Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Pz 101/13

POSTANOWIENIE

Dnia 25 października 2012r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Beata Łapińska (spr.)

Sędziowie: SO Magdalena Marczyńska,

SO Mariola Mastalerz

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013 roku w Piotrkowie Tryb.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. L.

przeciwko (...) Sp. z o.o.

o ustalenie

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Bełchatowie.

z dnia 29 lipca 2013r.

sygn. akt IVP 151/13

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu – Sądowi Pracy w Bełchatowie do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 29 lipca 2013 roku Sąd Okręgowy – Sąd Pracy w Bełchatowie umorzył postępowanie w sprawie.

W uzasadnieniu postanowienia podniósł, iż na rozprawie w dniu 29 lipca 2013 r. pełnomocnik powoda cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia , a działający w imieniu pozwanego pełnomocnik wyraził zgodę na cofniecie pozwu.

Powyższe postanowienie zaskarżył zażaleniem pełnomocnik powoda.

Skarżący zarzucił postanowieniu obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia tj. art. 469 k.p.c., poprzez jego niezastosowanie podczas gdy cofniecie pozwu naruszało słuszny interes powoda.

Wskazując na powyższe skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz rozpoznanie sprawy w zaskarżonej części.

W uzasadnieniu zażalenia pełnomocnik skarżącego wskazał, że Sąd Rejonowy uwzględniając wniosek powoda w przedmiocie cofnięcia pozwu naruszył przepis art. 469 kpc, gdyż czynność ta naruszała słuszny interes pracownika.

W ocenie skarżącego powództwo dotyczyło nie tylko ustalenia stanu faktycznego lecz ustalenia treści protokołu powypadkowego poprzez jego sprostowanie w części dotyczącej odpowiedzialności pracodawcy za wypadek, jakiemu uległ powód.

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

zważył co następuje:

Zażalenie jest w pełni uzasadnione.

Treść zażalenia pełnomocnika powoda J. L. na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 29 lipca 2013 r. o umorzeniu postępowania wskazuje na wolę powoda odwołania oświadczenia woli o cofnięciu pozwu.

Odnosząc się zaś do odwołania przez powoda oświadczenia o cofnięciu pozwu wskazać należy, że dyspozycyjną czynność procesową jaką jest między innymi cofnięcie pozwu, strona może odwołać jedynie z przyczyn uznanych przez sąd za uzasadnione. Takim przyczynami są wady oświadczenia woli jak i okoliczności powstałe już po złożeniu oświadczenia, które uzasadniają jego odwołanie (podobnie Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27 lutego 1985 r., sygn. akt II CZ 11/85, Lex nr 8686). Odwołalność czynności procesowych jednak nie może być dowolna . odwołujący musi wykazać następczą przyczynę odwołania

W rozpoznawanej sprawie powód uzasadniając swe oświadczenie o cofnięciu pozwu nie powołał się, ani na wadę oświadczenia woli, ani na żadną inna przyczynę, która nastąpiła po złożeniu przez niego oświadczenia woli w postaci cofnięcia pozwu i usprawiedliwiała odwołanie tej czynności procesowej.

Ma jednak rację skarżący, iż cofnięcie pozwu pozostaje pod kontrolą Sądu .

Zakres tej kontroli wyznaczają przesłanki wskazane w art. 203 $ 4 kpc, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dodatkowo art. 469 kpc.

Powód winien więc wskazać przyczynę cofnięcia pozwu , bo w przeciwnym razie Sąd pozbawiony byłby możliwości dokonania oceny , czy wymieniona czynność nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego , czy nie zmierza do obejścia prawa, a wreszcie , czy nie narusza słusznego interesu pracownika.

Dokonane przez powoda na rozprawie w dniu 29 lipca 2013 r. cofnięcie pozwu należało zatem bezwzględnie oceniać przy uwzględnieniu przepisu art. 469 kpc , nakazującego badanie skutków związanych z podjęciem wymienionych w nim czynności dyspozytywnych w aspekcie słusznego interesu pracownika.

Zaskarżone postanowienie zdaniem Sądu Okręgowego zostało wydane bez dokonania takiej oceny, a aprobata Sądu I instancji dla rezygnacji powoda z dochodzenia żądania objętego pozwem bez dokonania oceny tej czynności w aspekcie wskazanych wyżej przepisów stanowi ich obrazę i skutkować musi jego uchyleniem.

Mając zatem powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 k.p.c. orzekł jak w sentencji.