Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Gz 216/16

POSTANOWIENIE

Dnia 21 listopada 2016

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Piotr Sałamaj

Sędziowie: SSO Agnieszka Kądziołka

SSO Leon Miroszewski (sprawozdawca)

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

w upadłości układowej z siedzibą w S.

przeciwko Z. S.

o wydanie ruchomości

zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 14 marca 2016 roku, sygnatura akt XI GC 426/16, w przedmiocie zabezpieczenia powództwa

postanawia:

oddalić zażalenie.

Piotr Sałamaj Agnieszka Kądziołka Leon Miroszewski

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 marca 2016 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie udzielił zabezpieczenia roszczenia uprawnionej o wydanie kompletu matryc z akcesoriami, poprzez nakazanie obowiązanemu wydania tych ruchomości, szczegółowo wymienionych w sentencji postanowienia, pod dozór nadzorcy sądowemu uprawnionej W. D..

Sąd ten uznał roszczenie za uprawdopodobnione. Stwierdził, że uprawniona przedstawiła faktury i zamówienia, które uprawdopodabniają, że matryce z akcesoriami stanowią jej własność, zaś fakt zaboru tych matryc przez obowiązanego uprawdopodabnia nagranie załączone do pozwu.

Sąd Rejonowy uznał także, że e-maile wraz z wyliczeniami uprawnionej wskazują, że brak matryc skutkuje utratą zleceń, co jest szczególnie niekorzystne biorąc pod uwagę, że uprawniona znajduje się w upadłości układowej. Brak realizacji zleceń zagraża więc nie tylko interesom uprawnionej, ale także jej wierzycieli, skoro może skutkować niemożnością wykonania układu.

Na to postanowienie zażalenie złożył obowiązany Z. S.. Zarzucił naruszenie art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie a w konsekwencji udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Wskazując na ten zarzut skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego. W uzasadnieniu zażalenia w pierwszym rzędzie zakwestionował przyjęcie, że uprawniona uprawdopodobniła roszczenie. Podniósł, że nie zostało uprawdopodobnione, że matryce wymienione we wniosku nie stanowią przynależności do zakupionej przez obowiązanego prasy. Zakwestionował też przyjęcie, że załączone do pozwu nagranie uprawdopodabnia fakt zaboru matryc, skoro odbiór przez pozwanego matryc odbywał się w asyście i przy pomocy pracownika uprawnionej – skarżący powołał się w tej części na korespondencję elektroniczną z dyrektorem zarządu uprawnionej, jako świadczącą na wydanie pozwanemu matryc, a nie na ich zabór przez niego. Zdaniem skarżącego nie można też przyjąć, że zagrożone zostały interesy uprawnionej, bowiem nie uprawdopodobniła ona ponoszenia strat z powodu rzekomego zaboru matryc przez pozwanego, a w szczególności możliwości użycia matryc w innych urządzeniach powódki.

W odpowiedzi na zażalenie uprawniona wniosła o jego oddalenie oraz o zasądzenie od obowiązanego kosztów postępowania zażaleniowego. Jej zdaniem zostało wykazane, że będące przedmiotem sporu matryce stanowią jej własność i nie stanowią przynależności zakupionej przez obowiązanego prasy. Powołała się na definicję pojęcia przynależności w kodeksie cywilnym Co do własności matryc uprawniona wskazała nadto na ujęcie matryc w spisie składników majątku powódki sporządzonym przez P. W. w toku postępowania upadłościowego. Co do interesu prawnego uprawniona podniosła dodatkowo, ponad potrzymanie argumentu o niemożności realizowania zamówień, twierdzenia o niewłaściwym przechowywaniu matryc przez obowiązanego, co przy utrzymywaniu się tego stanu rzeczy może prowadzić do ich pękania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie pozwanego nie jest zasadne.

Postępowanie z wniosku o udzielenie zabezpieczenia toczyło się po wniesieniu pozwu o świadczenie niepieniężne – wydanie nieruchomości, zanim doszło do rozpoznania istoty tej sprawy. Wprawdzie pomiędzy stronami nie ma sporu co do tego, że w postępowaniu zabezpieczającym żądający ochrony ma tylko uprawdopodobnić przesłanki udzielenia zabezpieczenia, a nie je udowodnić, jednak treść zażalenia pozwanego na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia dochodzonego przez powódkę roszczenia wskazuje na to, że pozwany w istocie wymaga w postępowaniu zabezpieczającym w niniejszej sprawie udowodnienia tych przesłanek.

Na powyższe wskazuje odwołanie się do faktów, które dopiero mogą być przedmiotem postępowania dowodowego, co do zasady wyłączonego w postępowaniu zabezpieczającym. Chodzi tu o stopień związania rzeczy ruchomych, których wydania dotyczy pozew, z prasą zakupioną przez pozwanego od powódki. Powyższe jest przedmiotem sporu pomiędzy stronami w prowadzonym procesie, natomiast nie ulega wątpliwości, że pozwany posiadał w chwili wszczęcia niniejszej sprawy ruchomości, których wydania domaga się powódka, a dokument dotyczący nabycia przez niego prasy, z którą pozwany łączy swoje twierdzenia o tym, że ruchomości te – matryce z akcesoriami, są przynależnościami nabytej prasy, w postaci faktury VAT (...) w żaden sposób nie wskazuje na to, że ruchomości te objęte były sprzedażą powódki na rzecz pozwanego. Trafnie zatem Sąd Rejonowy przyjął, że powódka uprawdopodobniła swoje prawo do ruchomości, których wydania domaga się od pozwanego, zwłaszcza, że ruchomości te zostały objęte zestawieniem będącym dokumentem w postępowaniu upadłościowym powódki. Przyjmując wskazane wyżej prawdopodobieństwo trzeba pamiętać, że w postępowaniu co do istoty mogą zostać dokonane ustalenia, które doprowadzą do innych wniosków, jednak możliwość dojścia, w wyniku pełnego postępowania, do wniosku o niezasadności roszczenia, jest oczywistym założeniem instytucji uprawdopodobnienia roszczenia w rozumieniu art. 730 1 § 1 k.p.c.

Nie można też zaprzeczyć, że powódka uprawdopodobniła także istnienie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Dokumenty świadczące o niemożności realizacji zamówień na skutek braku matryc, których wydania powódka domaga się od pozwanego, wskazują na skutek w postaci ograniczenia w możliwości uzyskiwania przez powódkę przychodów z działalności gospodarczej na dotychczasowym poziomie. Powyższe niewątpliwie utrudni osiągnięcie celu dochodzenia roszczenia w niniejszej sprawie, a więc odzyskania jak najszybciej pełnych możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a wobec pozostawania powódki w upadłości, podtrzymania możliwości zaspokojenia wierzycieli.

Niezależnie od powyższego również sposób przechowywania przez pozwanego matryc, których dotyczy pozew, uzasadnia obawę, że dojdzie do uszkodzeń tych matryc, niweczących możliwość ich używania. Tym samym może dojść nawet do uniemożliwienia osiągnięcia przez powódkę celu postępowania w sprawie.

Skarżący nie podnosił w zażaleniu zarzutów w sprawie sposobu zabezpieczenia, toteż tylko na marginesie należy zauważyć, że zgodnie z art. 755 § 1 k.p.c. zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego może być udzielone w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności sąd uzna za odpowiedni. W świetle art. 755 § 2 1 k.p.c. możliwe jest nawet zabezpieczenie w sposób, który odpowiadać będzie zaspokojeniu roszczenia, o ile takie zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków. Zabezpieczenie udzielone w niniejszej sprawie polega na wydaniu ruchomości, których wydania przez pozwanego domaga się powódka na jej rzecz, pod dozór nadzorcy sądowego powódki, a więc spełnia warunki powołanej regulacji. Pozostając zabezpieczeniem na czas trwania postępowania co do istoty, nie obciąża pozwanego ponad potrzebę (art. 730 1 § 3 k.p.c.).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zaskarżone postanowienie odpowiada prawu, co uzasadnia oddalenie zażalenia na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Piotr Sałamaj Agnieszka Kądziołka Leon Miroszewski