Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 851/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia

27 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący

SSO Piotr Starosta

Sędziowie

SO Tomasz Adamski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

Protokolant

sekr.sąd. Tomasz Rapacewicz

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. w Bydgoszczy

na rozprawie

sprawy z powództwa J. D.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą

w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu

z dnia 3 września 2015r. sygn. akt. I C 343/14

I/ oddala apelację,

II/ zasądza od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Bydgoszczy kwotę 316,50 zł (trzysta szesnaście 50/100) tytułem zwrotu kosztów sądowych tymczasowo wyłożonych przez Skarb Państwa.

II Ca 851/15

UZASADNIENIE

Powód J. D. wniósł o zasądzenie od (...) S.A. w W. kwoty 11.200 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa.

Wyrokiem z dnia 3 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Świeciu oddalił powództwo (punkt 1) oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2417 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania ( punkt 2).

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

Strony łączyła umowa obowiązkowego ubezpieczenia budynków i OC rolników, zawarta na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczeniem. Umową objęto m.in. stodołę, a suma ubezpieczenia wyniosła 11.200 zł. W dniu 3 stycznia 2013 r. stodoła w gospodarstwie powoda uległa zawaleniu.

Sąd Rejonowy zważył, że zakres odpowiedzialności pozwanego został określony w art. 67 ust. 1 w/w ustawy oraz przywołał definicję huraganu.

Sąd pierwszej instancji na podstawie dowodu w postaci informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (...) oraz zeznań Z. K. ustalił, że w okolicy gospodarstwa powoda nie wystąpił huragan, nie stwierdzono też szkód masowych.

Biorąc powyższe pod uwagę oddalił powództwo, a kosztach orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c.

Apelację od powyższego wyroku wniósł powód domagając się jego zmiany poprzez uwzględnienie powództwa w całości. Ewentualnie wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych.

Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił:

-

naruszenie przepisów prawa materialnego art. 67 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych poprzez jego niezastosowanie, co doprowadziło do błędnego przyjęcia braku odpowiedzialności pozwanego za szkodę,

-

naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez rozstrzygnięcie sprawy bez wszechstronnego rozważenia całego materiału dowodowego, pominięcie zeznań świadków Z. K. i R. G., oparcie uzasadnienia na podstawie błędnie przyjętej informacji z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (...) co doprowadziło do błędnych ustaleń faktycznych, że w okresie w którym doszło do zawalenia stodoły nie wystąpiły szkody masowe, ani huragan.

W uzasadnieniu apelacji powód wskazał także, że przyczyną zawalenia się stodoły były także silne wiatry i wichury występujące w lipcu i sierpniu 2012 roku.

Sąd Okręgowy ustali i zważył, co następuje:

Apelacja powoda nie jest zasadna.

Wbrew wywodom apelacji, ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Rejonowy i przyjęte za podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie były prawidłowe i znajdowały potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Podejmując je Sąd Rejonowy nie naruszył w żadnej mierze przepisów procesowych, w tym art. 233 §1 k.p.c., jako że nie przekroczył zasad swobodnej oceny dowodów, ani też nie naruszył zasad logiki i doświadczenia życiowego. Stąd też ustalenia te Sąd Odwoławczy podzielił i przyjął za własne, podzielając też w pełni ich ocenę prawną. Sąd Okręgowy uzupełnił jedynie materiał dowodowy w zakresie warunków meteorologicznych w rejonie miejscowości N. gmina (...) z szczególnym uwzględnieniem warunków anemometrycznych w dniu 3 stycznia 2013 r. w godzinach między 18:00 a 24:00. Na tę okoliczność dopuścił dowód z opinii pisemnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (...) w G.i na jej postawie ustalił, że w dniu 3 stycznia 2013 r. w godzinach od 18:00 do 24:00 w miejscowości N. wiał słaby do umiarkowanego, okresowo dość silny i porywisty wiatr z kierunku zachodniego. Średnia (10-minutowa) prędkość wiatru wynosiła 4 m/s-8 m/s, okresami do około 11 m/s. Maksymalna, chwilowa prędkość wiatru w tym czasie wynosiła 17 m/s, lokalnie 19 m/s w porywach. ( Dowód: Ekspertyza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w G. k. 114)

Na wstępie rozważań Sąd Okręgowy wskazuje, że odpowiedzialność pozwanego ubezpieczyciela została uregulowana w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. 2013. 392 tj.). W myśl tego przepisu z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych np. w postaci huraganu. Według ustępu 2 w/w artykułu, za huragan uważa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu.

Zarzuty apelacji zatem nie są zasadne, po pierwsze dlatego, że wiatr występujący w dniu 3 stycznia 2013 roku, nie spełniał definicji huraganu z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Z opinii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że chwilowo porywy wiatru, w dniu w którym doszło do zawalenia stodoły powoda, wynosiły do 19 m/s. Tym samym nie ziściła się przesłanka ustawowa warunkująca odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Po wtóre, Sąd odwoławczy w przedmiotowej sprawie, nie może badać czy wichury, huragan, czy też silne porywy wiatru występowały także w innych okresach czasu niż w dniu 3 stycznia 2013 roku. Sąd Okręgowy jest związany stanem faktycznym występującym w dniu, w którym doszło do uszkodzenia stodoły. Innymi słowy Sąd, zgodnie z wiążącymi go przepisami, może badać wyłącznie okoliczności występując w dniu zawalenia się budowli, tj. 3 stycznia 2013 r. Jeżeli w okresach wcześniejszych, na które powołuje się apelujący, doszło do uszkodzenia stodoły w skutek porywistych wiatrów, to wówczas szkoda ta powinna zostać zgłoszona ubezpieczycielowi, jeżeli budowla była ubezpieczona na taka okoliczność.

Podsumowując, raz jeszcze wskazać należy, że w niniejszej sprawie w dniu zawalenia się stodoły powoda, wiatr występujący w miejscowości N., nie spełniał definicji huraganu określonej w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Co oznacza, że nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dodać należy, że Sąd orzekający związany jest przepisami prawa i nie może decydować o obowiązku ubezpieczenia rolników i zasadach wypłaty odszkodowań. Sąd bada jedynie czy występują przesłanki odpowiedzialności ubezpieczyciela, czy też nie. Wpływ na obowiązek ubezpieczenia rolników ma jedynie ustawodawca.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy oddalił apelację jako niezasadną (na podstawie art. 385 k.p.c.). Sąd odwoławczy zasądził od powoda na rzecz Skarb Państwa - Sądu Okręgowego w Bydgoszczy kwotę 316,50 zł stanowiącą koszty przeprowadzonego dowód z opinii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na podstawie art. 113 ust.2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.