Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 157/16

POSTANOWIENIE

Dnia 3 listopada 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Kala

SSO Wiesław Łukaszewski

SSR del. Sylwia Roszak (sprawozdawca)

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku B. R. i R. W., (...) Spółki partnerskiej w B.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 2 maja 2016 r., sygn. akt VIII GCo 94/16

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, iż oddalić wniosek;

2.  rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego pozostawić do rozpoznania w orzeczeniu kończącym sprawę, która toczy się przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy pod sygn. akt VIII GC 1517/16.

Elżbieta Kala Wiesław Łukaszewski Sylwia Roszak

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy udzielił zabezpieczenia roszczeniu uprawnionej wobec obowiązanej o zapłatę kwoty 52 900 zł wraz z kosztami postępowania, w tym postępowania zabezpieczającego do kwoty 65 955,24 zł poprzez zajęcie rachunku bankowego o wskazanym numerze oraz wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin do wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uznając za uzasadniony wniosek o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa Sąd powołał się na art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c.

W uzasadnieniu Sąd I instancji podkreślił, iż w świetle przytoczonych przez uprawnioną okoliczności należy uznać, że uprawdopodobniła ona przysługujące jej roszczenie o zapłatę od obowiązanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd Rejonowy wskazał, iż w jego ocenie został również uprawdopodobniony interes prawny obowiązanej w udzieleniu zabezpieczenia. Skoro bowiem biegły rewident w po przebadaniu sytuacji (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za 2014 rok wskazał w opinii, że suma strat na dzień 31 grudnia 2014 roku przewyższa kwotę kapitału zakładowego, kapitał zapasowy i rezerwowy nie występuje, a zarząd spółki jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki to w istocie brak zabezpieczenia może doprowadzić do tego, że poważnie utrudnione lub nawet uniemożliwione zostanie wykonanie potencjalnego orzeczenia zapadłego w sprawie o zapłatę.

Na powyższe orzeczenie obowiązany wniósł zażalenie zarzucając naruszenie przepisów:

- art. 730 1 §1 k.p.c. poprzez przyjęcie, iż uprawniona uprawdopodobniła roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia,

- art. 730 1 § 2 k.p.c. poprzez przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie uprawniona posiada interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia;

- art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c. poprzez sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego postanowienia w sposób niezgodny z tym przepisem a nadto w sposób znacznie utrudniający instancyjną kontrolę tego orzeczenia.

Wobec powyższego obowiązany wniósł o:

- zmianę zaskarżonego postanowienia w całości i oddalenie wniosku uprawnionej o zabezpieczenie, ewentualnie o:

- uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji

oraz o zasądzenie od uprawnionej na rzecz zobowiązanej kosztów postepowania wywołanego niniejszym zażaleniem, w tym postępowaniu według norm przepisanych.

W ocenie skarżącego, przytoczone w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia okoliczności nie uprawdopodabniają w żaden sposób formułowanego roszczenia, a co najwyżej przesądzają o legitymacji czynnej uprawnionej do wytoczenia powództwa, choć i w tym zakresie, jak wynika z uzasadnienia postanowienia, Sąd nawet nie zbadał tytułu własności uszkodzonego samochodu. Obowiązany podkreślił, iż nieruchomości gruntowe wskazane we wniosku położone w B. przy ulicy (...) stanowią własność Spółki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.. Zatem, uprawniona nie wykazała legitymacji biernej obowiązanego. Poza tym obowiązana spółka podkreśliła, iż Sąd Rejonowy nazbyt pochopnie przyjął uprawdopodobnienie przesłanek odpowiedzialności spółki. Podkreślił, iż w dniu 19 lipca 2015 roku doszło do intensywnych opadów deszczu wypełniających definicję siły wyższej. Mając przy tym na uwadze warunki panujące na drodze, a widoczne na przedłożonych zdjęciach kierujący pojazdem powinien w pierwszej kolejności zrezygnować z wjazdu w rozległą zastoinę wodną. Obowiązany stwierdził, iż każdy rozsądny kierowca zdając sobie sprawę z gwałtowności opadów deszczu, jakie w tym dniu nastąpiły i widząc wielkość rozlewiska wodnego udokumentowanego zdjęciami powstrzymałby się od kontynuowania jazdy. Ponadto obowiązany zarzucił, iż uprawniony nie wykazał interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Wskazał, iż złożone dokumenty dotyczą dnia bilansowego z 31 grudnia 2014 roku i jako takie w żaden sposób nie mogą być relewantne dla oceny sytuacji finansowej spółki po upływie dalszych 18 miesięcy. Obowiązana spółka podkreśliła, iż jej dane finansowe za 2015 rok wykazują zysk.

W odpowiedzi na zażalenie uprawniona wniosła o oddalenie w całości zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 2 maja 2016 roku oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu uprawniona wskazała, iż Sąd Rejonowy przeanalizował wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o udzielenie zabezpieczenia. W zakresie legitymacji obowiązanej wskazała, iż obowiązana wskazuje wyłącznie na dane z ksiąg wieczystych, przy czym nie wyklucza to istnienia umów dzierżawy, najmu uprawniających obowiązaną do dysponowania i zarządzania terenem. Jednocześnie uprawniona przedłożyła zdjęcie mające wykazać, iż obowiązana spółka jest zarządcą nieruchomości, na której doszło do przedmiotowego zdarzenia. Uprawniona podniosła także, iż z dokumentów Wydziału Zarządzania Kryzysowego nie wynikają żadne nadzwyczajne wypadki czy klęski żywiołowe. Ponadto wskazała, iż obowiązana spółka nadal posiada niepokryte straty finansowe z lat ubiegłych, a osiągany roczny zysk netto nie wystarcza na jego pokrycie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 730 1 § l k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Stosownie do art. 730 1 § 2 k.p.c. interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 730 1 § 2 k.p.c.). W art. 730 1 § l i 2 k.p.c. określone zostały warunki zabezpieczenia, do których należy:

l) istnienie roszczenia podlegającego zabezpieczeniu,

2) interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Wskazane wyżej okoliczności wymagają uprawdopodobnienia.

W ocenie Sądu Okręgowego - odmiennie niż przyjął Sąd Rejonowy - uprawniona nie uprawdopodobniła istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. W literaturze wyrażony został pogląd, że przy zabezpieczeniu roszczeń pieniężnych nie chodzi o teoretyczną możliwość utraty majątku przez dłużnika, ale o realną obawę, że taki fakt nastąpi (E. W., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Komentarz t. I, s. 23). Przyjmuje się, że okolicznościami uzasadniającymi w konkretnym wypadku ryzyko niewykonania orzeczenia może być zamiar sprzedaży majątku, zaprzestanie działalności gospodarczej przez obowiązanego, wszczęcie przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego lub zagrożenie upadłością (T. Ereciński [w:] Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, tom 3, s. 401). Celem zabezpieczenia w tym przypadku jest zapewnienie egzekucyjnej wykonalności przyszłego orzeczenia. W przypadku roszczeń o świadczenie pieniężne obawa co do egzekucyjnego wykonania przyszłego orzeczenia może płynąć przede wszystkim stąd, iż zagrożona jest wypłacalność strony obowiązanej.

Twierdzenia powódki nie pozwalają przyjąć istnienia interesu prawnego jako prawdopodobnego w znacznym stopniu. Przedłożenie jedynie bilansu zobowiązanej spółki za 2014 roku wraz z uchwałą o przeznaczeniu jej na pokrycie strat z lat ubiegłych nie stanowi w ocenie Sądu Okręgowego uprawdopodobnienia. Uprawniona nie wykazała, iż istnieje realna obawa utraty majątku przez (...) sp. z o.o. Nie uprawdopodobniła, iż przeciwko zobowiązanej spółce toczy się jakieś postepowanie egzekucyjne, czy spółka wysprzedaje swój majątek lub zamierza zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej. Nie uprawdopodobniła, iż zagrożona jest wypłacalność strony obowiązanej. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż przedłożenie sprawozdania finansowego na koniec 2014 roku w żadnej mierze nie uprawdopodabnia sytuacji finansowej spółki czy to na chwilę złożenia wniosku o zabezpieczenie czy też na chwilę wydania orzeczenia.

Ciężar uprawdopodobnienia spoczywa na tym, kto z przywołanych twierdzeń faktycznych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.). Oznacza to, że nie wystarczy samo powołanie się na dany fakt przez osobę, na której spoczywa ciężar uprawdopodobnienia, uprawdopodobnienie wymaga przedsiębrania stosownych czynności procesowych, nie może więc opierać się wyłącznie na twierdzeniach strony.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy - stosownie do art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 386 § l k.p.c. - zmienił zaskarżone postanowienie w sposób określony w sentencji, uwzględniając zażalenie.

O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd orzekł na podstawie przepisu art. 745 § 1 i 2 k.p.c.

Elżbieta Kala Wiesław Łukaszewski Sylwia Roszak