Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 417/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2016 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Poręba

Protokolant:

st. sekr. sądowy Anna Nowobilska

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. w Nowym Sączu

sprawy z powództwa B. (...) w G.

przeciwko P. R.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego P. R. na rzecz powoda B. (...) w G. kwotę 17.385,24 zł (siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 24/100) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, nie wyższymi niż odsetki maksymalne, liczonymi od dnia 22 marca 2016 roku do dnia zapłaty;

II.  nie obciąża pozwanego kosztami procesu.

Z:/

1.  (...)

2.  (...)

Dnia 27 września 2016 roku

Sygn. akt I C 417/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 27 września 2016 roku

Strona powodowa B. (...) z siedzibą w G. w pozwie wniesionym w dniu 22.03.2016 roku do Sądu Rejonowego w N. wniosła o zapłatę od pozwanego P. R. kwoty 17385,24 złotych z umownymi odsetkami w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Wniosła także o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu żądania pozwu strona powodowa wskazała, iż zawarła z pierwotnym wierzycielem (...) S.A. umowę cesji wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki gotówkowej udzielonej w dniu 10.04.2009 roku.

W dniu 31 marca 2016 roku Referendarz stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (k.17).

Pozwany na rozprawie w dniu 27.09.2016 roku oświadczył, iż nie kwestionuje żądania pozwu (k. 42). Wniósł o rozłożenie należności na raty.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany P. R. zawarła z (...) S.A. umowę odnawialnego kredytu gotówkowego w dniu 06.04.2009 roku na kwotę limitu 8000 złotych. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, a ich wysokość określa tabela odsetek. Zaległość wynikająca z tej umowy wynosi 17385,24 złotych, w tym 7989 złotych kapitału, 8574,54 złotych odsetek i 821,70 złotych kosztów.

Dowód: umowa - k. 9-11, wyciąg z ksiąg rachunkowych – k. 2

W dniu 27.04.2012 roku (...) S.A. zawarł ze stroną powodową umowę przelewu wierzytelności, którą objęta była także wierzytelność w stosunku do pozwanego.

Dowód: umowa przelewu wierzytelności - k. 13.

Pozwany P. R. posiada inne zadłużenia, które są egzekwowane przez komornika. Pozwany obecnie nigdzie nie pracuje, opiekuje się dziećmi.

Dowód: zeznanie pozwanego - nagranie rozprawy z dnia 27.09.2016 00:02:31

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na dokumentach przedstawionych przez stronę powodową, które ostatecznie nie były kwestionowane przez pozwaną. Ostatecznie stan faktyczny między stronami nie był sporny.

Sąd zważył co następuje:

W ocenie Sądu powództwo jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie stan faktyczny był w całości niesporny, a żądanie opierało się na przedstawionej umowie. Pozwany nie przeczył, iż zawarł z poprzednikiem prawnym strony powodowej tj. (...) S.A umowę o kredyt odnawialny, która była źródłem powstania zobowiązania.

Strona powodowa wykazała dokumentami wysokość oraz sposób wyliczenia dochodzonego roszczenia stąd powództwo co do zasady podlegało uwzględnieniu. Pozwany nie kwestionował żądania zarówno co do zasady jak i wysokości.

W zakresie wniosku pozwanego o rozłożenie należności na raty z art. 320 k.p.c. należało stwierdzić, iż był on nieuzasadniony. Pozwany nie ma żadnych dochodów, nigdzie nie pracuje w związku z czym nie umożliwi mu to spłaty zobowiązania, a jedynie spowoduje dalsze kredytowanie pozwanego w dodatku bez możliwości naliczania odsetek. Stanowiłoby to pokrzywdzenie powoda jako wierzyciela.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji na podstawie powołanych przepisów.

Jednocześnie z uwagi na sytuację osobistą i majątkową pozwanego i fakt, iż z powództwem występuje osoba prawna, której przedmiotem działalności jest dochodzenie tzw. wierzytelności trudnych Sąd odstąpił od obciążania pozwanych kosztami postępowania z uwagi na zasady słuszności (art. 102 k.p.c.).

ZARZĄDZENIE

1/ (...)

2/(...)

3/ (...)

N., 18 października 2016