Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 646/16

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2016 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa Kancelarii (...) S.A. w K.

przeciwko M. D.

o zapłatę 945,00 zł

I zasądza od pozwanej M. D. na rzecz powoda Kancelarii (...) S.A. w K. kwotę 945,00 zł ( dziewięćset czterdzieści pięć złotych ) z tym, że:

- kwotę 715,00 zł ( siedemset piętnaście złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 lipca 2015 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 230,00 zł ( dwieście trzydzieści złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 września 2016 r. do dnia zapłaty;

II w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III zasądza od pozwanej M. D. na rzecz powoda Kancelarii (...) S.A. w K. kwotę 390,00 zł ( trzysta dziewięćdziesiąt złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 360,00 zł ( trzysta sześćdziesiąt złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 646/16

UZASADNIENIE

Powód Kancelaria (...) S.A. w K. pozwem wniesionym w dniu 22 kwietnia 2016 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wnosił o zasądzenie od pozwanej M. D. kwoty 945,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 4 lipca 2015 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Ciechanowie.

Pozwana M. D., prawidłowo zawiadomiona o terminie rozprawy, nie zajęła stanowiska w sprawie, nie złożyła żadnych wyjaśnień i nie wnosiła o rozpoznanie sprawy pod swoją nieobecność.

Sąd ustalił następujący stan fatyczny:

W dniu 3 czerwca 2015 r. M. D. zawarła z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. umowę pożyczki nr (...) za pośrednictwem platformy internetowej www.kredito24.pl. (...) pożyczki wyniosła 550,00 zł. Pożyczka miała być spłacona w jednorazowo w terminie do dnia 3 lipca 2015 r. M. D. miała ponadto zapłacić tytułem prowizji kwotę 165,00 zł. Zgodnie z umową pożyczkobiorca w przypadku opóźnienia w zapłacie może być obciążony łącznie kwotą 230,00 zł z tytułu wezwań do zapłaty mailem lub pocztą ( ramowa umowa pożyczki k. 20 - 21 ).

M. D. nie spłaciła pożyczki w terminie pomimo kierowanych do niej wezwań o zapłatę ( bezsporne ).

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

zbył przedmiotową wierzytelność na rzecz Kancelarii (...) S.A. w K. na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 29 grudnia 2015 r. ( umowa wraz z wykazem wierzytelności k. 15 - 17, zawiadomienie o cesji wierzytelności wraz z potwierdzeniem nadania k. 18 – 19 ).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił zebranych w sprawie dokumentów.

Wskazać należy, że niewątpliwie, pozwana M. D. zawarła z poprzednikiem prawnym powoda umowę pożyczki na kwotę 550,00 zł.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu, w świetle ustalonego stanu faktycznego, nie może budzić wątpliwości fakt zawarcia pomiędzy pozwaną M. D., a poprzednikiem prawnym powoda Kancelarii (...) S.A. w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. umowy pożyczki. Obecnie do spłaty pozostaje należność w wysokości 715,00 zł, w tym 550,00 zł z tytułu należności głównej oraz 165,00 zł z tytułu prowizji. Bezspornym jest, że pozwana M. D. nie spłaciła pożyczki w uzgodnionym terminie tj. do dnia 3 lipca 2015 r.

Sąd miał nadto na uwadze, że w stosunku do pozwanej M. D. kierowane były wezwania do zapłaty. Przepisy § 6 umowy przewidują pobranie opłaty za wezwania kierowane w formie maila lub przesyłki pocztowej; łączna opłata z tego tytułu nie może być wyższa niż 230,00 zł.

Wskazać należy, że powód Kancelaria (...) S.A. w K. domaga się zapłaty odsetek ustawowych od tej należności od dnia wymagalności roszczenia głównego tj. od dnia 4 lipca 2015 r. W ocenie Sądu, powództwo w tym zakresie nie zasługuje na uwzględnienie. Skoro są to wezwania za opóźnienie w spłacie należności, to powinny być opatrzone datą po dniu wymagalności roszczenia głównego, a zatem po 3 lipca 2015 r. Powód nie załączył dowodów w postaci tych wezwań, a zatem odsetki ustawowe za opóźnienie od tych należności przysługują powodowi dopiero od dnia doręczenia pozwanej odpisu pozwu tj. od dnia 16 września 2016 r. W pozostałym zakresie tj. co do odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 230,00 zł za okres od dnia 4 lipca 2015 r. do dnia 15 września 2016 r. Sąd powództwo oddalił jako niezasadne.

W związku z powyższym Sąd orzekł jak w pkt I wyroku, oddalając powództwo w zakresie żądania odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 230,00 zł za okres od dnia 4 lipca 2015 r. do dnia 15 września 2016 r., o czym orzekł w pkt II wyroku.

Sąd obciążył pozwaną M. D. zwrotem kosztów procesu stosownie do art. 100 zd. 2 kpc, zgodnie z którym sąd może włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu. Na koszty procesu składa się opłata sądowa od pozwu w wysokości 30,00 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 360,00 zł.

Pozwana M. D., pomimo prawidłowego zawiadomienia o rozprawie, nie stawiła się na rozprawę, nie wnosiła o rozpoznanie sprawy podczas swojej nieobecności i nie złożyła wyjaśnień na piśmie. W związku z powyższym, stosownie do art. 339 kpc w zw. z art. 340 kpc, wyrok ma charakter zaoczny.

W związku powyższym zgodnie z art. 333 § 1 pkt 3 kpc wyrokowi w punkcie I nadano rygor natychmiastowej wykonalności; sąd z urzędu bowiem nadaje wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny. O rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono w pkt IV wyroku.