Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – del. SSR Paulina Kuźma

Protokolant - sekr. sąd. M. C.

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 roku na rozprawie

sprawy Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł.

z udziałem zainteresowanych: (...) Związku Zawodowego (...) w Ł., I. N.

o zapłatę składek

na skutek odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. z dnia 8 lipca 2013 roku numer (...)

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.