Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1381/16

POSTANOWIENIE

Dnia 4 listopada 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Radosław Olewczyński (ref.)

Sędziowie : SO Wojciech Borten

SR (del.) Wojciech Wysoczyński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 4 listopada 2016 r. w Łodzi

sprawy z wniosku I. K., P. K. i (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o dokonanie wpisu w dziale III księgi wieczystej (...)

na skutek apelacji wnioskodawcy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2016 r., sygn. akt Dz. Kw. 50660/15

wydanego wskutek skargi wnioskodawcy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na postanowienie referendarza sądowego z dnia 10 marca 2016 r., sygn. akt Dz. Kw. 50660/15

p o s t a n a w i a :

1.  oddalić apelację;

2.  ustalić, że wnioskodawcy ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swym udziałem w sprawie.