Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 708/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2016 r.

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie :

Przewodniczący: SSR Joanna Wojtoszek

Protokolant: Anna Kołodziej

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2016 r. w Kłodzku

na rozprawie sprawy

z powództwa T. J. (1)

przeciwko M. J. (1)

o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

I.  oddala powództwo w całości,

II.  zasądza od powoda T. J. (1) na rzecz pozwanej M. J. (1) koszty sądowe w sprawie w wysokości 600 złotych tytułem wynagrodzenia udzielonego pełnomocnictwa procesowego.

Sygn. akt III RC 708 /15

UZASADNIENIE

Powód T. J. (1) wniósł o ustalenie , że z dniem wytoczenia powództwa ustał w całości jego obowiązek alimentacyjny w kwocie 400 złotych miesięcznie wobec pozwanej M. J. (1) wynikający z pkt. VI wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie o sygn. Akt I C 2574/14. W uzasadnieniu swojego żądanie T. J. (1) podniósł , że obecnie pozwana podjęła zatrudnienie na pełny etat i na podstawie długoterminowej umowy o pracę. Od czasu rozwodu polepszyła się sytuacja materialna M. J. (1). Pozwana nadal z córką zamieszkuje u swoich rodziców , co znacznie obniża jej koszty utrzymania. Natomiast od czasu rozwodu nie zmieniły się możliwości zarobkowe i majątkowe powoda.

M. J. (1) w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości. Pozwana podniosła że, to powód, od czasu rozwodu, który był orzeczony z jego winy, sam swoim postępowaniem doprowadził do pogorszenia swojej sytuacji materialnej. M. J. (1) stwierdziła, że w wyniku rozwodu znalazła się w dużo gorszej sytuacji materialnej niż była gdy jej małżeństwo trwało .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. , w sprawie o sygn. akt. I C 2574/14 rozwiązano małżeństwo powoda T. J. (1) z pozwaną M. J. (1) , z wyłącznej winy powoda. W pkt. VI w/w wyroku zasądzono od powoda na rzecz pozwanej M. J. (1) alimenty w kwocie 400 zł miesięcznie.

dowód: -akta Sądu Okręgowego w Świdnicy w sprawie o sygn. akt. I C 2574/14

Powód i pozwana mają jedno wspólne dziecko małoletnią O. J. urodzoną (...) w K. , na którą T. J. (1) , w pkt. III wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. , w sprawie o sygn. akt. I C 2574/14 ma zasądzone alimenty w kwocie 700 zł miesięcznie.

dowód: -akta Sądu Okręgowego w Świdnicy w sprawie o sygn. akt. I C 2574/14

-kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia mał. O. J.

W czasie orzekania rozwodu powód pracował jako strażak-kierowca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w K. z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 5384,72 zł. T. J. (1), w okresie od dnia 6 czerwca 2014 do dnia 31 marca 2015 r, był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym (...) w K. i osiągał następujące dochody : w listopadzie i grudniu 2014 r. po 630 zł miesięcznie, w styczniu i lutym 2015 r. po 656, 25 zł miesięcznie. Powód płacił alimenty na rzecz swojej małoletniej córki O. J. w kwocie 700 zł miesięcznie oraz na rzecz pozwanej M. J. (1) w wysokości 400 zł miesięcznie.

dowód: -akta Sądu Okręgowego w Świdnicy w sprawie o sygn. akt. I C 2574/14

W dacie wyroku rozwodowego pozwana M. J. (1) mieszkała u swoich rodziców i prowadziła wspólnie z córką O. J. gospodarstwo domowe . M. J. (1), od 1 marca 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r. była zatrudniona na ½ etatu jako kasjer sprzedawca w PHU (...) z/s w K., z wynagrodzeniem miesięcznym 875 zł brutto. Pozwana od 27 01 2014 r. jako konsultantka sprzedawała kosmetyki firmy (...) Sp. z o.o. z/s w W..

dowód: -akta Sądu Okręgowego w Świdnicy w sprawie o sygn. akt. I C 2574/14

Obecnie powód T. J. (1) nadal jest zatrudniony jako starszy operator sprzętu specjalnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w K. z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 4219,23 zł , netto 3482,27 zł miesięcznie. Powód pracuje w systemie 24 godziny pracy na 48 godzin czasu wolnego. Pracuje na 1 etacie –w rozliczeniu miesięcznym w wysokości 40 godzin tygodniowo. T. J. (1) nie podejmuje dodatkowej pracy. Powód posiada prawo jazdy kat. B,C,D,E . Jest człowiekiem młodym i zdrowym. T. J. (1) ma wykształcenie średnie , techniczne –mechanik pojazdów samochodowych. Potrafi wykonywać takie prace budowlane jak : malowanie pomieszczeń, położenie paneli, położenie płytek na podłogę.

W 2015 roku powód T. J. osiągnął dochód brutto w wysokości 52 629,92 zł rocznie co daje miesięcznie kwotę 4385,83 złotych .

T. J. (1) mieszka z rodzicami w ich domu , ale prowadzi odrębne gospodarstwo domowe. Dysponuje 2-pokojowym mieszkaniem. Za prąd płaci 100-120 zł miesięcznie, za wodę 80-90 zł co 2 miesiące, gaz 70-80 zł miesięcznie w sezonie grzewczym 120-140 zł, . Na artykuły spożywcze wydaje 300-400 zł miesięcznie. Część obiadów spożywa u mamy a część poza domem. Na ubrania ,obuwie co dwa miesiące wydaje 50 zł. Powód płaci kredyt hipoteczny w wysokości 530-550 zł miesięcznie. Na paliwo do pracy wydaje 130 zł miesięcznie, dojeżdża skuterem, którego ubezpieczenie roczne kosztuje 70 zł. W sezonie zimowym T. J. (1) dojeżdża do pracy z kolegą , któremu dokłada się 50 zł miesięcznie do paliwa.

Powód T. J. (1) posiada jedno małoletnie dziecko O. J. l. 8 , na którą regularnie płaci alimenty w wysokości 700 zł . Ponadto powód płaci alimenty w wysokości 400 zł miesięcznie na rzecz byłej żony M. J. (1) . Nie ma zaległości alimentacyjnych

dowód:- przesłuchanie powoda k. 28 ,

- przesłuchanie uzupełniające powoda k. 90

-zaświadczenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w K. z dnia 14 04 2016 k.15

- zaświadczenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w K. z dnia 19 05 2016 k.49

-kserokopia zeznania podatkowego PIT-37 i PIT/0 za rok 2015 r. k.50-57

- historia rachunku bankowego powoda k.59-61

Pozwana M. J. (1) ma ukończony licencjat w Wyższej Szkole (...) o kierunku zarzadzanie i marketing małych i średnich przedsiębiorstw oraz posiada zawód –technik hotelarstwa. Od czasu rozwodu pozwana pracowała , do 7 lipca 2015 jako sprzedawca w K. na ½ etatu , za wynagrodzeniem 700 zł. Następnie przez 2 miesiące , do dnia 16 września 2015 r. w sklepie (...) za wynagrodzeniem 1020 zł netto . Od 18 września 2015 r M. J. (1) jest zatrudniona w Sanatorium w P. jako pomoc kuchenna za wynagrodzeniem około 1360 zł netto miesięcznie. Od końca maja 2016 r. pozwana przebywa z powodu nerwicy i stanów depresyjnych na zwolnieniu lekarskim. Z tego tytułu otrzymuje zasiłek chorobowy w wysokości 80 % wynagrodzenia tj. 1028 zł netto . Pozwana wydaje na leki 80 zł miesięcznie. Od połowy sierpnia 2016 r. M. J. (1) podejmuje prace dorywczą-opieka na starszą osobą , za wynagrodzeniem 50 zł tygodniowo. Pozwana nadal sprzedaje jako konsultantka kosmetyki firmy (...) Sp. z o.o. z/s w W.. Od 1 stycznia 2016 r. M. J. (1) dokonała 4-5 zamówień kosmetyków firmy (...), zarabiając na tym łącznie około 600 złotych. Pozwana uczestniczyła w szkoleniu firmowym , za które zapłaciła 150 zł oraz otrzymała rabaty na kosmetyki zamawiane dla siebie. Pozwana pracując jako konsultantka w firmie kosmetycznej M. K. ceni sobie szkolenia, kontakt z ludźmi możliwość rozwoju.

W 2015 roku pozwana M. J. osiągnęła dochód w wysokości 12057,64 zł rocznie co daje miesięcznie kwotę 1004 złotych ( z rocznego dochodu 13 913,72 zł odjęto kwotę składki na ubezpieczenia społeczne- 1856,08 zł ) .

M. J. (1) mieszka u swoich rodziców, ale prowadzi odrębne gospodarstwa domowe tylko z małoletnia córką O. J.. Pozwana ponosi następujące koszty utrzymania- za prąd płaci 80-90 zł co 2 miesiące, za wodę 40-50 zł co 2 miesiące, Internet 60 zł miesięcznie, śmieci 20 z miesięcznie telewizja 22 zł miesięcznie, gaz 60 zł miesięcznie. Pozwana M. J. spłaci od lipca 2015 kredyt hipoteczny w wysokości : lipiec 2015 r. -600 zł od sierpnia do października 2015 r. – po 500 zł miesięcznie , listopad 2015 – 600 zł , od grudnia 2015 do maja 2016 po 500 zł miesięcznie.

M. J. (1) od lipca 2016 r. pobiera świadczenie wychowawcze 500+ na córkę O. J. . Świadczenie zostało wyrównane pozwanej od dnia 1 kwietnia 2016 r. .Pozwana otrzymuje alimenty od powoda T. J. (1) w wysokości 400 zł miesięcznie.

dowód:- przesłuchanie pozwanej k. 72 ,

- przesłuchanie uzupełniające pozwanej k. 89-90

- kserokopii umowy pozwanej M. J. z dnia 27 01 2014 k. 85-86

-zaświadczenie (...) Sp. z o.o. we W. z dnia 19 04 2016 k.16

- zaświadczenie (...) Sp. z o.o. we W. z dnia 20 05 2016 k.36

-kserokopia zeznania podatkowego PIT-37 i PIT/0 za rok 2015 r. k.33-35

- wydruk rachunku bankowego pozwanej k. 79-84

- kserokopii wizytówki pozwanej M. J. w firmie (...) k.78

-kserokopii wydruków komputerowych k. 37-47

Od dnia 30 grudnia 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w K. nie dysponował ofertami pracy dla osób w zawodzie ; technik hotelarstwa oraz dla osób z ukończonym licencjatem o kierunku zarzadzanie i marketing małych i średnich przedsiębiorstw.

W czasie małżeństwa T. J. (1) i M. J. (1), na potrzeby mieszkaniowe swojej rodziny, wybudowali dom jednorodzinny oraz garaż trzystanowiskowy. Dom ma już zrobioną elewację i wykończony został parter . Poddasze użytkowe pozostało do wykończenia. Aktualna wartość rynkowa domu to 350 000 złotych , a wartość garażu to kwota 18 000 złotych.

dowód: -pismo PUP w K. z dnia 30 09 2016 r. k. 88

- przesłuchanie powoda k. 28

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Art. 60 § 2 kro stanowi, że jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia , a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego , sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec , że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Zgodnie z art. 130 kro obowiązek jednego małżonka do dostarczanie środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

Świadczenia alimentacyjne między małżonkami stanowią kontynuację powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania , istnieją więc nie z powodu rozwodu , lecz mimo rozwodu, który nie stwarza nowego obowiązku alimentacyjnego , lecz powoduje zmodyfikowanie obowiązku istniejącego w czasie trwania małżeństwa ( vide orzeczenie SN z 8 grudnia 1986 r. II CRN 331/86, np. 1987/11-12; wyrok SN z 12 września 2001 r. V CKN 445/00, LEX 52490) . Ocena czy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego ( art. 60 § 2 kro ) , zależy od porównania sytuacji , w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu , z sytuacją w jakiej znajdowałby się , gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo ( wyrok SN z 7 maja 1998 r., III CKN 186/98, Lex Polonica nr 1629648). Dla oceny , czy warunek przewidziany w art. 60 § 2 kro został spełniony, nie są istotne ewentualne zmiany , jakie nastąpiły w położeniu materialnym małżonka niewinnego w czasie między faktycznym rozejściem się małżonków a orzeczeniem rozwodu , natomiast istotne jest porównanie każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, jakie istniałoby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w niniejszej sprawie Sąd uznał, że od czasu rozwodu nie zmieniły się możliwości zarobkowe i majątkowe powoda a rozwód istotnie pogorszył sytuacje majątkową małżonka niewinnego - pozwanej M. J. (1) w porównaniu z jej sytuacją materialna i warunkami mieszkaniowymi gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo .

Oceniając możliwości zarobkowe i majątkowe powoda T. J. (1) podnieść należy , że powód nadal pracuje jako strażak w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w K. z wynagrodzeniem miesięcznym netto 3482,27 zł. W 2015 roku powód T. J. osiągnął dochód brutto w wysokości 52 629,92 zł rocznie co daje miesięcznie kwotę 4385,83 złotych . T. J. (1) posiada wszelkie predyspozycję , aby zwiększyć swoje dochody poprzez podjęcie dodatkowej pracy. Powód jest człowiekiem młodym , zdrowym, nie ma na co dzień na wychowaniu małoletniego dziecka , posiada liczne umiejętności zawodowe, dogodny system pracy w straży pożarnej ( 24 godziny pracy na 48 godzin wolnych ) , prawo jazdy kat. B,C,D,E i bez problemu może podjąć dodatkową pracę. Sam powód w swoich zeznaniach , przesłuchany na rozprawie podał, że nie podejmuje dodatkowych zajęć zarobkowych , aby nie polepszać swojej sytuacji materialnej i nie wykazać , że nadal jest w stanie płacić alimenty na rzecz pozwanej . Takie działanie T. J. (1) , który został uznany za małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa , nie zasługuje na uwzględnienie przez Sąd . Zaznaczyć należy, że powód mieszka obecnie u swoich rodziców , nie ponosi dużych kosztów swojego utrzymania , płaci regularnie połowę raty kredytu hipotecznego . Łączne koszty i wydatki T. J. (1) to kwota 1315 zł miesięcznie , co mając na uwadze dochody powoda miesięczne netto w wysokości 3482,27 zł pozwala mu płacić nadal obok alimentów na rzecz małoletniej córki w wysokości 700 zł alimenty na rzez pozwanej w wysokości 400 złotych miesięcznie.

Analiza materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie wykazała, że od czasu rozwodu ,nadal istnieje znaczna dysproporcja dochodów pozwanej M. J. (1) w stosunku do dochodów powoda oraz, że rozwód istotnie pogorszył sytuację materialna i bytową pozwanej. W czasie rozwodu pozwana pracowała na pół etatu z wynagrodzeniem miesięcznym 700 złotych oraz zajmowała się okazjonalnie sprzedażą kosmetyków firmy (...). . Obecnie sytuacja zawodowa M. J. (1) uległa nieznacznemu polepszeniu . Pozwana pracuje na cały etat z wynagrodzeniem miesięcznym netto 1360 zł , ale od końca maja 2016 r. przebywa na zasiłku chorobowym i otrzymuje 1028 złotych . W 2015 roku pozwana M. J. osiągnęła dochód w wysokości 12 057,64 zł rocznie co daje miesięcznie kwotę 1004 złotych, co w porównaniu z dochodem osiągniętym przez powoda w 2015 r. ( rocznie 52 629,92 zł, miesięcznie 4385,83 zł ) stanowi bardzo znaczną dysproporcje. Pozwana jest osobą , pracowita i ambitną. M. J. (1) podejmuje prace dorywcze z których osiąga dochód w wysokości 50 zł tygodniowo oraz zajmuje się sprzedażą kosmetyków firmy (...) , z czego w 2016 r. uzyskała łączny dochód w 600 złotych. Możliwości zarobkowe pozwanej są ograniczone z uwagi na to, że to ona zajmuje się codziennie wychowaniem małoletniej córki O. J.. Ponadto od dnia 30 grudnia 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w K. nie dysponował ofertami pracy dla osób w zawodach posiadanych przez pozwaną ; technik hotelarstwa oraz dla osób z ukończonym licencjatem o kierunku zarzadzanie i marketing małych i średnich przedsiębiorstw. Podnieść należy, że mimo dużo mniejszych miesięcznych dochodów w porównaniu z dochodami powoda, również pozwana , do lipca 2015 r. regularnie płaci połowę raty kredytu hipotecznego.

Sąd uznał jednoznacznie, że rozwód znacznie pogorszył warunki materialne i mieszkaniowe małżonka niewinnego M. J. (1) . Pozwana nadal mieszka u swoich rodziców mimo, że w czasie małżeństwa z powodem wybudowali nowy dom jednorodzinnym , w którym warunki mieszkaniowe pozwana miałaby znacznie bardziej komfortowe niż obecnie, i w którym z powodu rozwodu i konieczności podziału wspólnego majątku nie może zamieszkać. Ponadto pozwana będąc nadal w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie z powodem , mając na uwadze dużo większe dochody jakie osiąga w stosunku do niej T. J. (1) ,mogłaby żyć na znacznie wyższym poziomie materialnym niż obecnie.

Na podstawie art. 217 § 3 kpc Sąd oddalił wniosek pełnomocnika powoda w zakresie złożenia na piśmie dokumentów z miejsc pracy świadczonych przez pozwaną od momentu wyroku rozwodowego ponieważ w/w okoliczności zostały obszernie i szczegółowo wyjaśnione w czasie przesłuchania pozwanej . M. J. (1), operując konkretnymi datami podała, gdzie pracowała i za jakim wynagrodzeniem . Sąd na podstawie art. 217 § 3 kpc oddalił wniosek pełnomocnika powoda o zwrócenie się do Ośrodka Pomocy (...) o świadczenia rodzinne , które otrzymuje pozwana M. J. (1) ponieważ wniosek ten został złożony po terminie zakreślonym ostatecznie przez Sąd na rozprawie w dniu 19 września 2016 r. oraz okoliczności zawarte w tym wniosku zostały dostatecznie wyjaśnione na podstawie przesłuchania uzupełniającego pozwanej M. J. (1) na rozprawie w dniu 30 września 2016 r. oraz na podstawie dowodu w postaci wydruk rachunku bankowego pozwanej k. 79-84 , na którym za uwidocznione wszelkie operacje finansowe w żądanym okresie. W ocenie Sądu wniosek ten jako spóźniony dążył do zwłoki w postępowaniu.

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że w oparciu o treść art. 60 §2 k.r.o. w zw. z art. 130 k.r.o. , że rozwód przyczynił się do znacznego pogorszenia sytuacji materialnej pozwanej M. J. (1) , której dochody , mimo podejmowanych licznych wysiłków, pozostają w znacznej dysproporcji do dochodów powoda i dlatego Sąd uznał , że w ramach rekompensaty należy utrzymać obowiązek alimentacyjny powoda na rzecz M. J. (1) w wysokości 400 złotych miesięcznie i dlatego oddalił powództwo w całości ( pkt. I wyroku)

Orzeczenie o kosztach ( pkt II wyroku) oparto na art. 98 k.p.c.

z/Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem przesłać pełnomocn. powoda adw. A. T.