Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 243/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia SO Mariola Szczepańska

Sędziowie:

SO Krzysztof Wójcik (ref.)

SO Bartosz Kaźmierak

Protokolant:

st. sekr. sąd. Katarzyna Sasin-Oset

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2016 roku, w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa T. L. i A. L.

przeciwko S. O.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 30 grudnia 2015 r.

sygn. akt V GC 387/15.

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od S. O. na rzecz T. L.
i A. L. solidarnie kwotę 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
w postępowaniu apelacyjnym.

Krzysztof Wójcik Mariola Szczepańska Bartosz Kaźmierak