Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 1042/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia S.O. Krystyna Pisarska

protokolant: stażysta Justyna Chefczyńska

przy udziale prokuratora Anny Hejny

po rozpoznaniu dnia 10 listopada 2016 roku w Ł.

sprawy R. H. , syna T. i A. z domu D., urodzonego (...) w Z.,

oskarżonego o czyn z art. 178a § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 4 maja 2016 roku sygn. akt VI K 104/16

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. i art. 636 § 1 k.p.k.:

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.