Pełny tekst orzeczenia

. Sygn. akt II C 287/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2015 roku

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Dubinowicz – Motyk

Protokolant: sekr. sąd. Anna Fesz

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 roku na rozprawie

sprawy z powództwa J. M. (1)

przeciwko (...) sp. z o.o. w W.

o nakazanie, zapłatę i upoważnienie

I oddala powództwo;

II odstępuje od obciążania powódki kosztami procesu;

III nieuiszczone koszty sądowe przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt II C 287/14

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 17 maja 2011 roku J. M. (1) domagała się: 1) zobowiązania pozwanej (...) sp. z o.o. w W. do zapewnienia powódce i jej córce – J. M. (2) wraz z jej dzieckiem mieszkania o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 60m 2, o 3 pokojach z kuchnią i łazienką w dzielnicy P. i pokrywania kosztów najmu tego mieszkania na czas do wybudowania przez pozwaną i oddania do użytku na mocy ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowego domu , 2) zasądzenia od pozwanej (...) sp. z o.o. na rzecz powódki kwoty 39 000zł tytułem wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości powódki w okresie od 1 października 2006 roku do 31 maja 2008 roku wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 czerwca 2008 roku do dnia zapłaty, 3) zasądzenia od pozwanej (...) sp. z o.o. w W. na rzecz powódki kwoty 19 550zł tytułem odszkodowania za niewykonanie umowy dotyczącej zobowiązania pozwanej do pokrywania kosztów wynajmu mieszkania zajmowanego przez powódkę pod adresem ul. (...) w W. w okresie od grudnia 2009 roku do kwietnia 2011 roku, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż pozwana spółka jako inwestor stawiała budynek biurowy na posesji sąsiadującej z posesją powódki przy ul. (...) w W.. Z inicjatywy pozwanej strony pod koniec sierpnia 2006 roku zawarły ustną umowę, w której powódka – dla ułatwienia pozwanej spółce prowadzenia prac budowlanych – zgodziła się na dokonanie rozbiórki swojego domu i zlokalizowanie na swojej posesji materiałów budowlanych i maszyn budowalnych, natomiast pozwana spółka zobowiązała się do dokonania rozbiórki budynku powódki i do wybudowania nowego domu z wyposażeniem odpowiadającego wymiarami domowi zburzonemu, z nowych materiałów o średnim standardzie i o średnim standardzie wykończenia, z doprowadzonymi mediami, a na czas prowadzenia prac budowalnych przy wykorzystaniu m.in. posesji powódki – do nieodpłatnego zapewnienia powódce lokalu mieszkalnego znajdującego się w tej samej dzielnicy o standardzie i wielkości odpowiedniej dla zamieszkujących dotychczas z powódką członków rodziny i do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości powódki przez czas trwania budowy na sąsiedniej posesji. Powódka wskazała, że powyższa umowa nie została przez stronę pozwaną wykonana, ponieważ wynajęte dla niej i jej rodziny mieszkanie przy ul. (...) w W. ma jedynie 38m 2 powierzchni, czynsz za to mieszkanie był opłacany jedynie do grudnia 2009 roku, a na posesji powódki nie został postawiony nowy dom w miejscu zburzonego, mimo zakończenia w grudniu 2008 roku budowy budynku biurowego na posesji pozwanej spółki. (k.1-17 i 63-64)

(...) sp. z o.o. w W. domagała się oddalenia powództwa w całości i zasądzenia kosztów procesu według norm przepisanych. Pozwana przeczyła by zawarła z powódką opisaną w pozwie umowę i twierdziła, że od osób pracujących na budowie wie, iż powódka uzgodniła wyburzenie swego domu, zgodę na korzystanie z jej posesji jako zaplecza placu budowy oraz postawienie nowego domu z głównym wykonawcą inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego – (...) sp. z o.o. w W.. (k.87-92)

W piśmie procesowym z dnia 7 listopada 2013 roku powódka rozszerzyła żądanie pozwu, domagając się dodatkowo upoważnienia jej do zastępczego wykonania za pozwaną spółkę, na koszt pozwanej, prac polegających na budowie na nieruchomości położonej w W. przy ul. (...) nowego domu w miejsce domu zburzonego, podobnego do domu który został zburzony (tj. o powierzchni użytkowej 120m 2, jednokondygnacyjnego, z piwnicą o powierzchni 50m 2, o 6 izbach), zgodnie z obrysem jego fundamentów, z nowych materiałów o średnim standardzie i o średnim standardzie wykończenia, z doprowadzonym ogrzewaniem, gazem, wodą i kanalizacją, wraz z wyposażeniem. (k.254-256)

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie stwierdził swą niewłaściwość rzeczową i sprawę przekazał do rozpoznania tut. Sądowi. (k.263)

Do chwili zamknięcia rozprawy strony podtrzymywały dotychczasowe stanowiska. (k.439)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Postanowieniem z dnia 20 marca 2008 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie stwierdził, iż J. M. (1) w 4/6 części, B. M. w 1/6 części i J. M. (2) w 1/6 części nabyły z dniem 28 maja 2005 roku przez zasiedzenie własność zabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr (...) położonych w W. przy ul. (...) i działki nr (...) przy ul. (...) w W., o łącznej powierzchni 785m 2.

Dowód: odpis prawomocnego postanowienia w sprawie I Ns 595/07 Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie (k.23)

28 sierpnia 2006 roku (...) sp. z o.o., jako inwestor i (...) sp. z o.o., jako wykonawca zawarły umowę o wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego z podziemnym parkingiem do stanu surowego otwartego na działce gruntu nr (...) przy ul. (...) w W.. Organizacja terenu budowy i jej zaplecza należała do obowiązków (...) sp. z o.o. Całość prac miała zostać wykonana do końca grudnia 2006 roku, a wykonawca miał otrzymać ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 2 450 000zł. Teren i plac budowy zostały przekazane przez pozwaną spółkę do dyspozycji (...) sp. z o.o. w dniu 12 września 2006 roku, a pod koniec września 2006 roku rozpoczęły się prace budowlane.

Dowody: umowa o roboty budowlane z protokołem przekazania terenu i placu budowy (k.100-108), fragment dziennika budowy (109-113)

Dom zajmowany przez powódkę i jej córki stał tuż przy granicy z działką gruntu 5/2, na której na zlecenie strony pozwanej spółka (...) miała prowadzić prace budowlane. W pozwoleniu na budowę nakazano zabezpieczenie zabudowanych nieruchomości sąsiadujących z posesją, na jakiej miała trwać budowa, poprzez obudowywanie wykopów tzw. ścianką berlińską. niesporne

We wrześniu 2006 roku podczas rozmów z osobami zarządzającymi spółką (...) J. M. (1) wyraziła zgodę na to, by wyburzyć jej dom i teren jej posesji wykorzystywać jako dojazd i zaplecze dla placu budowy, w zamian za co po zakończeniu budowy biurowca jego wykonawca miał postawić w miejsce dotychczasowego domu powódki nowy dom, o rozmiarach i kubaturze zbliżonej do poprzedniego domu, w stanie tzw. pod klucz, podłączony do wszystkich mediów oraz zapewnić powódce miejsce zamieszkania na okres między wyburzeniem poprzedniego a postawieniem nowego domu. Rozbiórka dotychczasowego i postawienie nowego domu miało zostać dokonane „nieoficjalnie”, bez zgłaszania stosownym urzędom i uzyskiwania wymaganych decyzji.

Powódka cieszyła się z w/w porozumienia i uważała je za korzystne, bo jej dotychczasowy dom był w złym stanie technicznym, przy czym opowiadała sąsiadom, że zawarła umowę z firmą (...) bądź z firmą prowadzącą budowę biurowca.

Dowody: zeznania świadka B. M. (k.155-156 w części), zeznania świadka M. P. (1) (k.173), zeznania świadka J. M. (2) (k.173- 175 w części), zeznania świadka M. M. (1) (k.175-178 w części), zeznania świadka K. P. (k.196-197), zeznania świadka H. C. (k.197), zeznania świadka D. K. (k.198-199), zeznania świadka W. K. (k.199-200), zeznania świadka A. N. (k.219-221), zeznania świadka B. K. (k.240-241), zeznania świadka J. S. (k.242-243), zeznania świadka P. Z. (k.386-388), zeznania świadka M. G. (k.388-390), zeznania świadka T. F. (k.428-430), zeznania powódki J. M. (1) (k.431-436 w części), zeznania reprezentanta strony pozwanej (k.436-439)

Na początku października 2006 roku J. M. (1) z córkami przeprowadziła się do wynajętego dwupokojowego mieszkania przy ul. (...) w W..

Dom znajdujący się na posesji powódki i jej córek został zburzony. Wcześniej, na zlecenie firmy (...), wykonane zostały jego obmiary i inwentaryzacja, aby po zakończeniu budowy biurowca mógł zostać odbudowany. Elementy wyposażenia domu i rzeczy powódki, które nie zostały przez powódkę przeniesione do wynajętego mieszkania, były przechowywane w wypożyczonym kontenerze, postawionym na posesji. Posesja powódki była wykorzystywana jako zaplecze budowy prowadzonej na sąsiedniej działce.

Dowody: zeznania świadka B. M. (k.155-156 w części), zeznania świadka J. M. (2) (k.173-175 w części), zeznania świadka M. M. (1) (k.175-178 w części), zeznania świadka K. P. (k.196-197), zeznania świadka H. C. (k.197), zeznania świadka D. K. (k.198-199), zeznania świadka W. K. (k.199-200), zeznania świadka A. N. (k.219-221), zeznania świadka B. K. (k.240-241), zeznania świadka J. S. (k.242-243), zeznania świadka M. G. (k.388-390), zeznania świadka T. F. (k.428-430), zeznania powódki J. M. (1) (k.431-436 w części), zeznania reprezentanta strony pozwanej (k.436-439)

Zajmowane przez powódkę i jej córki mieszkanie przy ul. (...) w W. w okresie od 9 października 2006 roku do wynajmowała i opłacała (...) sp. z o.o. Kolejnymi aneksami do umowy (zawieranymi w październiku 2007 roku, grudniu 2007 roku, marcu 2008 roku, wrześniu 2008 roku, grudniu 2008 roku) okres najmu był przedłużany do 31 grudnia 2007 roku, 31 marca 2008 roku, 30 września 2008 roku, 31 grudnia 2008 roku, 31 marca 2009 roku, a potem ustnie – do końca 2009 roku.

Dowody: umowa najmu z 05.10.2006r. z aneksami (k.359-368), potwierdzenia wpłat (k.369-371), zeznania świadka I. P. (k.383-385)

W 2007 roku powódka i członkowie jej rodziny wielokrotnie pojawiali się na terenie budowy biurowca u kierownika budowy oraz w pobliskiej siedzibie (...) sp. z o.o., dopytując się o postępy robót budowlanych i domagając się postawienia domu na posesji powódki oraz umożliwienia kontaktu z osobami zarządzającymi spółką (...).

Wiosną 2007 roku (...) sp. z o.o. zrezygnowała z usług wykonawcy, tj. (...) sp. z o.o. i samodzielnie kontynuowała prace wykończeniowe biurowca stawianego na jej posesji.

Wczesną jesienią 2007 roku na zlecenie osób zarządzających firmą (...) sp. z o.o. wykonano fundamenty w miejscu dotychczasowego domu powódki i jej córek.

W późniejszym czasie, na zlecenie firmy (...) sp. z o.o., wykonano ogrodzenie między działką powódki a działką pozwanej.

Dowody: zeznania świadka B. M. (k.155-156 w części), zeznania świadka J. M. (2) (k.173-175 w części), zeznania świadka M. M. (1) (k.175-178 w części), zeznania świadka P. Z. (k.386-388), zeznania świadka M. G. (k.388-390), zeznania świadka D. G. (k.409-410), zeznania świadka J. G. (k.410-411), zeznania świadka T. F. (k.428-430), zeznania powódki J. M. (1) (k.431-436 w części), zeznania reprezentanta strony pozwanej (k.436-439)

We wrześniu 2007 roku pełnomocnik J. M. (1) występował do (...) sp. z o.o. w W. o pisemne potwierdzenie warunków umowy o wybudowanie na nieruchomości przy ul. (...) w W. domu jednorodzinnego w miejsce domu zburzonego i o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie przez (...) sp. z o.o. w okresie od września 2006 roku z nieruchomości powódki. (...) sp. z o.o. zaprzeczała swemu udziałowi w rozebraniu domu powódki i zawieraniu z powódką ustaleń co do wybudowania nowego domu. W toku późniejszych rozmów między stronami pozwana spółka zgłosiła propozycję odkupienia od powódki nieruchomości przy ul. (...) lub zamiany na nieruchomość spółki w innej części W., jednak do porozumienia nie doszło.

Dowód: pismo z 26.09.2007r. (k.24-25), pismo z 01.10.2007r. (k.123-124), pismo z 01.02.2008r. (k.125), zeznania świadka J. M. (2) (k.173-175 w części), zeznania powódki J. M. (1) (k.431-436 w części), zeznania reprezentanta strony pozwanej (k.436-439)

W połowie 2008 roku J. M. (1) złożyła wniosek o wstrzymanie procedury wydawania pozwolenia na użytkowanie budynku biurowego wybudowanego na posesji strony pozwanej. Postępowanie administracyjne zainicjowane tym wnioskiem zostało umorzone w sierpniu 2008 roku.

Dowód: zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (k.114), decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego (k.116-117)

Od stycznia 2010 roku J. M. (1) wynajmuje od M. P. (2) reprezentowanej przez I. P. lokal mieszkalny przy ul. (...) w W., uiszczając czynsz najmu w wysokości 800zł oraz opłaty eksploatacyjne za lokal.

Dowód: umowa najmu z 04.01.2010r. (k.26-27), zeznania świadka J. M. (2) (k.173-175 w części), zeznania świadka I. P. (k.383-385), zeznania powódki J. M. (1) (k.431-436 w części)

Pismem z dnia 9 maja 2011 roku pełnomocnik J. M. (1) wezwał (...) sp. z o.o. do wykonania łączącej strony umowy, czyli do zapewnienia powódce mieszkania o odpowiedniej wielkości i wyposażeniu, zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. (...) w W. w okresie od 1 października 2006 roku do 31 maja 2008 roku oraz do wybudowania na nieruchomości przy ul. (...) nowego domu.

Dowód: pismo z 09.05.2011r. z dowodem doręczenia (k.257-261)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się nieuzasadnione.

Podstawą prawną żądania powódki był art. 353§1 kc, definiujący istotę zobowiązania poprzez wskazanie, iż polega ono na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić, a także art. 471 kc, przewidujący obowiązek dłużnika naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i art. 480 kc, przewidujący możliwość żądania przez wierzyciela, w sytuacji gdy dłużnik dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania czynienia, upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika. Jako podstawę faktyczną swych żądań powódka przywoływała fakt niewykonania przez pozwaną umowy zawartej z powódką w 2006 roku, w której to strony ustaliły iż w zamian za wyrażoną przez powódkę zgodę na dokonanie rozbiórki domu i zlokalizowanie na posesji powódki materiałów i maszyn budowlanych, pozwana spółka dokona rozbiórki budynku powódki, po zakończeniu prac budowalnych sąsiedniego biurowca wybuduje na posesji powódki nowy dom z wyposażeniem odpowiadający wymiarami domowi zburzonemu, z nowych materiałów o średnim standardzie i o średnim standardzie wykończenia, z doprowadzonymi mediami, a na czas prowadzenia prac budowalnych przy wykorzystaniu m.in. posesji powódki – będzie nieodpłatnie zapewniała powódce lokal mieszkalny znajdujący się w tej samej dzielnicy o standardzie i wielkości odpowiedniej dla zamieszkujących dotychczas z powódką członków rodziny oraz uiści odpowiednie wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości powódki przez czas trwania budowy na sąsiedniej posesji.

Przywoływana przez J. M. (1) umowa należy do grupy tzw. umów nienazwanych. Nakazuje to weryfikację jej treści w kontekście warunków przewidzianych w art. 353 1 kc. Przepis ten stanowi, iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Sprzeczność czynności prawnej z ustawą skutkuje nieważnością tej czynności, a jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana (art. 58§1 i 3 kc). Sąd podkreśla, iż w dacie zawierania przez powódkę porozumienia z września 2006 roku przepisy ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane dopuszczały możliwość rozpoczęcia robót budowalnych jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust.1), przewidując wydawanie przez właściwy organ decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części wybudowanego bez pozwolenia na budowę (art. 48 ust.1) oraz odpowiedzialność karną za wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę (art. 90). Dopiero z dniem 28 czerwca 2015 roku weszły w życie zmiany do omawianej ustawy, zgodnie z treścią których nie wymaga pozwolenia na budowę budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (art. 29 ust.1 pkt 1a ustawy). Tak więc, zawarta przez powódkę umowa w części odnoszącej się do „nieoficjalnego”, czyli bez pozyskania koniecznej dokumentacji i bez występowania o pozwolenie na budowę, wybudowania na działce powódki nowego domu w miejsce domu zburzonego, podobnego do domu który został zburzony, zgodnie z obrysem jego fundamentów, z nowych materiałów o średnim standardzie i o średnim standardzie wykończenia, z doprowadzonym ogrzewaniem, gazem, wodą i kanalizacją, była sprzeczna z art. 28 ust.1 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. W ocenie Sądu nieważność tego postanowienia skutkuje nieważnością całej umowy, zgodnie z art. 58§3 kc, gdyż z zeznań powódki oraz przesłuchanych członków jej rodziny i sąsiadów wynika, że dla powódki istotą i celem umowy było pozyskanie nowego domu, wybudowanego z nowszych materiałów, w lepszym standardzie i z dostępem do większej ilości mediów niż dom dotychczasowy, a więc – iż bez uzyskania zapewnienia o wybudowaniu na jej rzecz nowego domu powódka nie wyraziłaby zgody na wyburzenie dotychczasowego budynku i czasowe udostępnienie swojej posesji na potrzeby prac budowlanych prowadzonych na posesji sąsiedniej. Nieważność umowy będącej podstawą roszczeń powódki uzasadnia zaś oddalenie powództwa.

Uzupełniająco Sąd zaznacza, iż – nawet w razie przyjęcia że przywoływana przez powódkę umowa nie jest umową nieważną – powództwo nie mogło zostać uwzględnione, gdyż powódka nie udowodniła by strona pozwana była legitymowana biernie w niniejszej sprawie.

(...) sp. z o.o. przeczyła by zawierała z powódką porozumienie o treści opisanej w pozwie, więc ciężar wykazania tej okoliczności spoczywał na powódce (art. 6 kc). Zważywszy na oczywiste zainteresowanie stron wynikiem postępowania, rozstrzygającym dowodem tego z kim powódka zawierała opisane powyżej ustalenia nie mogły być zeznania powódki albo reprezentanta pozwanej spółki, lecz wymagały one weryfikacji innymi dowodami.

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd nie uznał za wiarygodne zeznań powódki oraz świadków B. M., J. M. (2) i M. M. (1) w tej części, w jakiej twierdzili że powódka zawarła w/w umowę z osobami reprezentującymi pozwaną spółkę i by w latach 2007-2008 reprezentanci strony pozwanej potwierdzali istnienie umowy i zobowiązywali się do jej realizacji. Zdaniem Sądu, wymienieni świadkowie solidaryzują się z powódką, będącą ich matką i teściową, a także są osobiście zainteresowani uzyskaniem korzystnego rozstrzygnięcia, skoro nieopłatne posadowienie domu oznaczałoby wzrost wartości rynkowej posesji przy ul. (...), której p. B. M. i p. J. M. (2) są współwłaścicielkami oraz zaprzestanie konieczności ponoszenia przez p. J. M. (2) wydatków związanych z wynajmem mieszkania przy ul. (...). Zeznania córek powódki są ponadto sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego, w tym zakresie, w jakim twierdzą one, że nie one brały udziału w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy i jedynie realizowały poczynione przez powódkę ustalenia. Zważywszy, iż córki powódki były w owym czasie osobami dorosłymi, pracującymi, zamieszkiwały wraz z matką i swoją rodziną (p. J. M. (2)) w domu przy ul. (...) w W., ubiegały się o ustanowienie tytułu prawnego do tej nieruchomości, będąc uczestniczkami toczącego się postępowania o stwierdzenie zasiedzenia, nie sposób przyjąć za wiarygodne twierdzeń, iż nie zainteresowały się i nie uczestniczyły w porozumieniach oznaczających wyburzenie ich dotychczasowego domu w zamian za obietnicę uzyskania tymczasowego zakwaterowania i odbudowy domu.

Twierdzenie powódki oraz świadków B. M., J. M. (2) i M. M. (1), iż pozwana spółka zawarła sporną umowę jest nielogiczne i sprzeczne z doświadczeniem życiowym. Jako cel takiego działania strony pozwanej osoby te wskazywały dążenie do obniżenie kosztów budowy poprzez rezygnację ze stawiania tzw. ścianki berlińskiej oraz ułatwienie prowadzenia budowy poprzez uzyskanie możliwości przejazdu przez posesję powódki, postawienia na niej dźwigu, zaplecza budowy itd. Tymczasem umowa o wykonanie robót budowalnych zawarta przez (...) sp. z o.o. jako inwestora i (...) sp. z o.o. jako wykonawcę przewidywała, iż organizacja terenu budowy i jej zaplecza należała do obowiązków (...) sp. z o.o., a spółka ta miała otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe. Oznacza to, jak trafnie wskazywała strona pozwana, iż minimalizowaniem kosztów budowy i zapewnieniem optymalnego zaplecza budowy zainteresowana była (...) sp. z o.o., a nie pozwana spółka.

Za wiarygodnością omawianej relacji powódki i świadków B. M., J. M. (2) i M. M. (1) nie przemawiają ponadto zeznania pozostałych przesłuchanych w sprawie osób. Zeznający sąsiedzi powódki (M. P. (1), K. P., H. C., D. K., W. K., A. N., B. K. i J. S.) relacjonowali bowiem jedynie zasłyszane od powódki informacje, nie będąc uczestnikami ani obserwatorami ustaleń poprzedzających zawarcie spornej umowy. Znaczące jest, iż świadkowie ci uzyskiwali od powódki rozbieżne informacje na temat tego z kim umówiła się co do budowy nowego domu. Mianowicie, świadkowie M. P. (1), K. P., D. K. i B. K. mieli usłyszeć od powódki o porozumieniu z firmą (...), świadek H. C. – o porozumieniu z firmą budującą sąsiedni biurowiec i z firmą (...), zaś świadek J. S. – o uzgodnieniach z firmą budującą budynek, natomiast świadek A. N. obserwował i słyszał rozmowy powódki z kierownikiem budowy i jego zapewnienia o tym iż dom dla powódki będzie stawiany. Przemawia to za przyjęciem, iż najprawdopodobniej powódka nie przywiązywała wagi do tego z kim rozmawia, nie weryfikowała jaką spółkę osoby te reprezentują i czy są uprawnione do jej reprezentowania (tu: kierownik budowy) i skłania do przypuszczeń, że powódka niejako założyła że czyni ustalenia z pozwaną spółką, wiedząc z dostarczonych wcześniej odpisów decyzji administracyjnych iż jest ona inwestorem prac na sąsiedniej posesji. Z uwagi na powyższe rozbieżności zeznania wymienionych świadków nie mogą być traktowane jako potwierdzające formułowane przez powódkę w pozwie twierdzenie o zawarciu umowy z (...) sp. z o.o..

Konsekwencją powyższego jest uznanie za wiarygodne zeznań pozostałych przesłuchanych w sprawie świadków, którzy relacjonowali o istnieniu porozumienia powódki z (...) sp. z o.o. i o rozmowach powódki z kierownikiem budowy zatrudnionym przez (...) sp. z o.o. Świadkowie ci nie byli związani z żadną ze stron procesu, nie będąc obecnie pracownikami ani współpracownikami pozwanej spółki (z wyjątkiem D. G.), a ich relacja była spójna i opisywane wydarzenia odpowiadały zasadom logicznego rozumowania (tu: ustalenia zamieszczone w umowie między (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o.). Treść zeznań P. Z., M. G., D. G., J. G. i T. F. znajdowała pośrednie potwierdzenie w zeznaniach świadka I. P. i przedstawionych przez świadka dokumentach dotyczących wynajmowania dla powódki mieszkania przez (...) sp. z o.o. w okresie od października 2006 roku do końca 2009 roku. Sąd podkreśla, iż powódka nie przedstawiła dowodu, iż aktywność spółki (...) (wyburzenie domu, wynajmowanie dla powódki mieszkania, stawianie fundamentów nowego domu) była jedynie realizowaniem poleceń (...) sp. z o.o., mającej być kontrahentem powódki. Możliwości takiej przeczy przede wszystkim to, iż osoby działające na zlecenie spółki (...) wykonały fundamenty nowego domu powódki po zaprzestaniu współpracy tej spółki z (...) sp. z o.o. oraz iż przez ponad 2 lata po zakończeniu tej współpracy spółka (...) wynajmowała dla powódki mieszkanie. W tym kontekście, jako znaczące zaniechanie powódki Sąd traktuje nie zgłoszenie wniosku o przeprowadzenie w niniejszym postępowaniu dowodu z zeznań świadków T. M. (kierownika budowy), H. S. i E. Z. (członków zarządu (...) sp. z o.o.), z którymi to osobami powódka wielokrotnie kontaktowała się przed i po zawarciem umowy. Sądowi przy tym z urzędu wiadomo, iż p. Z. uczestniczył w innych postępowaniach toczących się przed tut. Sądem, a więc przeprowadzenie takiego dowodu byłoby możliwe.

Uznając, iż powództwo zostało skierowane przeciwko podmiotowi nie będącemu kontrahentem powódki, a przywoływana przez powódkę umowa była umową nieważną, Sąd uznał za zbędne przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości na okoliczność wysokości wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości powódki w okresie od 1 października 2006 roku do 31 maja 2008 roku (k.221) oraz przesłuchiwanie świadków co do cech i parametrów dawnego domu powódki i jego wielkości i obrysu w stosunku do fundamentów obecnie znajdujących się na posesji powódki (k.331), oddalając w/w wnioski (k.439).

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd oddalił powództwo jako nieuzasadnione.

Sąd odstąpił od obciążania powódki kosztami procesu należnymi stronie pozwanej, stosownie do art. 102 kpc, uznając iż uzasadnia to bardzo trudna sytuacja materialna powódki, przedstawiona przy ubieganiu się o zwolnienie od kosztów sądowych, pogłębiona utratą domu i koniecznością ponoszenia wydatków na wynajem mieszkania. Dodatkowo, postawa pozwanej spółki, która nie zapobiegła doznaniu przez powódkę szkody i nie sygnalizowała nadzorowi budowalnemu rozbiórki domu powódki, nie reagowała na wykorzystywanie posesji powódki jako placu budowy i lekceważenie warunków stawianych w pozwoleniu na budowę (brak tzw. ścianki berlińskiej) w ocenie Sądu sprawia, iż analizowany przypadek uznać należy za szczególnie uzasadniony w rozumieniu art. 102 kpc.