Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 33/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia SO Agnieszka Gocek (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Barbara Kempa

Sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Hanna Garbarczyk

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa M. M.

przeciwko Wyższej Szkole Studiów (...) w Ł.

o odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, dodatek stażowy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadnormatywnych

na skutek apelacji powódki i strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie sygn. akt X P 1615/12

1.  oddala obie apelacje;

2.  znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

SSO Magdalena Lisowska SSO Agnieszka Gocek SSO Barbara Kempa