Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 861/16

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2016 roku, wydanym w sprawie z powództwa (...)Spółki jawnej z siedzibą w K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę (1000 zł), Sąd Rejonowy w Kaliszu zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11,78 zł /pkt 1./, umorzył postępowanie w pozostałym zakresie /pkt 2./ oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 698,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania /pkt 3./, sygn. akt V GC 499/16 (wyrok k. 55, uzasadnienie wyroku k. 60-61).

Apelację od wyroku złożyła strona pozwana zaskarżając go w całości i zarzucając naruszenie:

1.  art.495 § 2 k.p.c. poprzez naliczenie 11,78 zł tytułem skapitalizowanych odsetek od kwoty 1000 zł podczas, gdy przepis ten stanowi, że w toku postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych, zaś powód w pozwie nie wnosił o kapitalizację odsetek;

2.  art. 496 k.p.c. poprzez wydanie wyroku przy jednoczesnym nieuchyleniu nakazu zapłaty z dnia 29.02.2016 r. sygn. akt V GNc 629/16 w zaskarżonej części, mimo uwzględnienia podniesionych przez pozwanego zarzutów podczas, gdy z treści przepisu wynika, ze Sąd powinien po przeprowadzeniu rozprawy wydać wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzyma w mocy albo go uchyli i orzeknie o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem uchyla nakaz i pozew odrzuca lub postępowanie umarza;

3.  art. 482 § 1 k.c. oraz art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w związku z art. 366 k.p.c. poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 11,78 zł, jak wynika z uzasadnienia wyroku, tytułem odsetek od kwoty 1000,00 zł od dnia 15.12.2015 r. do dnia uregulowania zobowiązania w dn. 11.02.2016 r., podczas gdy odsetki te zostały już zasądzone w prawomocnym nakazie zapłaty z dn. 26.02.2016 r. wydanym przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział V Gospodarczy sygn. V GNc 629/16, na chwilę obecną zatem powód ma prawo dochodzić od pozwanego odsetek od kwoty 1000,00 zł zasądzonych nakazem zapłaty z dn. 29.02.2016 r. oraz skapitalizowanych odsetek od kwoty 1000 zł w wysokości 11,78 zł zasądzonych wyrokiem z dn. 10.06.2016 r., podczas gdy prawo do odsetek dla powódki od całej kwoty 4494,42 zł nie zostało zaskarżone wniesionymi przez pozwaną zarzutami, a zatem w tym zakresie nakaz zapłaty z dnia 26.02.2016 r. uprawomocnił się.

Skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i uchylenie nakazu zapłaty
w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 29.02.2016 r. sygn. akt
V G Nc 629/16 w części dotyczącej kwoty 1000 zł i w tym zakresie oddalenie powództwa, a ponadto uchylenie nakazu zapłaty w części orzekającej o kosztach postępowania i zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (apelacja k. 73-75).

Strona powodowa nie złożyła odpowiedzi na apelację.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jako bezzasadna podlega oddaleniu.

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy o postępowaniu uproszczonym zawarte w art. 505(1)art. 505(14) k.p.c.

Zgodnie z art. 505 (9) §1 (1) k.p.c. apelację można oprzeć na zarzutach: naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik sprawy.

Wszystkie postawione w apelacji zarzuty, w ocenie Sądu Okręgowego, są bezzasadne.

Chybiony jest zarzut naruszenia przepisu art. 496 k.p.c. Nie budzi wątpliwości, iż przepis ten wskazuje rodzaje rozstrzygnięć, jakie sąd może wydać po przeprowadzeniu rozprawy na skutek prawidłowego wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty. W niniejszej sprawie, zaskarżonym wyrokiem wydanym po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 czerwca 2016 roku, wobec zaskarżenia w części nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 29 lutego 2016 r., sygn. akt V GNc 629/16, tj. co do kwoty 1000 zł, Sąd Rejonowy rozstrzygnął o żądaniu pozwu w tym zakresie oraz o kosztach postępowania, sygn. akt V GC 499/16. Niepoprzedzenie merytorycznego rozstrzygnięcia, zawartego w zaskarżonym wyroku, stwierdzeniem, iż Sąd I instancji przedmiotowy nakaz zapłaty w tej części uchyla, w ocenie Sądu odwoławczego, przy uwzględnieniu uzasadnienia zaskarżonego wyroku, (odmiennie niż, gdyby w orzeczeniu zabrakło rozstrzygnięcia o żądaniu, co podlegałoby wyłącznie uzupełnieniu w trybie art. 351 k.p.c.), stanowi niedokładność pisarską, przy uwzględnieniu oczywistych wad orzeczenia wymienionych w hipotezie przepisu art. 350 § 1 k.p.c. Wobec czego Sąd Okręgowy, uznając, iż niedokładność pisarska w zaskarżonym wyroku jest oczywista, a jej sprostowanie nie doprowadzi do merytorycznej zmiany zaskarżonego orzeczenia, na podstawie art. 350 § 3 k.p.c. sprostował z urzędu niedokładność pisarską w zaskarżonym wyroku w ten sposób, że rozstrzygnięcie zawarte w punktach 1, 2, 3 wyroku poprzedził stwierdzeniem „uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Rejonowy w Kaliszu w dniu 29 lutego 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt V GNc 629/16 w części dotyczącej kwoty 1000 zł (tysiąc złotych) i odsetek ustawowych od tej kwoty oraz kosztów procesu i orzeka:”.

Niezasadnie Skarżąca zarzuca również naruszenie art. 482 § 1 k.c. oraz art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w związku z art. 366 k.p.c. poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 11,78 zł. podnosząc przy tym, iż prawo do odsetek dla powódki od całej kwoty 4494,42 zł nie zostało zaskarżone wniesionymi przez pozwaną zarzutami.

Nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z 29 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. akt
V GNc 629/16 Sąd zł Rejonowy w K. nakazał pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. aby zapłaciła powódce - (...)Spółce jawnej z siedzibą w K. - kwotę 4494,42 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 15.12.2015 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 947 zł tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 900 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszego nakazu, albo wniosła w tymże terminie do Sądu zarzuty.

Podkreślić należy, iż oczywistą procesową konsekwencją skutecznie wniesionych przez pozwaną zarzutów od powołanego nakazu zapłaty w części, tj. co do kwoty 1000 zł z należności głównej, stała się konieczność rozstrzygnięcia przez Sąd I instancji również zasadności żądania w zakresie świadczenia ubocznego - odsetek od tej kwoty za czas opóźnienia oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, z uwzględnieniem ostatecznego wyniku procesu. Prawidłowo zatem Sąd I instancji uznał, że wobec zaskarżenia przez pozwaną nakazu zapłaty w części, tj. co do kwoty 1000 zł, nakaz zapłaty stał się prawomocny w pozostałym zakresie, tj. co do kwoty 3494,42 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 15.12.2015 r. do dnia zapłaty.

Sąd I instancji nie naruszył także, wbrew zarzutowi apelacji, przepisu art. 495 § 2 k.p.c.

W piśmie procesowym z dnia 30 maja 2016 r. powód ograniczył przedmiotowe powództwo
o kwotę 1000 zł, przyznając, iż strona pozwana zapłaciła ją w dniu 11 lutego 2016 roku, a więc przed wniesieniem pozwu. Jednocześnie żądał zasądzenia od pozwanej kwoty 11,78 zł tytułem skapitalizowanych odsetek ustawowych liczonych od kwoty 1000 zł od dnia 14.12.2015 r. do dnia 11.02.2016 r. Niewatpliwie powód mógł, po wydaniu nakazu zapłaty ograniczyć w taki sposób żądanie pozwu, a żądana przez niego kwota 11,78 zł stanowiąca kwotę wyliczonych odsetek od kwoty 1000 zł za okres od dnia wymagalności zapłaty do dnia uregulowania zobowiązania w dniu 11.02.2016 r., wbrew stanowisku skarżącego, nie stanowi nowego roszczenia w rozumieniu przepisu art. 495 § 2 k.p.c., skoro żądanie odsetek ustawowych od roszczenia w kwocie 4494,42 zł od dnia wymagalności do dnia zapłaty, a zatem również odsetek ustawowych od kwoty 1000 zł składającej się na dochodzoną należność, objęte było pozwem w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na względzie Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację jako bezzasadną.