Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 887/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia S.O. Krystyna Pisarska (sprawozdawca)

Sędziowie: S.O. Jacek Przybysz

del. S.R. J. T.

protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora Magdaleny Kalety

po rozpoznaniu dnia 14 listopada 2016 roku w Ł.

sprawy M. F., córki J. i D. z domu S., urodzonej (...) w Ł.,

oskarżonej z art. 270 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 24 marca 2016 roku sygn. akt VI K 786/15

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k.:

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. A. kwotę 516,60 złotych (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonej z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

3.  zwalnia oskarżoną od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

K. P. J. J. (2) T.