Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 1356/16

POSTANOWIENIE

Dnia 18 października 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

SSA Roman Sugier (spr.)

Sędziowie

SA Ewa Solecka

SO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. D.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt I Co 101/16

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska SSA Roman Sugier SSA Ewa Solecka

Sygn. akt I ACz 1356/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił wniosek powoda o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów Sądu Rejonowego w S..

W motywach Sąd Okręgowy podał, że w sprawie nie zachodzą podstawy do wyłączenia sędziów tego sądu z mocy ustawy.

Brak jest też okoliczności mogących budzić wątpliwości co do bezstronności tych sędziów (art. 49 kpc). Sędziowie Sądu Rejonowego w S. złożyli wyjaśnienie z których wynika, że nie znają stron.

W ocenie Sądu Okręgowego okolicznością taką nie są też zastrzeżenia powoda co do sposobu rozpoznawania jego wniosków procesowych.

Zastrzeżenia w tym zakresie powód może podnosić w ewentualnym postępowaniu odwoławczym. Nie stanowią one jednak podstawy do wyłączenia sędziów danego sądu od rozpoznawania sprawy.

Postanowienie to zostało zaskarżone zażaleniem przez powoda, który domagał się wyłączenia od rozpoznawania sprawy wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w S. i przekazanie sprawy sądowi w innej miejscowości.

W zażaleniu powód podniósł, że już od dziesięciu lat poprowadzi różne procesy przed Sądem Rejonowym w S. i kończyły się one dla niego niekorzystnie w konsekwencji czego prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

W ocenie skarżącego gdyby procesy te był prowadzone bezstronnie to ich wynik winien być dla niego korzystny.

Powód wyraził pogląd, że należy ustalić ewentualne powiązania rodzinne lub biznesowe z których wynikać może taka postawa sędziów Sądu Rejonowego w S.. Uważa bowiem, że i tym razem ze względu na brak bezstronności proces może zakończyć się dla niego niekorzystnie. Skarżący wyraził pogląd, że najbardziej satysfakcjonowałyby go gdyby spór rozstrzygali sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jako cechujący się oczekiwanym przez niego stopniem niezawisłości.

Sąd Apelacyjny w Katowicach zważył co następuje:

Zażalenie powoda nie jest zasadne.

Stronom jak i sędziom nie przysługuje prawo wyboru sądu w którym ma być rozpoznawana dana sprawa. Decydują o tym przepisy o właściwości rzeczowej i miejscowej sądów. Treść pozwu wskazuje na to, że właściwym rzeczowo i miejscowo do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy w S..

Sprawę prowadzi sędzia A. M.. Powód nie wskazał we wniosku żadnych okoliczności, które pozwalałyby na uznanie przez sąd odwoławczy, iż rozpoznawanie sprawy przez tego sędziego budzi uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. To samo dotyczy innych Sędziów Sądu Rejonowego w S., do których odnosi się wniosek. Przepisy prawa procesowego nie przewidują możliwości wyłączenia względem sędziów danego sądu. Wniosek winien dotyczyć każdego z sędziów z osobna i rzeczą powoda było co najmniej uprawdopodobnienie, że w przypadku każdej z tych osób zachodzi obawa o brak bezstronności.

Ani uzasadnienie wniosku powoda ani zażalenie nie daje podstaw do postawienia sędziom Sądu Rejonowego w S. tak poważnego zarzutu.

Powód nie wskazuje na żadne powiązania tych sędziów ze stroną pozwaną, które budziłyby wątpliwości co do ich bezstronności.

Okoliczność, że postępowania prowadzone w Sądzie Rejonowym w S. kończyły się dla powoda niekorzystnie nie stanowi domniemania, że procesy nie były prowadzone bezstronnie. Nie może bowiem wykluczyć, że powód wytaczał bezzasadne powództwa, nie umiał wykazać swych racji lub stosował niewłaściwą obronę swych interesów. W sprawach cywilnych bardzo rzadko rozstrzygnięcia sądowe satysfakcjonują obie strony. Z reguły jedna wygrywa a druga przegrywa proces. Okoliczność ta nie świadczy o tym, że rozstrzygnięcie było tendencyjne. Próba skierowania sprawy przeciwko pozwanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka świadczy o niedostatecznej wiedzy skarżącego na temat funkcjonowania byłego Trybunału.

Skargi przed ten Trybunał kieruje się przeciwko państwom, członkom konwencji na mocy której on powołany zarzucając naruszenie praw człowieka. Trybunał w Strasburgu nie rozpoznaje sporów cywilnych.

Dlatego Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc orzekł jak w sentencji.

SSO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska SSA Roman Sugier SSA Ewa Solecka