Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 983/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2016r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Marta Witoszyńska

SR Ewa Guczyńska-Miśkiewicz

Protokolant: Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2016 r. sprawy

z powództwa Miasta Ł. – Powiatowego Urzędu Pracy w Ł.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. oraz I. M.

o zapłatę

na skutek apelacji obu pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 22 lutego 2016 r., sygn. akt. I C 647/15

1.  oddala obie apelacje,

2.  zasądza solidarnie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. i I. M. na rzecz Miasta Ł. – Powiatowego Urzędu Pracy w Ł. kwotę 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.