Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX W 2830/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IX Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Wojciech Kottik

Protokolant: Kalina Pawełko

w obecności oskarżyciela publ. M. R.

po rozpoznaniu w dniach 9 listopada i 7 grudnia 2016 r. sprawy

W. S.

syna Z. i Z. z domu J.

ur. (...) w O.

obwinionego o to, że:

w dniu 18 sierpnia 2016 r., o godz. 20 41 w O. przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał kradzieży 4 piw (...) o łącznej wartości 11,97 zł na szkodę (...) S. A.

- tj. za wykroczenie z art. 119 § 1 kw

ORZEKA:

I.  obwinionego W. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 119 § 1 kw skazuje go na karę 15 (piętnastu) dni aresztu;

II.  na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 119 kpw zwalnia obwinionego od kosztów postępowania i opłaty.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

W dniu 18 sierpnia 2016 r., pracownik ochrony sklepu (...) w O. przy ul. (...)Ł. W. (1) przebywając w pomieszczeniu ochrony i przeglądając obraz z kamer monitoringu tego sklepu spostrzegł w pewnej chwili mężczyznę który o godzinie 20 41 wszedł na teren sklepu, następnie podszedł do stoiska z piwem, zabrał czteropak piwa puszkowego (...) po czym nie uiszczając należności minął linię kas kierując się do wyjścia. Pracownik ochrony wybiegł za nim i już na zewnątrz sklepu udało mu się zatrzymać tego mężczyznę i sprowadzić go do sklepu. Zatrzymanym mężczyzną okazał się obwiniony W. S., który w tym dniu dokonał kradzieży piwa o łącznej wartości 11,97 zł.

( dowody: wyjaśnienia obwinionego k.53, zeznania świadka – Ł. W. k. 57, zawiadomienie k. 2, notatka urzędowa - k. 3, dane o karalności - k. 8, kopie wyroków obwinionego k. 19-20, 24, 28, 32-33; płyta (...) - k. 45, informacja z K. k. 49-50, kopie opinii (...) k. 21 – 23; 25-27, 29-31, 34-36, informacja z (...) k. 37)

Obwiniony w wyjaśnieniach złożonych zarówno na etapie czynności wyjaśniających jak i na rozprawie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu deklarując, że z powodu choroby, zaników pamięci nie pamięta tego zdarzenia.

(k. 53)

Sąd zważył, co następuje:

Wyjaśnienia obwinionego przyznającego się do winy zasługują na wiarę, bowiem znajdują potwierdzenie w załączonych do sprawy dokumentach i przeprowadzonych dowodach.

Jednoznaczne zeznania przesłuchanego w sprawie świadka, nagranie z kamery monitoringu sklepu oraz załączone do akt sprawy dokumenty ewidentnie wskazują na fakt, iż to właśnie obwiniony W. S. dopuścił się zarzucanego mu czynu.

Sąd dał wiarę tym dowodom, bo są spójne, logiczne, wzajemnie się uzupełniają tworząc komplementarną całość. Obwiniony w przeszłości był kilkukrotnie badany w postępowaniu sądowym przez biegłego lekarza (...), lecz ten nigdy nie stwierdził u obwiniony przesłanek do uznania, że w chwili czynów, identycznych kradzieży, jak w niniejszym postępowaniu, miał on zniesioną lub ograniczoną poczytalność.

Wobec powyższych ustaleń, w ocenie Sądu, wina obwinionego nie budzi wątpliwości i została mu udowodniona. W. S. w dniu 18 sierpnia 2016 r., ok. godz. 20 41 w O. przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał kradzieży 4 piw (...) o łącznej wartości 11,97 zł na szkodę (...) S. A. Czyn ten wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 119 § 1 kw i z mocy tego przepisu obwiniony został skazany i wymierzono mu karę jak w sentencji wyroku.

Sąd wymierzając obwinionemu karę miał na uwadze okoliczności łagodzące i obciążające leżące po jego stronie. Jedynymi okolicznościami łagodzącymi są przyznanie się do winy i zły stan zdrowia obwinionego, choć ze względu na dotychczasowy sposób jego życia nie może mieć ono wpływu na złagodzenie kary. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że mimo, iż obwiniony ma świadomość choroby przy, której ma całkowity zakaz spożywania alkoholu to dokonał kradzieży właśnie alkoholu, bo jak przyznał „czasami wypije”

Okolicznością obciążającą jest dotychczasowa wielokrotna karalności obwinionego, biorąc pod uwagę tylko ukarania przed tutejszym wydziałem, bez cienia wątpliwości można stwierdzić, iż w sposób rażący obwiniony lekceważy normy prawne i społeczne, nie mają na niego wpływu ani ilość spraw w Sądzie ani orzekane w nich kary. W ciągu ostatnich trzech lat był sześciokrotnie karany za wykroczenia przeciwko mieniu ( k. 8, 19-33). Już samo to wyliczenie uzasadnia przekonanie, iż obwiniony jest osobą zdemoralizowaną i niepoprawną.

W tej sytuacji, w ocenie Sądu tylko kara bezwzględna aresztu, orzeczona w wymiarze 15 dni może wpłynąć na obwinionego wychowawczo, choć w jego przypadku, trudno oczekiwać, iż rzeczywiście tak się stanie, skoro orzekane do tej pory wszystkie rodzaje kar przewidziane w Kodeksie wykroczeń nie wpłynęły na zmianę zachowania obwinionego.

W tym stanie rzeczy, w ocenie Sądu kara wymierzona obwinionemu jest adekwatna do stopnia jego zawinienia i społecznej szkodliwości jego czynu.

Wobec trudnej sytuacji materialnej obwinionego Sąd zwolnił go od kosztów postępowania i opłaty.