Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – del. SSR Anna Przybylska

Protokolant - stażysta M. A.

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2016 roku

na rozprawie

sprawy M. F.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o emeryturę

na skutek odwołania M. F. od decyzji z dnia 24 czerwca 2016 roku znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje M. F. prawo do emerytury od dnia 14 czerwca 2016 roku.