Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 249/14 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Wolak

Protokolant:

sekretarka Małgorzata Żarnowiecka

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016 r. w Zawierciu

sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. w K.

przeciwko M. S.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powoda (...) Spółki z o.o. w K. kwotę 2820,33 ( dwa tysiące osiemset dwadzieścia 33/100) zł z odsetkami:

- od kwoty 37,79 (trzydzieści siedem 79/100) zł w wysokości ustawowej od dnia 8.12.2012r. do dnia 31.12.2015r. i w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 321,46 (trzysta dwadzieścia jeden 46/100) zł w wysokości ustawowej od dnia 10.01.2013r. do dnia 31.12.2015r. i w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 526,21 (pięćset dwadzieścia sześć 21/100) zł w wysokości ustawowej od dnia 7.02.2013r. do dnia 31.12.2015r. i w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 602,98 (sześćset dwa 98/100) zł w wysokości ustawowej od dnia 6.03.2013r. do dnia 31.12.2015r. i w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 531,55 (pięćset trzydzieści jeden 55/100) zł w wysokości ustawowej od dnia 5.04.2013r. do dnia 31.12.2015r. i w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 760,99 (siedemset sześćdziesiąt 99/100) zł w wysokości ustawowej od dnia 11.06.2013r. do dnia 31.12.2015r. i w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 39,35 (trzydzieści dziewięć 35/100) w wysokości ustawowej od dnia 30.12.2013r. do dnia 31.12.2015r. i w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia zapłaty,

2.  zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powoda (...) Spółki z o.o. w K. kwotę 700 (siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 617 (sześćset siedemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 249/14 upr.

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym w dniu 30 grudnia 2013r. powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zasądzenie od pozwanej M. S. łącznie kwoty 2.820,33 zł, na którą składają się wymienione w pozwie kwoty, wraz z kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Z uzasadnienia pozwu wynika, że powód dochodzi należności wynikających z wzajemnych rozliczeń z pozwaną z tytułu zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej. Zarządzeniem Przewodniczącego tut. Sądu z dnia 3 stycznia 2014r. powód został wezwany do uzupełnienia w terminie tygodniowym braków formalnych pozwu poprzez wskazanie aktualnego adresu pozwanej, bowiem według adnotacji poczty pozwana wyprowadziła się spod adresu wskazanego w pozwie. Jednocześnie doręczono powodowi złożone pismo (pozew) z pouczeniem z art. 130 1 § 2 k.p.c. W odpowiedzi na powyższe wezwanie powód pismem procesowym z dnia 14 stycznia 2014r. wniósł o ustanowienie kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zawierciu wobec wyczerpania przez powoda dostępnych mu możliwości wskazania aktualnego adresu pozwanej, a tym samym nadania sprawie dalszego biegu (pozwana nie dopełniła obowiązku meldunkowego, jej nowe miejsce pobytu nie jest znane, co potwierdza informacja uzyskana z Wydziału Udostępniania danych (...) k. 46 akt). Jednocześnie powód przedstawił pozew wraz z odpisem i załącznikami. Wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 28 lutego 2014r. sprawa została przekazana do rozpoznania na rozprawie. W kolejnym piśmie procesowym z dnia 20 listopada 2014r. powód wskazał nowy, inny adres pozwanej, pod który został przesłany pozwanej odpis pozwu wraz z załącznikami. Przesyłka została zwrócona z adnotacją: „nie podjęto w terminie” (k. 56, 60 akt). Zarządzeniem tut. Sądu z dnia 22 sierpnia 2016r. ustanowiono kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej M. S. w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zawierciu (k. 75 akt)

Podczas rozprawy w dniu 4 listopada 2016r. kurator pozwanej oświadczyła, że pozwana nie kontaktowała się z kuratorem, nie ustalono jej aktualnego adresu. Ponadto oświadczyła, że zasadność żądania pozwu pozostawia do oceny Sądu.

Sąd rozpoznał sprawę w postępowaniu uproszczonym, albowiem roszczenie pozwu wynika z umowy, a wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 10.000,00 zł (art. 505 1 pkt 1 k.p.c.).

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

W dniu 14 lutego 2012r. w Z. pozwana M. S. zawarła z powodem (...) Spółką z o.o. z siedzibą w K. umowę kompleksową nr (...).
Na warunkach i w zakresie określonym w umowie powód zobowiązał się dostarczać energię elektryczną do określonego punktu odbioru, przy zachowaniu parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz przy zapewnieniu standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnych z obowiązującym prawem, a pozwana zobowiązała się do zakupu i odbioru energii elektrycznej oraz do terminowej zapłaty należnego sprzedawcy wynagrodzenia za usługę kompleksową /k. 22-25 akt/. Pozwana nie uregulowała należności za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne wynikających z wystawionych przez powoda, wskazanych w pozwie faktur i not odsetkowych łącznie w kwocie objętej pozwem /k. 27-39 akt/. W związku z powstałym zadłużeniem powód wystosował do pozwanej kolejno przedsądowe wezwania do zapłaty, pierwsze z dnia 22 czerwca 2013r. i drugie z dnia 24 lipca 2013r., których pozwana nie odebrała, przesyłki zostały zwrócone z adnotacją „adresat wyprowadził się” /k.18-21 akt/. W dniu 22 maja 2013r. powód wstrzymał również pozwanej dostawy energii elektrycznej /k. 26 akt/.

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie przedłożonych przez powoda i dopuszczonych jako dowody na rozprawie załączonych do pozwu dokumentów w postaci faktur i not odsetkowych, przedsądowych wezwań do zapłaty z dnia 12.06.2013r. i 24.07.2013r., umowy kompleksowej na dostawę energii elektrycznej wraz z wnioskiem o zawarcie umowy z dnia 14.02.2012r., zlecenia OT z dnia 22.05.2013r. dla ustalenia charakteru, wysokości i wymagalności roszczeń objętych pozwem, uznając je w całości za wiarygodne, wobec braku podstaw do zakwestionowania ich prawdziwości przez Sąd z urzędu oraz nie kwestionowania ich przez powoda i ustanowionego w sprawie kuratora. W ocenie Sądu przedstawione przez stronę powodową dokumenty są wystarczające do ustalenia i uznania zasadności żądania objętego pozwem.

W ocenie Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Zgodnie z art. 555 k.c. przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody. Umowa sprzedaży energii elektrycznej należy do umów o charakterze cywilnoprawnym, o czym przesądza art. 555 k.c. Cechą wyróżniającą tę umowę jest ekwiwalentność świadczeń, gdyż za dostarczoną przez przedsiębiorstwo energetyczne energię lub paliwa odbiorca zobowiązuje się zapłacić odpowiednią cenę. A co za tym idzie, do umowy sprzedaży energii elektrycznej mają zastosowanie – obok przepisów prawa energetycznego – także przepisy kodeksu cywilnego dotyczące skutków niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Jeżeli odbiorca energii nie uiszcza we właściwym terminie należności za dostarczoną zgodnie z umową energię, dopuszcza się on zwłoki w spełnieniu świadczenia jako dłużnik z umowy sprzedaży energii elektrycznej (wyrok SN z dnia 4 marca 2004 r., III SK 8/04, OSNP 2005, nr 1, poz. 14).

Podstawą prawną rozstrzygnięcia jest umowa o dostawę energii elektrycznej zawarta w dniu 14 lutego 2012r. w związku z art. 555 k.c., zgodnie z którym przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii. Przedmiotem żądania strony powodowej w niniejszej sprawie pozostawała należność z tytułu zapłaty za pobraną przez pozwaną energię elektryczną oraz żądanie zapłaty skapitalizowanych odsetek za opóźnienie w płatności za energię elektryczną wynikające ze wskazanych i dołączonych do pozwu dokumentów księgowych (faktur VAT i not odsetkowych). W sprawie bezsporna pozostawała, w ocenie Sądu, okoliczność, jak obowiązek pozwanej zapłaty należności objętych pozwem. Wobec tego powództwo podlegało uwzględnieniu w całości.

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 k.c., uwzględniając w tym zakresie żądanie pozwu i mając na uwadze nowelizację, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r., wprowadzoną ustawą z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c., obciążając nimi pozwaną w całości. Na zasądzone koszty złożyły się koszty sądowe w wysokości 700 zł, które obejmują kwotę 100,00 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu i kwotę 600,00 zł tytułem kosztów wynagrodzenia ustanowionego w sprawie kuratora, oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 617,00 zł.