Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 3 lutego 2016 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. przyznał J. Z. emeryturę od dnia 6 kwietnia 2015 roku, tj. od osiągniecia wieku emerytalnego. Do wyliczenia emerytury przyjęto:

- kwotę składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji, która wynosiła 29.079,65 zł,

- kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego wynoszącą 92.268,66 zł,

- średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach tj. 256,20 miesięcy.

W związku z tym kwota emerytury wyniosła 473,65 złotych, której nie podwyższono do najniższej emerytury (880,45 złotych) ze względu na brak udokumentowania przez wnioskodawczynię łącznie okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 21 lat.

(decyzja k. 28 pliku akt ZUS zainicjowanego wnioskiem z dnia 16 marca 2015r.)

W dniu 29 lutego 2016 roku wnioskodawczyni odwołała się od powyższej decyzji, wskazując, że łączny jej okres składkowy i nieskładkowy wynosi 22 lata i 7 miesięcy. (odwołanie k. 2).

Odpowiadając na odwołanie pismem z dnia 18 marca 2016 roku organ rentowy wniósł o jego oddalenie podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji. (odpowiedź na odwołanie k. 5)

Decyzją z dnia 1 marca 2016 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych – II Oddział w Ł. dokonał od dnia 1 marca 2016 roku waloryzacji emerytury z FUS i emerytury kapitałowej wnioskodawczyni, ustalając wysokość świadczenia na łączną kwotę 537,43 złotych. (decyzja – w aktach ZUS załączonych do akt sprawy)

W dniu 29 lutego 2016 roku wnioskodawczyni odwołała się od powyższej decyzji, wskazując, że łączny jej okres składkowy i nieskładkowy wynosi 22 lata i 7 miesięcy. (odwołanie k. 2 akt VIII U 789/16 połączonej ze sprawą niniejszą)

Odpowiadając na odwołanie pismem z dnia 18 kwietnia 2016 roku organ rentowy wniósł o jego oddalenie podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji. (odpowiedź na odwołanie k. 5 akt VIII U 789/16 połączonej ze sprawą niniejszą)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

J. Z., urodzona (...), w dniu 16 marca 2015 roku złożyła wniosek o emeryturę wnosząc jednocześnie o ustalenie kapitału początkowego. (wniosek o emeryturę k. 1-8 28 pliku akt ZUS zainicjowanego wnioskiem z dnia 16 marca 2015r.)

Decyzją z dnia 8 maja 2015 roku ustalono wysokość kapitału początkowego wnioskodawczyni na dzień 1 stycznia 1999 roku na kwotę 28.862,90 złotych. (decyzja k 8 akt pliku akt ZUS zainicjowanego wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego)

Łączny udowodniony okres składkowy wnioskodawczyni to 10 lat 10 miesięcy i 25 dni, a okres nieskładkowy – 10 lat, 7 miesięcy i 10 dni ograniczony do 1/3 okresów składkowych wynosi 3 lata, 7 miesięcy i 22 dni, co łącznie daje 14 lat, 6 miesięcy i 17 dni. (karta przebiegu zatrudnienia)

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi toczy się obecnie postępowanie w sprawie o prawo do zasiłku chorobowego wnioskodawczyni, w którym badany jest okres od 7 lipca 2014 roku do 31 marca 2015 roku. (niesporne)

Powyższych ustaleń Sąd dokonał na podstawie niespornych w sprawie dowodów z dokumentów. W toku procesu wnioskodawca nie zakwestionował dokonanego wyliczenia jego kapitału początkowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie jest niezasadne.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art.87 ust.1 pkt 2 i ust.1b) pkt 2) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 748, ze zm.) (dalej: ustawa emerytalna) w przypadku gdy emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26, łącznie z okresową emeryturą kapitałową jest niższa niż kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 i 3, emeryturę przysługującą z Funduszu, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 26a, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczona kobieta:

- osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a,

- od dnia 1 stycznia 2014 r. ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej

21 lat.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art.5 ust.2 powołanej ustawy przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Przenosząc powyższe regulacje na grunt przedmiotowej sprawy wskazać należy, że organ rentowy dokonał prawidłowego ustalenia wysokości emerytury wnioskodawczyni.

Fakt legitymowania się przez skarżącą okresem 10 lat, 7 miesięcy i 10 dni okresów nieskładkowych nie stanowi – w nawiązaniu do powołanej regulacji – podstawy do zaliczenia tego okresu do łącznego okresu składkowego i nieskładkowego, ponieważ okres ten prawidłowo został zredukowany przez organ rentowy do 1/3 okresów składkowych, czyli do 3 lat, 7 miesięcy i 22 dni.

W ocenie Sądu rozpoznającego przedmiotową sprawę ustalenie w postępowaniu z odwołania wnioskodawczyni o przyznanie prawa do zasiłków chorobowych w okresie od 7 lipca 2014 roku do 31 marca 2015 roku nie wpłynie na zwiększenie łącznego okresu składkowego i nieskładkowego do poziomu co najmniej 21 lat.

W tym stanie rzeczy, Sąd, na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c., oddalił odwołanie od decyzji ustalającej wysokość emerytury wnioskodawczyni poniżej wysokości najniższej emerytury oraz od decyzji waloryzującej tak ustaloną wysokość tego świadczenia.

W przedmiocie kosztów Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. w zw. z treścią § 12 ust. 2 i § 13 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 416 – w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia odwołań)