Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 377/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 października 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca SSO Iwona Matyjas

Protokolant Romualda Waliszewska

po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku Centrum Fotografii Krajoznawczej (...) Towarzystwa (...) w Ł.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

z udziałem zainteresowanych Z. M. i G. M.

o ustalenie formy podlegania ubezpieczeniom społecznym

na skutek odwołania Centrum Fotografii Krajoznawczej (...) Towarzystwa (...) w Ł.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.:

z dnia 17 grudnia 2015 roku numer (...)

z dnia 17 grudnia 2015 roku numer (...)

1.  zmienia decyzję z dnia 17 grudnia 2015 roku numer (...) i ustala, że Z. M. nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym to jest emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresie od 7 czerwca 2012 roku do 9 czerwca 2012 roku jako zleceniobiorca u płatnika składek Centrum Fotografii Krajoznawczej (...) Towarzystwa (...) w Ł.,

2.  oddala odwołanie od decyzji z dnia 17 grudnia 2015 roku numer (...),

3.  zasądza od Centrum Fotografii Krajoznawczej (...) Towarzystwa (...) w Ł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę 4800 (cztery tysiące osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

4.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz Centrum Fotografii Krajoznawczej (...) Towarzystwa (...) w Ł. kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od uwzględnionej części odwołania.