Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 793/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie : SO Jacek Świerczyński, Ewa Guczyńska-Miśkiewicz

Protokolant : Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r.

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. R. i W. R.

przeciwko (...) S.A. w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 29 lutego 2016 r.

sygnatura akt I C 1067/14

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 w ten tylko sposób, że od kwoty 2750 złotych zasądza odsetki ustawowe od dnia 20 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty; w punkcie 2 w ten tylko sposób, że od kwoty 2500 złotych zasądza odsetki ustawowe od dnia 18 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty; w punkcie 3 w ten tylko sposób, że od kwoty 2500 złotych zasądza odsetki ustawowe od dnia 18 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala apelację w pozostałej części;

3.  zasądza od (...) S.A. w Ł. na rzecz M. R. i W. R. kwoty po 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.