Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1081/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Marta Witoszyńska

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: sekr. sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł.

przeciwko Miastu Ł.

o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi –Widzewa w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt II C 594/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Miasta Ł. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.