Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 291/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia SO Mariola Szczepańska

Sędziowie:

SO Krzysztof Wójcik

SO Bartosz Kaźmierak (ref.)

Protokolant:

st. sekr. sąd. Katarzyna Sasin-Oset

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2016 roku, w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa I. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej
w S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 28 stycznia 2016 r.

sygn. akt V GC 1244/14.

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz I. K. kwotę 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym.

Krzysztof Wójcik Mariola Szczepańska Bartosz Kaźmierak