Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 284/15 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 11 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska

Protokolant: stażysta Paulina Kruk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 kwietnia 2016 r. w W.

sprawy z powództwa : (...) (...) w G.

przeciwko: M. W.

- o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda (...) (...)w G.na rzecz pozwanego M. W.kwotę 2.417(dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia

Małgorzata Pawlikowska

Sygn. akt I C 284/15 upr

UZASADNIENIE

W dniu 08.07.2015r. powód (...) (...) w G.działający przez pełnomocnika będącego adwokatem, skierował do Sądu pozew, w którym wnosił o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego M. W.kwoty 10.582,16 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości równej czterokrotności aktualnej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP naliczanymi za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także zasądzenia kosztów procesu wg norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie powód wskazał, iż dochodzona wierzytelność powstała w wyniku zawarcia w dniu 19.03.2009r. przez pozwanego z (...) Bank S.A.umowy kredytu gotówkowego nr (...). Z dniem 23.09.2011r. (...) Bank S.A.zmienił nazwę na (...) Bank (...) S.A., a następnie w dniu 29.11.2013r. zawarł z powodem umowę sprzedaży wierzytelności względem M. W., w łącznej kwocie 9.519,17zł, obejmującą: 4.855,06zł tytułem kapitału, 4.574,11zł tytułem odsetek umownych naliczanych przez bank w wysokości zgodnej z treścią zawartej z pozwanym umowy kredytu gotówkowego, w okresie od dnia jej zawarcia do dnia sprzedaży wierzytelności na rzecz powoda, 90zł tytułem kosztów poniesionych przez bank w związku z uruchomieniem oraz bieżącą obsługa kredytu (prowizje, ubezpieczenia i inne bieżące opłaty), monitoringiem płatności (koszty upomnień telefonicznych i pisemnych) oraz tytułem kosztów działań windykacyjnych podejmowanych przez bank po dniu wypowiedzenia umowy (koszty windykacji pisemnej, telefonicznej, bezpośredniej) w wysokości zgodnej z treścią umowy kredytu gotówkowego.

W odpowiedzi na pozew pozwany zastępowany przez radcę prawnego wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych, podnosząc zarzuty niewykazania istnienia wierzytelności opisanej w pozwie, braku legitymacji materialnej czynnej po stronie powoda, błędnego wyliczenia kwoty dochodzonego roszczenia i przedawnienia roszczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

w dniu 19.03.2009r. M. W.zawarł z (...) Bankiem S.A.we W.umowę pożyczki gotówkowej nr (...)w kwocie 6.687,90zł na okres od 19.03.2009 do 19.10.2012r. Z tytułu tego zobowiązania, w dniu 02.12.2010r. (...) Bank S.A.z/s we W.wystawił przeciwko pozwanemu bankowy tytuł egzekucyjny nr (...), w którym wysokość zobowiązania dłużnika została określona na kwotę 7.357,42zł. Na zobowiązanie dłużnika składały się następujące pozycje: należność główna-6.025,65zł odsetki za okres od 19.03.2009r. do dnia wystawienia bte-1.241,77zł, należne koszty, opłaty i prowizje-90zł dalsze odsetki obciążające dłużnika od dnia następnego po dniu wystawienia bte do dnia zapłaty, obliczone od kwoty 6.025,65zł naliczane wg zmiennej stopy procentowej odsetek maksymalnych (4-krotność stopy kredytu lombardowego). W dniu 17.08.2011r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie, na wniosek wierzyciela, w sprawie I Co (...)nadał klauzulę bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...)z ograniczeniem odpowiedzialności dłużnika do kwoty 32.229,24zł, a następnie w oparciu o wskazany tytuł wykonawczy było prowadzone postępowanie egzekucyjne KM (...) zakończone wydaniem przez komornika w dniu 28.05.2013r. postanowienia o umorzeniu, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Z dniem 23.09.2011r. (...) Bank S.A.zmienił nazwę na (...) Bank (...) S.A.

bezsporne, ponadto

dowód : - umowa pożyczki gotówkowej (k.39-43)

- bte nr (...) (k.42)

- szczegółowe wyliczenie odsetek (k.45)

- postanowienie referendarza z 17.08.2011r.

- postanowienie komornika z dnia 28.05.2013r.

W dniu 29.11.2013r. powód (...) (...) z/s w G.zawarł z (...) Bank (...) S.A.z/s we W.umowę przelewu wierzytelności. Na podstawie § 2.2 umowy jej przedmiot stanowiły wierzytelności opisane w załączniku nr 5 do umowy, który został sporządzony w postaci plików zapisanych na płycie CD oraz w postaci „wykazu wierzytelności” w formie papierowej i stanowił integralną część umowy (§ 2.1a umowy).

dowód : - umowa sprzedaży wierzytelności z 29.11.2013 r. (k.51-68)

Strona powodowa sporządziła dwa wyciągi z załącznika do umowy przelewu wierzytelności z dnia 29.11.2013r., z których treści wynika, iż pozwany M. W. zawarł w dniu 19.03.2009r. umowę kredytu nr (...), przy czym całość zadłużenia wynosiła 9.519,17 zł, z czego zadłużenie kapitałowe - 4.855,06zł, z tytułu odsetek – 4.574,11zł, z tytułu opłat – 90zł.

dowód: - dwa wyciągi z załącznika do umowy przelewu wierzytelności (k.69, k.87)

W dniu 12 grudnia 2013 roku N. N. działająca w imieniu powoda złożyła oświadczenie, z którego wynika, że w dniu 29.11.2013 roku strona powodowa nabyła od (...) Bank (...) S.A. z/s we W. wierzytelność wobec pozwanego wynikającą z zawartej w dniu 19.03.2009r. umowy kredytu gotówkowego. Kwota zadłużenia na dzień wystawienia wyciągu wynosiła 10.582,16zł, w tym kapitał – 4.855,06zł, odsetki – 5.637,10zł i koszty – 90zł, a wysokość rocznej stopy procentowej odsetek umownych na dzień 23.06.2015r. wynosiła 10%.

dowód: - wyciąg z ksiąg rachunkowych (...) (...). w G.z 23.06.2015r. (k.3)

Sąd zważył, co następuje:

powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 509 § 1 kc, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Natomiast z treści § 2 powołanego wyżej przepisu wynika, że wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Wierzytelność, przechodzi na nabywcę solo consensu, tj. przez sam fakt zawarcia umowy przelewu. Dla swej skuteczności cesja wierzytelności winna określać strony stosunku, świadczenie oraz przedmiot przelewu. Elementy te powinny być oznaczone lub przynajmniej oznaczalne.

Uzasadniając podstawę roszczenia powód odwołał się do umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 29.11.2013r. zawartej z (...) Bank (...) S.A. z/s we W..

W świetle art. 6 kc, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Normie tej w warstwie procesowej odpowiadają art. 3 kpc określający, iż strony zobowiązane są przedstawiać dowody oraz art. 232 kpc, stanowiący, że strony są zobowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z jakich wywodzą skutki prawne.

Za wystarczający dowód nabycia przez powoda wierzytelności wobec pozwanego nie można uznać przedłożonego wyciągu z ksiąg rachunkowych, ponieważ w świetle art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 27.05.2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 j.t. z późn.zm.) zarówno księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, jak również wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym nie mają mocy dokumentu urzędowego w postępowaniu cywilnym. Przedłożony przez stronę powodową wyciąg z ksiąg rachunkowych na dzień 23.06.2015r. (k.3), jako dokument prywatny nie może stanowić samodzielnego dowodu przejścia uprawnień oraz wysokości zobowiązania pozwanego, zatem niezbędne było poparcie twierdzeń w nim zawartych za pomocą innych źródeł dowodowych.

Przepis art. 511 kc stanowi, że jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również stwierdzony pismem. Pismem stwierdzającym wierzytelność może być zarówno dokument będący wynikiem zachowania zwykłej formy pisemnej w rozumieniu art. 78 § 1 kc jak i kwalifikowanej. Równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie złożone w formie przewidzianej w art. 78 § 2 kpc. W razie dokonania przelewu wierzytelności bez zachowania wymogu formy pisemnej przelew nie jest nieważny, ale skutkuje określonymi w art. 74 § 1 kc ograniczeniami dowodowymi. Umowa cesji została stwierdzona pismem w rozumieniu wskazanego przepisu w swej ramowej części, ponieważ oświadczenia w niej zawarte są opatrzone podpisami. § 2 umowy nawiązuje do załącznika nr 5, stanowiącego jej integralną część, który winien stwierdzać konkretne wierzytelności objęte umową. Załącznik ten, a w zasadzie wyciąg z załącznika zawierający nr umowy kredytowej, zadłużenie (kapitałowe, z tytułu odsetek, z tytułu opłat i całość zadłużenia), datę podpisania umowy, personalia pozwanego, nr PESEL oraz serię i nr d.o. klienta nie spełnia wymogów pisma stwierdzającego przeniesienie tej konkretnej wierzytelności na rzecz powoda, ponieważ nie został podpisany przez osoby zawierające umowę, ani nie przedstawiono go w takiej formie, by nie budziło wątpliwości stron, iż treść objęta tym dokumentem stanowi integralną część oświadczeń złożonych przez strony umowy. Fragment (strona 96 z 105) dokumentu opisanego, jako załącznik nr 5 do przedmiotowej umowy został przez stronę powodową przedłożony w formie poświadczonej przez adwokata kserokopii, na której widnieje jedynie parafa nieustalonej osoby. Tym samym w oparciu o ten dowód nie można ustalić czy na podstawie umowy cesji strona powodowa w istocie nabyła od (...) Bank (...) S.A. z/s we W. wierzytelność przysługującą względem pozwanego. Dowodów takich nie mogły stanowić również wyciągi z elektronicznego załącznika do umowy cesji, podpisane przez młodszego specjalistę ds. Sądowych D. H. (k.69) oraz asystenta ds. Sądowych K. M. (k.87), na których nie figuruje żadna pieczęć powoda, a strona powodowa nie złożyła jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego umocowanie wskazanych osób do podpisywania w jej imieniu dokumentów w postaci wyciągów z zawieranych umów i ich załączników.

Powód nie przedłożył Sądowi załącznika nr 5 do umowy cesji w formie pozwalającej uznać go za dowód wiarygodny i nie budzący wątpliwości, co uniemożliwia przyjęcie, iż umowa z dnia 29.11.2013r. stanowiła podstawę do nabycia wierzytelności wobec pozwanego. Tym samym powód nie przedstawił wystarczających dowodów potwierdzających jego legitymację czynną. Sąd podziela pogląd pozwanego, iż okoliczności dysponowania przez powoda danymi pozwanego, odpisem bte, czy postanowieniem komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego stanowią jedynie uprawdopodobnienie nabycia wierzytelności, lecz nie udowodnienie.

Kserokopie zawiadomienia dłużnika o przelewie wierzytelności sporządzone przez pierwotnego wierzyciela (...) Bank (...) S.A. z/s we W. (k.50), informacji o przetwarzaniu danych osobowych (k.49) oraz pisma ‘Decyzja należy do ciebie” (k.48) nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika strony powodowej, dlatego nie mogły stanowić dowodu z dokumentu i stanowić podstawy do czynienia ustaleń faktycznych w sprawie.

Reasumując, w ocenie Sądu istnieją wątpliwości, co do legitymacji po stronie powoda. Legitymacja czynna, jak i bierna jest opartym na prawie materialnym uprawnieniem do występowania w charakterze strony w konkretnej sprawie sądowej. Wymóg jej posiadania stanowi przesłankę merytorycznego rozpoznania sprawy badaną przez Sąd w chwili orzekania, gdyż jej brak po stronie choćby jednej ze stron postępowania skutkuje oddaleniem powództwa Podlega ona badaniu Sądu z urzędu gdyż w przeciwnym razie Sąd nie mógłby wydać rozstrzygnięcia co do istoty sprawy zgodnego z prawdą obiektywną.

Zgromadzony materiał dowodowy należy uznać za niewystarczający dla uwzględnienia żądania. Strona powodowa, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, nie sprostała wykazaniu nabycia od (...) Bank (...) S.A. z/s we W. wierzytelności przysługującej względem pozwanego M. W., a więc, że służy jej legitymacja czynna.

Mając powyższe na względzie Sąd oddalił powództwo.

Odnosząc się do podniesionego przez pozwanego zarzutu przedawnienia, Sąd uznał, iż nie jest on zasadny. Termin przedawnienia roszczenia banku wobec osoby niebędącej przedsiębiorca wynosi 3 lata. Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 kc, bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub organem powołanym do egzekwowania roszczeń danego rodzaju przedsięwziętą bezpośrednio w celu zaspokojenia tego roszczenia, a w sytuacji, gdy przerwanie biegu przedawnienia faktycznie nastąpiło - od kiedy rozpoczęło ono bieg na nowo (art. 124 kc). Bieg terminu przedawnienia roszczenia został przerwany w 2011 r. złożeniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w sprawie I Co (...), a następnie kolejny raz skierowaniem wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji, zakończonej wydaniem w dniu 28.05.2013r, postanowienia o umorzeniu.

O kosztach procesu w pkt II wyroku orzeczono na podstawie art. 98§1 i 3 kpc, który statuuje, zasadę odpowiedzialności za jego wynik. Strona przegrywająca sprawę zwraca na żądanie przeciwnika koszty procesu. Zasądzona kwota 2.417zł obejmuje wynagrodzenie radcy prawnego, ustalone na podstawie § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.2013.490 j.t.) w zw. z § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.215r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804) oraz 17 zł opłaty skarbowej od czynności złożenia dokumentu pełnomocnictwa.

Sędzia

Małgorzata Pawlikowska