i 6 czerwca 2016 r.

sprawy:

W. S., syna B. i M. z d. S., ur. (...) w T., nr PESEL (...), obywatelstwa polskiego, o wykształceniu podstawowym, bez zawodu, przed tymczasowym aresztowaniem utrzymującego się ze zbierania surowców wtórnych i drobnych prac dorywczych, kawalera, ojca co najmniej trojga dzieci w wieku co najmniej 23 lat, bez majątku, karanego sądownie

oskarżonego o to, że :

w nocy 21 września 2014r. w K. na terenie posesji nr (...) zmierzając bezpośrednio do zabójstwa J. K. ugodził go narzędziem ostrokończystym w okolicę nadobojczykową prawą, czym spowodował krwotok i rozwinięcie się wstrząsu hypowolemicznego w konsekwencji prowadzące do zgonu pokrzywdzonego;

tj. o przestępstwo z art. 148§ 1 kk

o r z e k a :

I.  oskarżonego W. S. uznaje za winnego tego, że w nocy 21 września 2014r. w K. działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia J. K., w ten sposób, że ugodził go jeden raz nożem składanym (narzędziem ostrokończystym jednosiecznym) w okolicę nadobojczykową prawą, czym spowodował ranę kłuto-ciętą o kanale długości około 6 cm, penetrującą do jamy opłucnowej, która uszkodziła żyłę szyjną wewnętrzną i tętnicę szyjną wspólną, w wyniku czego doszło do krwotoku i rozwinięcia się wstrząsu hypowolemicznego, co doprowadziło do zgonu pokrzywdzonego, przy czym działanie oskarżonego było wynikiem podjęcia obrony koniecznej odpierającej bezpośredni, bezprawny zamach J. K. na zdrowie Z. B., której granice oskarżony przekroczył stosując sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, tj. przestępstwa z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 25 § 2 kk i za to na podstawie art. 148 § 1 kk po zastosowaniu art. 60 § 1 kk w zw. z art. 25 § 2 kk i art. 60 § 6 pkt 2 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej w punkcie I wyroku kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu W. S. okres tymczasowego aresztowania od dnia 25 września 2014 roku godz. 7.05;

III.  na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci noża składanego bez blokady;

IV.  zasądza od Skarbu Państwa (kasy Sądu Okręgowego w Toruniu) na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. L. L. kwotę 2.340 (dwa tysiące trzysta czterdzieści) złotych plus VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu W. S. z urzędu;

V.  zwalnia oskarżonego z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, zaś wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Wojciech Pruss Piotr Szadkowski Katarzyna Kostecka

Danuta Małecka Henryka Nawrocka