Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt II Cz 199/16

POSTANOWIENIE

Dnia 30 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Janusz Kasnowski

Sędziowie SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...)Funduszu (...)z siedzibą we W.

przeciwko B. C.

o nadanie klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2016 r. sygn. akt XII Co 10377/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Wojciech Borodziuk SSO Janusz Kasnowski SSO Aurelia Pietrzak

II Cz 199/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 10 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie z wniosku wierzyciela (...) Fundusz (...) z siedzibą we W. przeciwko dłużnikowi B. C. oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień.

W treści uzasadnienia orzeczenia Sąd Rejonowy zwrócił uwagę, że wierzyciel do przedmiotowego wniosku dołączył kopię umowy sekurytyzacyjnej z dnia 29 października 2015r. zawartej pomiędzy wnioskodawcą a wierzycielem ujawnionym w tytule egzekucyjnym poświadczoną w trybie art. 129 § 2 i § 3 k.p.c. przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym.

Odwołując się do przepisu art. 788 § 1 k.p.c. Sąd wskazał, że na gruncie niniejszej sprawy wnioskodawca swoje następstwo prawne wywodzi z tej umowy, niemniej jednak dokument ten nie ma charakteru dokumentu urzędowego, a stanowi jedynie dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c.

W ocenie Sądu I instancji, aby powyższa umowa spełniała wymóg z art. 788 § 1 k.p.c. wnioskodawca winien przedłożyć dokument prywatny, na którym podpisy stron umowy zostały urzędowo poświadczone (art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. 2014.164 j.t. ze zm.)). Biorąc jednak pod uwagę, że przedłożona przez wnioskodawcę umowa została sporządzona w zwykłej formie pisemnej wniosek wierzyciela nie mógł odnieść pożądanego skutku.

Ostatecznie Sąd zwrócił uwagę, że zarówno wniosek jak i tytuł egzekucyjny dotyczy dłużniczki o nazwisku C., podczas gdy w systemie PESEL - SAD pod wskazanym numerem PESEL figuruje zupełnie inna osoba.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł (...) Fundusz (...) z siedzibą we W. (wnioskodawca), zaskarżając je w całości i wnosząc jednocześnie o jego zmianę poprzez nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 11 grudnia 2014r. w sprawie sygn. akt I Nc 15710/14. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, skarżący domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia. Ostatecznie zaś wniósł o zasądzenie od dłużnika na swoją rzecz kosztów postępowania klauzulowego.

Skarżący zarzucił Sądowi Rejonowemu naruszenie przepisów art. 788 § 1 k.p.c. w zw. z art. 129 § 2 k.p.c. poprzez uznanie, że przedłożona kserokopia umowy z dnia 29 października 2015r. oraz odpis załącznika nr(...) poświadczone za zgodność z oryginałem przez reprezentującego wnioskodawcę radcę prawnego nie spełniają wymogu wynikającego z art. 788 § 1 k.p.c.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd Okręgowy za błędy uznał pogląd wnioskodawcy,wedle którego przedstawione przez niego dokumenty uzupełniające wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wypełniają przesłanki określone w art. 788 § 1 k.p.c., tj. stanowią dokument urzędowy świadczący o przejściu praw na nowego wierzyciela.

Podzielając stanowisko Sądu I instancji, Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że umowa sekurytyzacyjna z dnia 29 października 2015r. zmierzająca do przejścia uprawnień wierzyciela na wnioskodawcę jest dokumentem prywatnym sporządzonym w zwykłej formie pisemnej (art. 245 k.p.c.). Tymczasem art. 788 § 1 k.p.c. wymaga, aby przejście uprawnień było wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Za zdecydowanie nieprawidłowe uznać należy stanowisko wnioskodawcy, w myśl którego załączone do wniosku umowy prowadzące do przejścia uprawnień na wnioskodawcę wskutek ich poświadczenia za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie radcę prawnego w trybie art. 129 § 3 k.p.c. stały się dokumentami urzędowymi albo dokumentami prywatnymi z podpisami urzędowo poświadczonymi. Już bowiem z dosłownego brzmienia art. 129 § 3 k.p.c. wynika, że charakter dokumentu urzędowego ma tylko poświadczenie zgodności z oryginałem dokonane przez profesjonalnego pełnomocnika, nie zaś sam odpis dokumentu będący przedmiotem tego poświadczenia. Tym samym nie sposób przyjąć, że wskutek poświadczenia za zgodność oryginałem przez profesjonalnego pełnomocnika występującego w sprawie odpisu dokumentu prywatnego, dokument ten nabiera charakteru dokumentu urzędowego albo dokumentu prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym.

Nie powinno budzić wątpliwości, że aby umowa z dnia 29 października 2015r. mogła zostać uznana za dokument stanowiący podstawę nadania klauzuli wykonalności na rzecz wnioskodawcy w trybie art. 788 § 1 k.p.c. podpisy stron pod tym dokumentem muszą zostać poświadczone przez notariusza. Jak już trafnie zwrócił uwagę Sąd Rejonowy w obecnym stanie prawnym jedynie notariusz ma uprawnienia do poświadczania własnoręczności podpisu (por. art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.)). Po poświadczeniu przez notariusza własnoręczności podpisów złożonych pod wymienionym wyżej dokumentem prywatnym, dokument ten nie musi zostać dołączone do wniosku w oryginale, o ile wnioskodawcę nadal będzie reprezentował profesjonalny pełnomocnik, który poświadczy ich zgodność z oryginałem w trybie art. 129 §3 k.p.c. Tylko taki pogląd wynika z przywołanego przez wnioskodawcę postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2010 r., sygn. akt I ACz 1229/2010.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c.

SSO Wojciech Borodziuk SSO Janusz Kasnowski SSO Aurelia Pietrzak