Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1657/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca SSO Agnieszka Gocek

Protokolant stażysta Karolina Grzelak

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku R. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 25 maja 2016 roku numer (...)

o prawo do emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaję R. B. prawo do emerytury od 1 maja 2016 roku.