Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1260/16

POSTANOWIENIE

Dnia 4 listopada 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Radosław Olewczyński (ref.)

Sędziowie : SO Wojciech Borten

SR (del.) Wojciech Wysoczyński

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku F. L.

z udziałem M. S.

o podział majątku wspólnego F. L. i H. L. oraz o dział spadku po H. L.

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 29 kwietnia 2016 r. wydanego w sprawie I Ns 55/14

p o s t a n a w i a :

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 3 i 4 w ten sposób, że:

a.  punktowi 3 postanowienia nadać brzmienie „oddalić wniosek o dział spadku po H. L.”;

b.  z punktu 4 postanowienia wyeliminować słowa „oraz działu spadku po H. L.”;

II.  oddalić apelację w pozostałym zakresie;

III.  ustalić, że wnioskodawczyni i uczestniczka postępowania ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.