Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 597/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Bajer

Sędziowie: SO Bartosz Kaźmierak

SO Beata Matysik (ref.)

Protokolant: staż. Malwina Kosak

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016 roku, w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. R.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą
w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 7 kwietnia 2016 roku, sygn. akt XII GC 178/15

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od P. R. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 600,00 zł. (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Bartosz Kaźmierak Tomasz Bajer Beata Matysik