Pełny tekst orzeczenia

III A Ua 361/16

POSTANOWIENIE

Dnia 5 września 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodnicząca: SSA Urszula Iwanowska (spr.)

Sędziowie: SSA Anna Polak

del. SSO Gabriela Horodnicka-Stelmaszczuk

po rozpoznaniu w dniu 5 września 2016 r., na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z odwołania R. B. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G.

o wysokości świadczenia,

na skutek wniosku organu rentowego o uzupełnienie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 sierpnia 2016 r. w zakresie żądania co do kosztów zastępstwa procesowego

postanawia: oddalić wniosek o uzupełnienie postanowienia.

SSA A. Polak SSA U. Iwanowska del. SSO G. Horodnicka-Stelmaszczuk

UZASADNIENIE

R. B. (1) w dniu 25 marca 2016 r. złożył w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim skargę o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt III A Ua 673/11.

Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim uznał się niewłaściwym rzeczowo i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie.

W odpowiedzi na skargę Zakład Ubezpieczeń Społecznych, działając przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł o jej odrzucenie ewentualne o jej oddalenie i obciążenie skarżącego kosztami postępowania w sprawie uzasadniając jedynie pierwsze dwa wnioski.

Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2016 r. Sąd Apelacyjny odrzucił skargę o wznowienie postępowania.

W dniu 19 sierpnia 2016 r. wpłynął wniosek organu rentowego o uzupełnienie powyższego postanowienia o orzeczenie o żądaniu co do kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu organ wskazał, że Sąd nie rozstrzygną o żądaniu organu rentowego co do kosztów zastępstwa procesowego zawartym w odpowiedzi na skargę o wznowienie postępowania, wobec czego - zdaniem organu - wniosek o uzupełnienie postanowienie o rozstrzygnięcie w tym przedmiocie jest uzasadniony.

Sąd Apelacyjny rozważył, co następuje:

Wniosek o uzupełnienie postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 4 sierpnia 2016 r. i orzeczenie o kosztach zastępstwa procesowego należało uznać za nieuzasadniony. W postępowaniu ze skargi R. B. (1) o wznowienie postępowania organ rentowy nie zgłosił wniosku o zasądzenie (przyznanie) kosztów zastępstwa procesowego w tym postępowaniu. Zdaniem Sądu Apelacyjnego za takie żądanie nie można uznać wniosku organu „o obciążenie skarżącego kosztami postępowania w sprawie.”

Zgodnie z art. 109 § 1 zdanie pierwsze k.p.c., roszczenie o zwrot kosztów procesu wygasa, jeśli strona najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu kosztów albo nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych. Przepis ten odnosi się wprost do postępowania procesowego prowadzonego na zasadach ogólnych i ma także odpowiednie zastosowanie do postępowania ze skargi o wznowienie postępowania (art. 13 k.p.c.). Zastosowanie art. 109 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. w przypadku rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym oznacza, że roszczenie o zwrot kosztów procesu (spis kosztów albo wniosek o przyznanie kosztów według norm przepisanych) należy zgłosić najpóźniej przed wydaniem orzeczenia (np. w odpowiedzi na skargę).

W rozpoznawanej sprawie organ rentowy w odpowiedzi na skargę wniósł o „obciążenie skarżącego kosztami postępowania w sprawie”. Pełnomocnik w żaden sposób nie określił sposobu obciążenia skarżącego oraz jakie koszty i w jakiej wysokości miałyby obciążyć skarżącego. Natomiast sąd rozpoznający sprawę nie ma możliwości ani obowiązku domyślania się, wyręczania lub prostowania profesjonalnego pełnomocnika procesowego w profesjonalnym, a zatem precyzyjnym i dokładnym wskazaniu o jakie rozstrzygnięcie w przedmiocie „obciążenia skarżącego” strona się ubiega (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2010 r., I BU 6/09, LEX nr 590203). Jednocześnie należy wyjaśnić, że gdyby pełnomocnik zgodnie z art. 109 § 1 k.p.c. wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego (czyli określił o jakie koszty wnosi) nie składając przy tym spisu kosztów, to sąd miałby obowiązek takie roszczenie rozpoznać jako wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2013 r., BV CZ 164/12, LEX nr 1360371).

W tej sytuacji Sąd Apelacyjny uznał, że w sprawie nie zostały spełnione warunki do rozstrzygania o kosztach postępowania ze skargi o wznowienie postępowania, dlatego wniosek o uzupełnienie postanowienia o rozstrzygnięcie w tym przedmiocie jako nieuzasadniony został oddalony (art. 351 § 1 i 2 k.p.c.).

SSA A. Polak SSA U. Iwanowska del. SSO G. Horodnicka-Stelmaszczuk