Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 691/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia S.O. Krystyna Pisarska

protokolant: sekr. sąd. Dorota Lerka

przy udziale prokuratora Beaty Moczydło-Wiśniewskiej

po rozpoznaniu dnia 7 grudnia 2016 roku w Łodzi

sprawy G. A., syna S. i S. z domu S.

urodzonego (...) w Ł.

oskarżonego z art. 178a § 1 i 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oraz z urzędu

od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu

z dnia 8 marca 2016 roku sygn. akt II K 122/15

na podstawie art. 437 k.p.k., art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. i art. 632 pkt 2 k.p.k.:

1.  uchyla zaskarżony wyrok i postępowania w sprawie umarza;

2.  kosztami sądowymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.