Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 626/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 listopada 2016 roku.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Krzysztof Gąsior

Protokolant sekr. sądowy Agnieszka Jęcek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie Włodzimierza Gusty

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016 roku

sprawy Ł. Ł.

syna G. i B. z domu S. ur. (...) w Ś.

oskarżonego o czyn z art. 178 a § 1 kk

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 19 lipca 2016 roku sygn. akt II K 1066/15

na podstawie art. 437 § 2 k.p.k., art. 438 pkt 1 k.p.k., art. 634 k.p.k. w zw. z art. 632 pkt 2 k.p.k., art. 632 a § 1 kpk

1)  uchyla zaskarżony wyrok i na podstawie art. 1 § 2 k.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec oskarżonego Ł. Ł.;

2)  kosztami sądowymi poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.