Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P 114/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 października 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu – IV Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka

Ławnicy: B. R., T. M.

Protokolant : Anna Ryś

po rozpoznaniu w dniu 25.10.2013r. w Bolesławcu,

sprawy z powództwa J. T.

przeciwko Miejskiemu Zespołowi Szkół nr (...) w B.

o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

I.  powództwo oddala,

II.  zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 60 zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt. IV P 114/13

UZASADNIENIE

Powódka J. T. w dniu 10.06.2013 r. wniosła pozew przeciwko Miejskiemu Zespołowi Szkół Nr (...) w B. o odszkodowanie za bezpodstawne i bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę oraz o zasądzenie od strony pozwanej na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

Wraz z pozwem powódka złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, który upłynął w dniu 07.02.2013 r. W uzasadnieniu wniosku powódka argumentowała, iż cała niejasna polityka kadrowa dyrektora strony pozwanej doprowadziła do pogorszenia stanu zdrowia powódki, która zmuszona była do wizyty u psychiatry. Powódka nadal jest pod opieką lekarską, a od dnia 05.06.2013 r. ustała przyczyna braku możliwości złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, ponieważ powódka zakończyła leczenie farmakologiczne. Powódka wnosi o uznanie jej niedyspozycji za warunek do przywrócenia terminu do wniesienia pozwu o odszkodowanie.

Strona pozwana Miejski Zespół Szkół Nr (...) w B. w odpowiedzi na pozew z dnia 15.07.2013 r. wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Na rozprawie w dniu 13.08.2013 r. pełnomocnik strony pozwanej wniósł o nie przywracanie terminu powódce do wniesienia pozwu o odszkodowanie za bezpodstawne i bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Powódka J. T. była zatrudniona w Miejskim Zespole Szkół Nr (...) w B. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 01.10.2006r. do 30.04.2013 r. ostatnio na stanowisku starszego referenta ds. administracji w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie powódki brutto za okres 01/2013 do 04/2013 wynosiło przeciętnie 3290,29 zł brutto i 2617,61 zł netto.

dowód : kserokopia umowy o pracę k. 5,15, zaświadczenie o zarobkach powódki k. 25, akta osobowe powódki, zeznania powódki k. 88-88v.

Dnia 30.01.2013 r. powódka otrzymała pismo o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływał w dniu 30.04.2013 r. Powodem wypowiedzenia umowy o pracę były przyczyny ekonomiczne dotyczące zakładu pracy. W piśmie tym powódka została poinformowana, iż w terminie 7 dniu od dnia doręczenia jej tego pisma, przysługuje jej prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego w Bolesławcu – Sądu Pracy w B..

dowód: kserokopia wypowiedzenia umowy o prace k. 16, akta osobowe powódki, zeznania dyrektora W. B. k. 88v-89.

Do dnia 26.02.2013 r. powódka świadczyła pracę u strony pozwanej. J. T. w okresach od 27.02.2013 r. do 17.03.2013 r. , od 21.03.2013 r. do 07.04.2013 r., od 17.04.2013 r. do 06.05.2015 r. i od 05.06.2013 r. do 02.09.2013 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim.

dowód: kserokopia wydruku wizyty lekarskiej k. 17, zaświadczenia lekarskie k. 60,61, zeznania powódki k. 88-88v.

Sąd zważył co następuje :

Stosownie do treści art. 264 § 1 k.p. odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Jest to termin zawity, tzn., że istnieje możliwość jego przywrócenia. Sądowe przywrócenie terminu przewiduje art. 265 k.p., który stanowi, że jeżeli pracownik nie dokonał bez swojej winy w terminie czynności takiej jak odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócić termin.

Zgodnie z zasadą prawną zawartą w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 14.03.1986r. ( III PZP 8/86 OSNC P 1986/12/194) terminy przewidziane w art. 264 k.p. są terminami prawa materialnego, do których nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące uchybienia i przywrócenia terminu, gdyż przywrócenie terminów przewidzianych w art. 264 k.p. następuje w ramach unormowania zawartego w art. 265 k.p, co wskazuje na to, że nie są to terminy ściśle prekluzyjne, lecz do takich podobne. Z mocy powołanego powyżej przepisu przywrócenie terminu następuje na wniosek pracownika złożony w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, jeżeli pracownik nie wniósł pozwu do sądu w terminie bez swej winy. Pracownik obowiązany jest uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

W niniejszej sprawie jest bezsporne, że powódka J. T. otrzymała pismo o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem w dniu 30.01.2013r., z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia odwołania, natomiast pozew o odszkodowanie za za bezpodstawne i bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania powódka złożyła w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu w dniu 10.06.2013 r.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania J. T. podała, że cała niejasna polityka kadrowa dyrektora strony pozwanej doprowadziła do pogorszenia stanu zdrowia powódki, która zmuszona była do wizyty u psychiatry. Dodatkowo zeznała, że w dacie doręczenia jej wypowiedzenia umowy o pracę nie była ona w stanie ocenić sytuacji, która się zdarzyła. Powódka od dnia otrzymania pisma wypowiadającego jej umowę o pracę tj. od dnia 30.01.2013 r. do dnia 26.02.2013 r. świadczyła pracę u strony pozwanej.

Analizując materiał dowodowy zebrany w sprawie, Sad stwierdza, iż powódka nie uprawdopodobniła okoliczności uzasadniających przywrócenie jej terminu do wniesienia odwołania od doręczonego jej wypowiedzenia umowy o pracę. Zdaniem Sądu w okresie od 30.01.2013 r. do 26.07.2013 r. nie było żadnych obiektywnych przeszkód, które uniemożliwiały by powódce wniesienie odwołanie do Sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, które otrzymała w dniu 30.01.2013 r. Argumenty powódki są dla Sądu w tym zakresie nieprzekonywujące i nielogiczne. O terminie wniesienia odwołania J. T. była należycie pouczona przez stronę pozwaną. Wprawdzie w okresie od 27.02.2013 r. powódka przebywała na zwolnieniu chorobowym, jednakże jej niezdolność do pracy nastąpiła 20 dni po upływnie terminu do wniesienia przez nią odwołania od wypowiedzenia i w ocenie Sądu nie uzasadnia ona wniosku o przywrócenia terminu do wniesienia tego odwołania. Tak więc w okresie od 30.01.2013 r. do dnia 26.02.2013 r. nie wystąpiły żadne przesłanki pozwalające na przyjecie, ze powódka nie miała możliwości złożenia w tych dniach odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. J. T. miała realne możliwości podjęcia czynności zmierzających do wniesienia odwołania do Sądu. Termin upłynął powódce w dniu 07.02.2013 r.

Podstawową przesłanką przywrócenia terminu z art. 265 k.p. jest brak winy po stronie pracownika. Kontekst sytuacyjny należy w tej materii oceniać zarówno w płaszczyźnie obiektywnej, jak i subiektywnej. Decydujące znaczenie ma tu jednak obiektywny miernik staranności , jakim jest dbałość strony o swoje interesy. S. należy brać pod uwagę czynniki subiektywne odnoszące się do doświadczenia życiowego pracownika (Problemy terminów dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy w świetle orzecznictwa sądowego, B. K. W. Radca Prawny (...) przegląd orzecznictwa Nr publikacji (...)). Przesłankę z art. 265 § 1 k.p. trzeba analizować przy uwzględnieniu z jednej strony subiektywnej zdolności wnioskodawcy do oceny rzeczywistego stany rzeczy, mierzonej zwłaszcza poziomem wykształcenia, skalą posiadanej wiedzy prawniczej i życiowego doświadczenia, z drugiej zaś - zobiektywizowanego stopnia staranności, jakiej można oczekiwać od osoby należycie dbającej o swoje interesy ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2011 r. II PK 186/10).

Sąd podzielając w pełni powyższy pogląd uznał, że nie sposób stwierdzić, że powódka obiektywnie i subiektywnie wykazała należytą staranność i dbałość o swoje interesy i że brak jest po jej stronie winy w niedotrzymaniu terminu do złożenia odwołania, tym bardziej , że nie nie po raz pierwszy rozwiązano z nią umowę o pracę. Sąd zauważa, że powódka pracując na stanowisku starszego referenta ds. administracyjnych musiała dysponować podstawową wiedzą na temat przepisów prawa pracy i w pełni zdawała sobie sprawę z konsekwencji, jakie wynikają z wypowiedzenia jej umowy o pracę oraz jak istotne jest zachowanie wymaganych w terminów. Wobec tego, że powódka zajmowała stanowisko związane bezpośrednio ze stosowaniem prawa pracy w praktyce, wymagana winna być od niej wyższa staranność, niż od przeciętnego pracownika.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23.06.2005r. ( II PK 287/04 Pr. Pracy 2006/1/33 ) niezachowanie przez pracownika terminu do zaskarżenia wypowiedzenia umowy o pracę wyłącza potrzebę rozważenia zasadności i legalności przyczyn tego wypowiedzenia i zgodnie z powołaną na wstępie zasadą prawną przepis art. 265 k.p. nie zobowiązuje sądu do wydania odrębnego orzeczenia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia pozwu. Dlatego też Sąd rozstrzyga sprawę merytorycznie, po rozważeniu, czy termin do wniesienia pozwu został zachowany, a w razie uchybienia terminu, czy spełnione zostały warunki do jego przywrócenia, czemu powinien dać wyraz zarówno w sensie pozytywnym jak i negatywnym jedynie w uzasadnieniu orzeczenia.

Mając powyższe na względzie Sąd uznał, że brak jest podstaw do przywrócenia powódce terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i powództwo oddalił.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 98 kpc i § 11 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez skarb Państwa kosztów pomocy udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z 28.09.2002r. Sad zasądził od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.