Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1053/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2016r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Marta Witoszyńska

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko (...) Spółka Jawna R. Z. D. Z. z siedzibą w Ł., R. Z. i D. Z.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego R. Z.

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt. XVIII C 4069/14

I.  oddala apelację,

II.  zasądza od R. Z. na rzecz (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.