Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 906/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 września 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Szcześniewicz

Sędziowie: SO Izabela Wawrzynkiewicz

SR Wojciech Wysoczyński

Protokolant: Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 roku w Łodzi,

na rozprawie sprawy

z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko H. B.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 14 marca 2016 roku, sygn. akt I C 674/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. na rzecz H. B. kwotę 600 ( sześćset ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

SSR Wojciech Wysoczyński SSO Zofia Szcześniewicz SSO Izabela Wawrzynkiewicz